Edubilim Forumları - www.edubilim.com
Duyurular:
 
*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. Ekim 24, 2014, 10:44:03 ÖÖ


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


...::: EDuBiLiM :::...

  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
Gönderen Konu: Okul Öncesi Yönetmeliği Son Hali (08/10/2009)  (Okunma Sayısı 11950 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Yeni Üye
*
Avatar Yok
Üye No: 23849
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 26
Nerden: Diğer
Puan: +0/-1

Offline

« : Ekim 12, 2009, 08:18:16 ÖÖ »


1
*Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486
*Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086
*Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547
*Yönetmelik DeğiĢikliği (3)-(R.G): 27/10/2007-26683
*Yönetmelik DeğiĢikliği (4)-(R.G): 06/09/2008-26989
*Yönetmelik DeğiĢikliği (5)-(R.G): 31/07/2009-27305
*Yönetmelik DeğiĢikliği (6)-(R.G): 29/08/2009-27334


Millî Eğitim Bakanlığından:
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği

BĠRĠNCĠ KISIM
Genel Hükümler
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının kuruluĢ, yönetim, eğitim, görev ve iĢleyiĢi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının kuruluĢ, yönetim, eğitim, görev ve iĢleyiĢi ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Bu Yönetmelik; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Millî Eğitim Müdürlüğü: Okulun bağlı bulunduğu Ġl/Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü,
d) Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Okul öncesi çağı çocuklarına eğitim veren resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumunu,
2
e) Okul: Anaokulu ile bünyesinde uygulama sınıfı ve ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okulu,
f) Anaokulu: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okulu,
g) Ana sınıfı: 60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıfı,
“h) (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) Uygulama Sınıfı: 36-72 aylık çocukların eğitimi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan eğitim-öğretim kurumları bünyesinde açılan sınıfı,”
ı) Eğitim Yılı: Eğitimin baĢladığı tarihten, sonraki eğitim yılının baĢladığı tarihe kadar geçen süreyi,
“ j) (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) Tam Gün Eğitim: Anaokulları ile uygulama sınıflarında aynı çocuk grubuna yönelik olarak günün sabah ve öğleden sonraki bölümlerini kapsayacak ve öğretmenlerin günlük çalıĢma saati süresini aĢmayacak biçimde okul müdürlüğünce düzenlenen zaman çizelgesine göre yapılan eğitimi,
k) (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) Yarım Gün Eğitim: Okul öncesi eğitim kurumlarında günde 6 çalıĢma saati süresini aĢmayacak Ģekilde sabah veya öğleden sonra yapılan eğitimi,”
l) Ġkili Eğitim : Okul öncesi eğitim kurumlarında, her grupta bir öğretmen olmak ve günde 6 çalıĢma saati süresini aĢmamak kaydıyla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi,
“m) (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) ÇalıĢma Saati Süresi: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin günlük çalıĢma saatleri ile aylık ve ek ders ücretlerinin hesaplanmasına esas olan 50 dakikalık süreyi,”
n) Müdür: Anaokulu müdürü ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okulun müdürünü,
o) Müdür Yardımcısı: Anaokulu müdür yardımcısı ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okulun müdür yardımcısını,
p) Bölüm ġefi: Uygulama sınıfı yöneticisini,
“r) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Öğretmen: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli okul öncesi eğitimi öğretmenini,”
s) Usta Öğretici: Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında SözleĢmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak görevlendirilen kiĢiyi,
Ģ) Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerden meydana gelen kurulu,
3
t) Zümre Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında aynı yaĢ grubu çocukların eğitiminden sorumlu öğretmenlerden oluĢan kurulu,
u) Veli : Çocuğun ana veya babasını, vasisini ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kiĢiyi
ü) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) e-okul: Millî Eğitim Bakanlığı okul yönetim bilgi sistemi olup okullara ait her türlü iĢ ve iĢlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı sistemi"
“v) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Normal eğitim: Ana sınıflarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak Ģekilde günde 6 eğitim saati süreyle yapılan eğitimi,”
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
KuruluĢ, Amaçlar, ilkeler ve ÇalıĢma Kuralları
KuruluĢ
Madde 5- (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) Mecburî ilköğretim çağına girmemiĢ çocukların eğitimini kapsayan ve isteğe bağlı olan okul öncesi eğitim kurumları, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; ilgili Yönetmelikler doğrultusunda il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile Valilikçe açılır ve aynı usulle kapatılır.”
Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
Madde 6- Okul öncesi eğitiminin amaçları, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
a) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevî değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletiĢim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaĢ düĢünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeĢitlilik içinde hoĢgörülü bireyler olarak yetiĢmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,
b) Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını sağlamak,
c) Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamak,
d) Çocuklara sevgi, saygı, iĢ birliği, sorumluluk, hoĢgörü, yardımlaĢma, dayanıĢma ve paylaĢma gibi davranıĢları kazandırmak,
e) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme becerilerini, iletiĢim kurma ve duygularını anlatabilme davranıĢlarını kazandırmak,
f) Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.
Okul Öncesi Eğitimin Ġlkeleri
Madde 7- (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G)
“Okul öncesi eğitimde;”
4
a) Çocukların bedensel, biliĢsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü geliĢimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.
b) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaĢları, geliĢim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate alınır.
c) Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alıĢkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da sağlanır.
d) Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iĢ birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaĢma ve paylaĢma duygularını geliĢtirici nitelikte olur.
e) Eğitim, sevgi ve Ģefkat anlayıĢı içinde yürütülür. Çocuklara eĢit davranılır ve bireysel özellikler gözönünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez.
f) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaĢıldığı tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır.
g) Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçe’yi doğru ve güzel konuĢmalarına öncelikle önem verilir.
h) ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme ortamı hazırlanması için çaba gösterilir.
ı) Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır.
j) Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır.
k) Çocuğun geliĢimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.
“Temel ÇalıĢma Kuralları
Madde 8-(DeğiĢik: 09/06/2007-26547 s.R.G) “Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim yılı süresinin 180 iĢ gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iĢ gününün haftanın ilk üç iĢ gününe rastlaması durumunda, eğitim yılı bitim tarihi, bir önceki haftanın son iĢ gününe alınarak kısaltılabilir. Kurumların eğitim-öğretim yılı içinde eğitime açılması ve zorunlu olarak eğitime ara verilmesi durumlarında bu süre aranmaz.”
(DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) “Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 20 den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluĢturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluĢturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir.”
“Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin aralıksız olması esastır. Bir çalıĢma saati süresi 50 dakikadır. Tam gün eğitim yapılan bağımsız anaokulu ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 60 dakika ara verilir.”
Tam gün eğitim yapılan okullarda haftanın salı, çarĢamba ve perĢembe günlerinde günlük çalıĢma saati süresi sona eren öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları hâlinde, velilerin
5
çocukları teslim almaları sağlanır.Velileri tarafından teslim alınmayan çocuklara bu saatlerde okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak; anaokulu müdürü/ bölüm Ģefi, varsa anaokulu müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmenler tarafından nezaret edilir ve velilerine teslim edilir. Zorunlu hâllerde, okulda görevli sözleĢmeli personelin yukarıda belirtilen sorumlulara yardımcı olmaları sağlanabilir.
Bu kurumlarda binanın fizikî durumu, kapasitesi, personel sayısı, çevre Ģartları, velilerin istekleri ve çocuk sayısı göz önünde bulundurularak;
a) Anaokulları ve uygulama sınıflarında tam gün eğitim ile ikili eğitimden biri veya her iki eğitim Ģekline bir günlük eğitim süreci içinde yer verilebilir.
“b) (DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) Ana sınıflarında ikili eğitim yapılması esastır. Ancak, normal öğretim yapılan ve ikinci grup oluĢturacak sayıda çocuk bulunmayan okullarda okulun öğretim Ģekline uygun olarak da eğitim yapılabilir.”
c) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalıĢma saatleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Karar ile Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42 çalıĢma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalıĢma saati süresini geçmeyecek Ģekilde okul yönetimince düzenlenir.
d) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Okul öncesi eğitimi yaygınlaĢtırmak ve geliĢtirmek, çalıĢan anne-babanın taleplerini karĢılamak için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayıda her yaĢ grubundan baĢvurunun olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir.Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan 60-72 aylık çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmıĢ olmaları bu çocuklara yeni eğitim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. “Yaz eğitimi döneminde yapılan eğitim çalıĢmalarının sonuçları, değerlendirildikten sonra rapor hâlinde il millî eğitim müdürlüklerince Eylül ayı içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir.”
ĠKĠNCĠ KISIM
Kayıt- Kabul ve Devam-Devamsızlık
Kayıt Zamanı
"MADDE 9 – (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Okul öncesi eğitim kurumuna kayıtlar, ilköğretim kurumları kayıtları ile birlikte Haziran ayında baĢlar ve çalıĢma takviminde belirtilen zamanlarda e-okul sistemi üzerinden aday kayıt bölümüne yapılır. Kayıt iĢlemi sırasında çocuğun, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluĢturulan Ulusal Adres Veri Tabanındaki bilgileri kontrol edilir. Aday kayıtları, Eylül ayının sonuna kadar kesin kayda dönüĢtürülür ve çocuklara okul numarası verilir. Çocukla ilgili iĢlemler e-okul sisteminde okul numarasıyla da takip edilebilir. Bu numara, çocuğun okuldan iliĢkisi kesilinceye kadar baĢka bir çocuğa verilmez.”
6
Okula Kayıt
Madde 10- Kayıt-kabul aĢağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran ve aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir.
“b) (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) Ana sınıflarına, aralık ayı sonuna kadar 60 ayını dolduran çocuklar ile aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir. Bu yaĢ grubu çocukların sayısı yeterli olmadığı takdirde, 48-60 ay çocukların da ana sınıflarına kayıtları yapılabilir.”
“c) (DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) Rehberlik araĢtırma merkezlerinde oluĢturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleĢtirilmeleri uygun görülen 36-72 aylık çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak Ģartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak Ģekilde kaydedilirler.”

d) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G - 31/07/2009-27305 s.R.G)) “Çocukların, ailelerinin ikamet ettikleri yere en yakın okul öncesi eğitim kurumuna kaydedilmeleri esastır. Ancak, belgelendirilmek kaydıyla çalıĢan anne-babalar çocuklarını, boĢ kontenjan olması ve Çocuk YerleĢtirme Komisyonunca uygun bulunması durumunda iĢ yerine en yakın okul öncesi eğitim kurumuna da kayıt yaptırabilirler” Çocukların yerleĢtirilecekleri okulları/sınıfları belirlemek üzere il/ilçe merkezlerinde nisan ayı içinde; “Çocuk YerleĢtirme Komisyonu” kurulur. Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya Ģube müdürünün baĢkanlığında, eğitim bölgesinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının özelliklerine göre seçilen en çok dört okul müdüründen oluĢur. Komisyon üyeleri, il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından belirlenir. Komisyon, çocukların ikâmet ettikleri yerleri ve kurumların kapasitelerini dikkate alarak, dengeli bir Ģekilde okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilmeleri için gerekli plânlamayı yapar. Ġl/ilçe millî eğitim “müdürlükleri,” yapılan plânlamayı okul öncesi eğitim kurumları ile muhtarlıklara yazılı olarak bildirir. Okul müdürleri plânlamaya iliĢkin komisyon kararını, okulda velilerin görebilecekleri bir yere asar ve uygulanmasını sağlar. Kontenjanı dolmayan kurumlara bölge dıĢından da çocuk kaydı yapılır.”
"e) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Ġlköğretim kurumlarının birinci sınıfına kayıt hakkı kazanmıĢ olmakla birlikte fiziksel olarak yeterli geliĢim sağlayamamıĢ çocuklar, velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilir."
Seçici Komisyon ve Görevleri
Madde 11- Kayıtların baĢlamasından 15 gün önce okul müdürünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile okul müdürü baĢkanlığında varsa müdür yardımcısı/bölüm Ģefi ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen iki öğretmenden seçici komisyon oluĢturulur.
Seçici komisyon:
a) Kurumun fiziksel koĢullarını, kapasitesini ve önceki yıldan devam eden çocukları da dikkate alarak okula alınacakların sayısını tespit eder.
7
b) Kız ve erkek çocukların sayı itibarıyla gruplara dengeli olarak dağılımını sağlar.
“c) (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) ġehit, harp malûlü, gazi çocukları, anne ve babası veya bunlardan birisi ölmüĢ ya da anne-babası ayrılmıĢ, ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin çocukları ile özel eğitim gerektiren çocuklara öncelik tanır.”
d) (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) Yürürlükten KaldırılmıĢtır.
“e) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) (c) bendine göre yapılan kayıtlar belgelendirilir ve e-okul sistemine iĢlenir."
f) BaĢvuruların fazla olması durumunda velilerin huzurunda kur' a çekimi yapar.
g) Kurumlara, kapasitenin 1/10 u oranında Ģehit, malûl, gazi ve yoksul aile çocukları ücretsiz kabul edilir. Bu Ģartları taĢıyanlardan ücretsiz kayıt yaptırmak isteyenler, Ek 5 inceleme formunu doldurup belgeleriyle birlikte seçici komisyona teslim ederler. Seçici komisyon, bu formdaki bilgileri belgeye dayalı olarak inceler, ücretsiz kayıt yapılıp yapılmayacağına karar verir.
Kayıt Ġçin Alınacak Belgeler
Madde 12- (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Okul öncesi eğitim kurumlarına alınacak çocukların kayıt Ģartları, kayıtların baĢlayacağı tarihten 15 gün önce okulun uygun bir yerinde görülebilecek Ģekilde ilân edilir. "Bu ilan Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile millî eğitim müdürlüklerinin internet adreslerinden de duyurulur."
Kayıt için istenen belgeler;
a) BaĢvuru formu,
b) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Yürürlükten KaldırılmıĢtır.
“c) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Varsa bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c) bendinde tercih sebebi sayılan belgeler,”
d) Dört adet fotoğraf,
e) AĢı kartı,
Velilerden çocukların kiĢisel kullanımları dıĢında hiçbir malzeme ve araç istenmez.
Veli Zorunluluğu
Madde 13- Kurumlara kabul edilen her çocuğun bir velisi olur.
Veli, çocuğun okula zamanında teslim edilmesini, günlük eğitimin bitiminde teslim alınmasını sağlar ve çocukla ilgili diğer yükümlülükleri yerine getirir.
8
Devam - Devamsızlık
Madde 14- Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak Ģekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve geliĢim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.
Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.
(DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) "Çocukların devamsızlıkları, e-okul sistemine iĢlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir."
Hastalık Sonrası Okula Devam
Madde 15- BulaĢıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına iliĢkin sağlık kuruluĢlarından alınacak tabip raporu ile kuruma devam edebilirler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Görevlendirilecek Personel
Madde 16- Okul öncesi eğitim kurumlarında,10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek yönetici ve öğretmenlerin dıĢında gereksinim ve kadro imkânları çerçevesinde;
a) Anaokullarında; usta öğretici, memur, tabip, psikolog, aĢçı, kaloriferci, Ģoför, teknisyen, hizmetli ve bekçi,
b) Ana sınıflarında; usta öğretici ve hizmetli,
c) Uygulama sınıflarında; usta öğretici, aĢçı ve hizmetli
görevlendirilir.
Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 17- Okul öncesi eğitim kurumu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalıĢanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün iĢlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayıĢına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesinden sorumludur.
9
Müdür:
a) Okulda bütün çalıĢmaları ilgililerle iĢ birliği yaparak eğitim yılı baĢlamadan önce plânlar ve düzenler.
b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli geliĢimi sağlamak için gerekli araĢtırmaları yapar, eğitimle ilgili geliĢmeleri izler ve sonuçlarını değerlendirir.
c) Yıllık ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalıĢmalarda öğretmenlere rehberlik eder, plânlarını imzalar ve çalıĢmalarını denetler.
d) Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin sağlık, temizlik ve beslenme iĢleriyle ilgili çalıĢmalarını izler. Aylık yemek listesinin çocukların geliĢim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre Ģartları doğrultusunda hazırlanmasında müdür yardımcısı ve öğretmenlerle iĢ birliği yapar.
e) Okul bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afete karĢı korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, soba, korniĢ, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karĢı okulun iç ve dıĢ güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.
f) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alır.
g) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alır.
h) Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar.
ı) Okulun yıllık bütçesini hazırlar, ödeneklerin zamanında ve yöntemine uygun kullanılmasına iliĢkin iĢlemleri izler, bütçenin ilgili makamlara gönderilmesini sağlar.
j) Eğitim istatistiklerinin, ödenek istem çizelgelerinin ve resmî yazıların hatasız ve eksiksiz hazırlanmasını ve ilgili makamlara zamanında gönderilmesini sağlar.
k) Okulla ilgili olağanüstü durumları ilgili makama bildirir.
"l) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Ġlgili makamlarca yazılı, basılı ya da elektronik ortamda yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge ve diğer emirlerin ilgililere duyurulmasını sağlar. Mevzuatın uygulanması ile ilgili önlemleri alır."
“m) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Okulun taĢınırlarını, göreve baĢlama veya görevden ayrılma durumunda 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre devir-teslim eder.”
n) Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaĢtırılması amacıyla toplantı, panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli çalıĢmaları yapar.
10
o) Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 24 saat saklanmasını sağlar.
p) Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iĢ ve iĢlemlerini yürütür.
r) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında harcama yetkilisi görevini yerine getirir.
s) Görev tanımlarında belirtilen diğer görevleri yapar.
“Ģ) (DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) Okulda öğle yemeği saatlerinde çocukların düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen sürede okul-aile birliği ile de iĢbirliği yaparak çocukların gözetimleri ile ilgili tedbirleri alır.”
"t) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Okulun çevresinde müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından alan taraması yapılmasını sağlar."
"u) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Çocukların sabahçı, öğlenci ve tam gün olarak gruplandırılmasında çalıĢan anne ve babaların taleplerini göz önünde bulundurur."
Müdür Yardımcısı
Madde 18- Müdür yardımcısı, okulun iĢleyiĢinden ve iĢlerin düzenli olarak yürütülmesinden müdüre karĢı sorumludur.
Müdür Yardımcısı:
a) Okulun yönetim, eğitim ve büro iĢleriyle ilgili olarak müdür tarafından verilen görevleri yapar.
b) Öğretmenlerce tutulan çocuk geliĢim kayıtlarını izler.
c) Aylık yemek listesini hazırlar veya hazırlatır.
d) Yemekhane ve okulun genel temizlik iĢlerini organize eder.
e) Okula gelen erzakın muayenesini ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasını sağlar.
f) Gerektiğinde okul müdürüne vekâlet eder.
g) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında “gerçekleĢtirme birimi” görevini yürütür.
h) Okul müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapar.
“ı) (DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) Okulda öğle yemeği saatlerinde çocukların düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen sürede çocukların gözetimleri ile ilgili olarak okul müdürü tarafından alınan tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olur.”
11
Bölüm ġefi
Madde 19- Meslekî ve teknik eğitim kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli bölüm Ģefi, uygulama sınıfının amaçlarına uygun olarak iĢleyiĢinden okul müdürüne karĢı sorumludur.
Bölüm ġefi:
a) Bölümün iĢleyiĢini koordine eder, yıllık ve günlük plânların eğitim programına göre hazırlanmasında ve diğer çalıĢmalarda öğretmenlere rehberlik eder.
b) Öğretmenlerce tutulan çocuk geliĢim kayıtlarını izler.
c) Personelin sağlık, temizlik, beslenme iĢleriyle ilgili çalıĢmalarını izler ve denetler.
d) Çocukların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
e) Beslenmenin dengeli olabilmesi için yemek listesinin hazırlanmasında ev yönetimi ve beslenme öğretmenleriyle iĢ birliği yapar.
f) Okula gelen erzakın muayenesinde ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasında hazır bulunur.
g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.
Öğretmen
Madde 20- Öğretmen; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
(DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Karar gereğince kendisine verilen ders ve ek ders görevini yapmak zorundadır.
Öğretmen;
“a) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük planları hazırlar ve uygular, Öğretmen ÇalıĢma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini (EK-9) doldurur ve imzalar. Ayrıca Sınıf Ders Defteri doldurmaz.”
b) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar. Araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlar.
“c) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası tutar. Kazanım değerlendirme dosyasındaki bilgiler esas alınarak hazırlanan geliĢim raporu ile öğrenci dosya bilgilerini e-okul sistemine iĢler.”
d) Aile eğitimiyle ilgili çalıĢmaların plânlanmasına katılır ve uygular.
12
e) Okulda kutlanacak özel günleri plânlar ve uygular.
f) Okulun genel eğitim etkinliklerine katılır.
g) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlemler alır.
h) Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.
ı) Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisini okur ve imzalar.
j) Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katılır.
k) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Ġhtiyaç ve görevlendirme hâlinde “gerçekleĢtirme birimi” görevini yerine getirir.
l) Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapar.
“m) (DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) Programda eğitim etkinliği olarak yer alan kahvaltı ve öğle yemeğine katılır, çocukların düzenli olarak yemek yeme alıĢkanlığı kazanmalarını sağlar.”
"n) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Grubundaki çocukları gözlemleyerek üstün yetenekli çocukların rehberlik araĢtırma merkezine bildirimini sağlar."
Nöbetçi Öğretmen
Madde 21- Nöbet, okullarda öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak eğitimi aksatmayacak Ģekilde, okul müdürü tarafından hazırlanan çizelgeye göre tutulur.
Bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak gereksinim duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
(DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) “Ayrıca hamile öğretmenlere doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez. Ancak, istemeleri hâlinde nöbet görevi verilebilir.”
Nöbet görevlerini,
Bağımsız anaokullarında görevli öğretmenler, okulun Ģartları ve öğretmen sayısı ile okulda uygulanan eğitim Ģekline göre okul müdürü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesi doğrultusunda yerine getirirler.
(DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) "Ana sınıfı öğretmenlerine nöbet görevi verilmez. Bu öğretmenler, bölümlerinin dıĢında ve okulda boĢ geçen derslerin doldurulmasında görevlendirilemez."
Nöbetçi öğretmen:
a) Okulda günlük eğitimin baĢlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalıĢma süresinin bitiminden yarım saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini bitirir.
13
“b) (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) Eğitim ve yönetim iĢlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olur. Okulda çocuklara verilen kahvaltı ve öğle yemeği esnasında çocuklarla birlikte bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir Ģekilde yemek yemelerini sağlar.”
c) Okulun ısıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerinin çalıĢmasını, temizliğinin yapılmasını, her türlü yangın tehlikesine karĢı önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.
d) Olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri alır ve durumu ilgililere bildirir. Okul nöbet defterine önemli olayları, aldığı önlemleri yazar ve imzalar.
e) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır bulunur.
Öğretmenler Kurulu
Madde 22- Öğretmenler kurulu okul müdürünün baĢkanlığında, müdür yardımcısı ve okulda görevli öğretmenlerden oluĢur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı baĢkanlık eder. Okulda görevli usta öğreticiler kurul toplantılarına dinleyici olarak katılırlar.
Öğretmenler kurulu; eğitim yılı baĢında, ikinci yarıyıl baĢında, eğitim yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır.
Kurulun toplantı gündemi, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü yapılan kurul toplantılarında bu süre aranmaz.
Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayanlar, tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri için kendilerine okutturularak imzalatılır.
Kurul toplantılarının, eğitim saatleri dıĢında yapılması esastır.
Öğretmenler kurulunda:
a) Ġlk toplantıda, önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni eğitim yılı çalıĢma esasları belirlenir ve iĢ bölümü yapılır.
b) Eğitim programları ile önceki yılın eğitim plânları incelenerek ortak bir anlayıĢ oluĢturulur.
c) Meslekî yayınlar, eğitim alanındaki değiĢim ve yeni geliĢmeler değerlendirilir.
d) Yıl içinde kutlanması gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yıllık ve günlük plânlar ile gezi, gözlem plânları arasında birlik sağlanır.
e) Çocukların yaĢ gruplarına göre kiĢilik geliĢimi, sağlık, beslenme, sosyal iliĢkiler, ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüĢülür.
14
f) Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, bağlı bulundukları okulun kurul toplantılarına katılır ve okul öncesi eğitimi ile ilgili konuların değerlendirilmesini sağlar.
g) Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasında ve kullanılan eğitim materyallerinin geliĢtirilmesinde amaç-araç iliĢkisi göz önünde tutulur.
h) Aile eğitimi çalıĢmalarının plânlanmasında iĢ birliği sağlanır.
ı) Eğitim yılı içinde yapılan toplantılarla ilgili çalıĢmalar gözden geçirilip değerlendirilir. Eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüĢülür ve kararlaĢtırılır.
Zümre Öğretmenler Kurulu
Madde 23- Zümre öğretmenler kurulu toplantısı anaokulu, uygulama sınıfı ve ana sınıflarında okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak; öğretmenlerin okul öncesi eğitimin geliĢtirilmesi çalıĢmalarında ortak bir anlayıĢ oluĢturmaları, grupları ile ilgili eğitim etkinliklerinin uygulanmasında karĢılaĢılan sorunların çözüm yollarının araĢtırılması ve meslekî geliĢmelerle ilgili bilgi alıĢveriĢinde bulunmaları için eğitim yılı baĢında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça yapılır.
Meslekle Ġlgili ÇalıĢmalar
Madde 24- Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, meslekle ilgili çalıĢmalarını eğitimin bitiminden 1 temmuza, eylül ayının ilk iĢ gününden eğitimin baĢlangıcına kadar olan sürede yaparlar.
Meslekî çalıĢmalarda; eğitim faaliyetleri, mevzuatta yapılan değiĢiklikler, eğitim metot ve teknikleri ile ilgili yenilikler ve geliĢmeler, rehberlik, araĢtırma, planlama, aile eğitimi konularına öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu kararları doğrultusunda yer verilir.
Meslekî çalıĢma programı okul yönetimi tarafından hazırlanır, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanır ve uygulanır.
(DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) "Köy ve beldelerde görevli okul öncesi eğitimi öğretmenleri, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekle ilgili çalıĢmaları, okul yönetimi ve millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okul öncesi eğitim kurumunda yapabilirler. Meslekle ilgili çalıĢmaları tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, bu çalıĢmalara katıldıklarını gösterir okul müdürlüğünden alacakları yazıyı, eylül ayının ilk iĢ gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bu yazının bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır."
Usta Öğretici
Madde 25- Usta öğreticiler, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında SözleĢmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça tahsis edilen kontenjan çerçevesinde il millî eğitim müdürlüğünce seçilir, görevlendirilir ve malî yükümlülükleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce yürütülür.
(DeğiĢik:29/08/2009-27334 s.R.G) Bu maddenin 2.fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
15
Memur
Madde 26- Anaokullarında, yönetim ve hesap iĢleri için en az bir memur görevlendirilir.
Memur;
a) Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendisine verilen yazıĢmaları yürütür.
b) Gelen - Giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar. YazıĢmaların asıl veya örneklerini dosyalayarak saklar ve gerekenlere cevap hazırlar.
c) Kendisine teslim edilen gizli ya da Ģahıslarla ilgili yazıların gizlilik içinde saklanmasından sorumludur.
d) Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değiĢiklikleri iĢler.
e) Okulun arĢiv iĢlerini düzenler.
f) (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Kurum personeline ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık ve benzeri özlük haklarının zamanında ödenmesini sağlar, bunlarla ilgili belgeleri dosyalayarak saklar.
g) Okulla ilgili malî iĢleri izler, gerekli iĢ ve iĢlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaları düzenleyerek saklar.
h) Büro iĢleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri yapar.
ı) Uygulama sınıfı ve ana sınıfında, yukarıda sayılan görevleri bağlı bulunduğu okulun memuru yerine getirir.
"i) (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak okulun ambar memurluğu ve taĢınır mal kayıt ve kontrol yetkilisi görevlerini yürütür."
Tabip
Madde 27- Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk sağlığı konusunda uzman bir tabibin bulunması esastır.
Okul tabibinin bulunmaması durumunda sağlık hizmetleri konusunda hükümet tabipliği, sağlık ocakları varsa sağlık eğitim merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezleri ve benzeri kuruluĢlardan yararlanılır.
Tabip;
a) Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapar ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
b) Kurum personelinin periyodik sağlık kontrollerini yapar.
16
c) Salgın ve bulaĢıcı hastalıklarla karĢılaĢmamak için gerekli önlemleri alır.
d) Salgın ve bulaĢıcı hastalıklarla karĢılaĢıldığında, yayılmayı engelleyici önlemleri alır ve ilgili kuruluĢların bilgilendirilmesini sağlar.
e) Kurumda bulunan tüm personele zaman zaman sağlıkla ilgili bilgiler verir.
f) Yönetici ve öğretmenlerle iĢ birliği yaparak aile eğitimine katılır ve sağlık konusunda velileri aydınlatır.
g) Kurum içinde ve dıĢında olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocukları ve kurum personelini aydınlatır, ilk yardımın temel kurallarının benimsenmesini ve doğru uygulanmasını sağlar.
Psikolog
Madde 28- Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı geliĢimleri ve ortaya çıkabilecek sorunlarının çözümlenmesi amacıyla okul öncesi eğitim kurumlarında bir psikologun bulunması esastır.
Okul psikologunun bulunmaması durumunda, çocukların psikolojik sağlık hizmetleri konusunda il/ilçe imkânlarından yararlanılır.
Psikolog;
a) Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı geliĢimleri için gerekli önlemleri alır.
b) Gereken testlerin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
c) Ruh sağlığı ve çocuk ruh sağlığı konularında kurumda bulunan tüm personele zaman zaman bilgiler verir.
d) Aile eğitimi çalıĢmalarının plânlanması ve uygulanmasına aktif olarak katılır.
e) Yapılan kontrollerde ortaya çıkan veya veli/öğretmen tarafından tespit edilen sorunlar ve sorunlu çocuklar ile ilgili özel çalıĢmalar yapar.
f) Uzun süreli/sürekli hastalık, kaza, yaralanma, parçalanmıĢ ailelerin çocukları ve ebeveynlerinden ayrı yaĢama zorunluluğu konularında ilgili yönetici, öğretmen ve diğer personeli aydınlatır. Doğru teĢhis konulmasını ve tedavisinin yapılmasını sağlar.
g) Varsa özel eğitim gerektiren çocukların entegre eğitimlerine katılarak yapılan eğitime destek verir.
AĢçı
Madde 29- Anaokulu ve uygulama sınıflarında çocukların besinlerini hazırlamak üzere en az bir aĢçı görevlendirilir. AĢçı, bulunamaması durumunda bu görev, aĢçılık kurs belgesi bulunan bir hizmetliye yaptırılabilir. AĢçı okul müdürüne, görevli müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karĢı sorumludur.
Çocukların besinlerini hazırlamakla görevli olan aĢçı;
17
a) Günlük yemek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini nöbetçi öğretmenin gözetim ve denetimi altında, sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak hazırlar ve piĢirir. Yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağıtımını yapar.
b) Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak Ģekilde saklanmasını, eksiksiz olarak hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar.
c) Mutfakta kullanılan kapların temiz bulundurulmasına özen gösterir, mutfağın genel temizlik ve çalıĢma düzenini sağlar.
d) Okul yönetimince hazırlanan yemekhane talimatnamesinde belirtilen diğer görevleri yapar.
Kaloriferci
Madde 30- Anaokullarında ısıtma iĢlerinde çalıĢtırılmak üzere bir kalorifercinin bulunması esastır.
Kalorifercinin bulunmadığı durumlarda bu hizmet, kurstan geçirilerek sertifika alan hizmetli tarafından yürütülür.
Kaloriferci;
a) Kazan dairesini temiz ve düzenli olarak hizmete hazır tutar.
b) Kaloriferin talimata uygun olarak yakılmasını ve sistemin düzenli olarak çalıĢmasını sağlar.
c) Kaloriferin yakılmadığı zamanlarda okul yönetimince kendisine verilen iĢleri yapar.
d) Kaloriferci, yöneticilere ve nöbetçi öğretmene karĢı sorumludur.
ġoför
Madde 31- Anaokullarında görevlendirilen Ģoför, okula tahsis edilen taĢıtın zimmetini üzerine alır ve taĢıtın kullanılması ile bakımından müdüre karĢı sorumludur.
Teknisyen
Madde 32- Anaokulunun imkân ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, makine onarımları, su, havagazı, kalorifer tesisatları, marangozluk ve benzeri iĢlerde görevlendirilmek üzere bir teknisyen bulundurulur. Teknisyen kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde okul müdürüne karĢı sorumludur.
Hizmetli
Madde 33- Okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için bir hizmetli bulundurulur. Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların hizmetlileri tarafından yürütülür.
18
Ancak hizmetli atanamaması/görevlendirilememesi durumunda, anaokullarında biri bayan olmak üzere en az iki hizmetli, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ise her grup için bir hizmetli görevlendirilir.
Hizmetli;
a) Okul binası ve okuldaki eĢyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını yapar.
b) Okula gelen-giden çeĢitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taĢır ve yerleĢtirir.
c) Okul yönetimince yapılacak plânlama ve iĢ bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar.
d) Hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma iĢlerinde çalıĢır.
e) Bekçinin bulunmadığı durumlarda dönüĢümlü olarak gece nöbeti tutar.
f) Okul bahçesinin ve bahçe araç - gerecinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili bahçıvanlık hizmetlerini yapar.
g) Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir.
Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların hizmetlileri tarafından yürütülür.
Bekçi
Madde 34- Anaokullarında görevli gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği görevini yapan hizmetli, nöbet talimatnamesine uygun olarak nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.
Bu görevleri yaparken okul müdürüne, ilgili müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karĢı sorumludur.
Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Malî Hükümler
Ücret Tespit Komisyonu
Madde 35- (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) “Ücret tespit komisyonu eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücreti tespit eder.”
19
Ücret Tespit Komisyonu, Okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürünün baĢkanlığında; okul öncesi eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya Ģube müdürü, anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türden birer okul müdürü ve bölüm Ģefi ile anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri arasından seçilecek birer temsilci varsa bu iĢte görevli memur veya döner sermaye saymanı ile velilerin kendi aralarından seçecekleri iki temsilciden oluĢur.
Ücret tespit komisyonu, her eğitim yılının sonunda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eĢit olması durumunda baĢkanın oyu iki oy sayılır.
Alınacak Ücretin Tespiti
Madde 36- (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G) “Okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücretin taban/tavanı tespit edilirken; eğitimin tam veya yarım gün/ikili eğitim olması, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı imkânlar göz önünde bulundurulur. Tespit edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir Ģekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması ve geliĢtirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak Ģekilde yüksek tutulamaz.”
Ücret tespit komisyonu, belirlenen süre içinde toplanır ve okul yönetimince alınacak aylık ücret miktarını tespit eder.
Komisyon kararı, valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Karar, okul müdürlüklerince velilere duyurulur. Belirlenen taban ve tavan ücretler, il millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir.
Ücretin Alınması
Madde 37- (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 - 06/09/2008-26989 s.R.G) Okul yönetimi, velilerden alınan aylık ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile yapılan sözleĢmeye göre, çocuklarının aylık ücretini her ayın 15 ini takip eden ilk üç iĢ günü içinde banka hesabına yatırarak dekontunu okul yönetimine teslim eder. Banka olmayan yerleĢim birimlerinde aidatlar, grup öğretmeni tarafından velilerden belge karĢılığında alınır ve tutanakla okul yönetimine teslim edilir. Okul yönetimince o ay içinde bankadaki hesaba yatırılır. Yaz aylarında yapılan eğitimde velilerden o yıl için tespit edilen ve alınan aidat miktarı kadar ücret alınır.
(DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) “Eylül ve haziran aylarında okulun eğitime açık olduğu günlerin ücreti alınır. Yarıyıl tatilinde ise aylık aidat tam olarak tahsil edilir. 15 gün ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklar ile yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve hıfzıssıhha kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.”
Bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okullarda velilerden alınan ana sınıfı aidatları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda asgarî düzeyde tespit edilir ve sadece ana sınıflarının ihtiyaçlarında kullanılır.
20
Aylık aidatlar, velilerin istekleri dıĢında topluca tahsil edilemez. Belirlenen ücretin dıĢında kayıt için velilerden ayrıca ücret alınamaz.
Velilerden alınan ücret, hiçbir Ģekilde amacı dıĢında kullanılamaz.”
Bütçenin Hazırlanması
Madde 38- Okul öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit komisyonunca belirlenen ve velilerden alınan ücretlerden oluĢan gelirin harcamasını gösteren tahmini bütçe, eğitim yılı baĢında hazırlanarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur.
Bütçe taslağında hizmet alımları dahil, gelir ve giderler ayrıntılı olarak gösterilir. Ġlgili defterler mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz tutulur.
Okul yönetimi bütçede gösterilen gider kalemleri dıĢında harcama yapamazlar. Bütçenin gider kalemleri arasındaki aktarmalar il/ilçe müdürünün onayı ile yapılır.
(DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) "Anaokulunun bütçesi, onaylanmasından sonra en geç bir hafta içinde e-okul sistemine iĢlenir."
Ġhale Komisyonu (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G)
Madde 39- (DeğiĢik: 27/10/2007-26683 - 06/09/2008-26989 s.R.G) Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımını yapmak üzere ihale yetkilisi, biri baĢkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu iĢin uzmanı olması Ģartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kiĢinin ve muhasebe veya malî iĢlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beĢ ve tek sayıda kiĢiden oluĢan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ihale komisyonuna müdürün görevlendireceği bir öğretmen baĢkanlık eder.
Okulda yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Ġhale komisyonu görevlerini, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütür.
Malzeme alımına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz.
Komisyon baĢkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. KarĢı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, baĢkan ve üyelerin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
21
Yapılacak her türlü harcamalar, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Ġlgili defterler zamanında ve eksiksiz tutulur.”
Muayene ve Kabul Komisyonu (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G)
Madde 40- (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G - 31/07/2009-27305 s.R.G)) Muayene ve kabul komisyonu, kurumlarda bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi hükmünce “muayene ve kabul” iĢlemlerini yapmak üzere müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının baĢkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen iki öğretmen ile ilgili memurdan oluĢur.
Öğretmen ve personel sayısı yetersiz olan okullarda bu komisyon, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirilecek öğretmenlerden oluĢturulur.
(DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) Muayene ve kabul komisyonu ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eĢit olması durumunda baĢkanın oyu iki oy sayılır.
(DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Komisyon, Ģartname ve sözleĢmeler uyarınca satın alınan eĢya, araç ve gereci muayene ve kontrol ederek, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 11 nci maddesi ile bu madde uyarınca çıkarılan “19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kabul veya geri çevirmek üzere gereken iĢlemleri yapar.
(DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G - (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G)) Bu komisyon, aynı zamanda TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre her yıl sonunda “taĢınırlar” ile kullanılmayan eĢya, araç ve gerecin sayım ve denetimi ile ilgili görevleri yapar. “Muayene, kabul” ve sayım iĢleri ile ilgili kararları okul müdürünün onayına sunar.
Hizmetin Satın Alınması
Madde 41- (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Bedelleri velilerden alınan aylık ücretlerden karĢılanmak üzere yemek, sağlık, temizlik, zorunlu hâllerde muhasebe ve güvenlik hizmetleri dıĢarıdan satın alınabilir. Bu iĢlemler, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonlarınca yapılır.
Velilerden alınan aylık ücretlerin harcanmasında “harcama yetkilisi” görevini müdür, “gerçekleĢtirme birimi” görevini müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı/öğretmen, muhasebe görevini de bu maksatla görevlendirilen personel yürütür. Bu personelin izinli, raporlu veya görev mahalli dıĢında görevli olduğu zamanlarda; söz konusu hizmetler vekâleten görevlendirilen personel tarafından yürütülür.
“Harcama birimi”, “gerçekleĢtirme birimi” ve muhasebe memurluğu görevlerinden ikisi, bir kimse üzerinde birleĢemez. Kurumun her türlü nakit, mal, hak ve alacakları kamu varlığı hükmündedir.
22
Okulda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve valilik/kaymakamlıkça uygun görülecek kiĢiler, “gerçekleĢtirme birimi” ve muhasebe memurluğu görevlerini yerine getirirler.
“Bu iĢlemler, Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen Ġhale Komisyonu ile 40 ıncı maddesinde belirtilen muayene ve kabul komisyonlarınca yapılır.”
Hesap Açılacak Banka ve Yetki Kullanımı
Madde 42- (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G - 31/07/2009-27305 s.R.G) Kurumun parası bankalardan birinde, kurum adına açılacak tek hesapta bulunur. Kurum adına hesap açmaya veya kapatmaya, bu hesaptan para çekmeye, ödeme yapmaya veya havale göndermeye; müdür “harcama yetkilisi”- muhasebe memuru veya müdür yardımcısı “gerçekleĢtirme görevlisi” - muhasebe memuru, ikili müĢterek imzaları ile yetkilidir. “Bu yetkililerin imza sirküleri “harcama yetkilisince” onaylanarak ilgili banka Ģubesine önceden verilir.”
Ödemeler, genellikle bankadan alacaklı kiĢi ya da kurum adına düzenlenecek çek, ödeme veya gönderme emriyle yapılır. Hiçbir Ģekilde hamiline yazılı çek düzenlenemez. Ancak, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile belirlenen limitin 1/10 una kadar olan ödemeler, personele verilecek iĢ avansları ile yapılabilir.
Uygulanacak Muhasebe Sistemi
Madde 43-(DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) “Anaokullarının muhasebe uygula- malarında 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca ĠĢletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullerin hükümleri uygulanır.”
Her muhasebe kaydının tevsik edici (ispatlayıcı) bir belgeye dayanması ve malî sonuç doğuran her iĢlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi zorunludur.
Kefalet
Madde 44- Yürürlükten KaldırılmıĢtır. (DeğiĢik: 20/02/2006-26086 s.R.G)
Döner Sermayeli Kurumlar
Madde 45- 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamına giren uygulama sınıflarının malî ve muhasebe iĢlemleri döner sermaye mevzuatı hükümlerine göre yürütülür.
Ancak, ihale ile ilgili iĢlemlerde 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
23
BEġĠNCĠ KISIM
Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar
Defter, Dosya ve Formlar
Madde 46- Okul öncesi eğitim kurumlarında, kurumun özelliğine göre Ek-8 de yazılı defter, dosya ve formlar kullanılır.
Bütün defterlerin sayfalarının birleĢtiği yer okul mühürü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan baĢlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfadan oluĢtuğu belirtilerek onaylanır.
ALTINCI KISIM
Diğer Hükümler
Atatürk KöĢesi
Madde 47- Anaokullarında eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dıĢında uygun bulunan bir yerde, Atatürk inkılâp ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluĢturacak Ģekilde Atatürk KöĢesi düzenlenir ve köĢe sürekli güncelleĢtirilir.
Denetim
Madde 48- Okul öncesi eğitim kurumlarının denetimi, 13/8/1999 tarihli ve 23785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Rehberlik ve TeftiĢ Yönergesi esaslarına göre bu Yönetmelik doğrultusunda yapılır.
Kılık -Kıyafet
Madde 49- Kurumlarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleĢmeli, geçici ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık-kıyafetlerde, 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve KuruluĢlarında ÇalıĢan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik, 7/12/1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine ĠliĢkin Yönetmelik esaslarına uyulur.
Özel Gün ve Bayramları Kutlama Etkinlikleri
Madde 50- Özel gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların yaĢlarına, geliĢimlerine ve eğitim programlarına uygun olarak sınıf içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri Ģeklinde düzenlenir.
(DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) "Bu etkinlikler, öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program çerçevesinde yapılır. Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaĢtırılması amacıyla çocukların geliĢim düzeyi ve velilerin ekonomik durumları da dikkate alınarak okul öncesi eğitimi yıl sonu Ģenlikleri düzenlenebilir."
Okul öncesi çağı çocuklarına yönelik il dıĢı gezileri, çocukların anne-babalarının katılımı ve valilik onayıyla düzenlenebilir.
24
Velilerin Etkinliklere Katılımları
Madde 51- Veliler, istekli olmaları durumunda okul yönetiminin hazırlayacağı program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler.
Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantılara, okul yönetimi velilerin katılımlarını sağlar.
Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile Ġlgili ĠĢ ve ĠĢlemler
Madde 52- Özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması, çalıĢma saat ve süreleri, kayıt-kabul, öğrenci kontenjanları, devam-devamsızlık, okul ücretleri, sınıf mevcutları, personelin seçimi, atanması ve benzeri konulardaki iĢlemler, Özel Öğretim Kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.
Ġlk Yardım Dolabı-Ġlk Yardım Çantası
Madde 53- Okul öncesi eğitim kurumlarında, kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere standartlara uygun olarak ilk yardım dolabı ile ilk yardım çantası ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur.
Dolapta doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ve reçete ile alınan ilâçlar bulundurulamaz ve çocuklara kullandırılamaz.
Bahçe Düzenlemesi
Madde 54- Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve uygun bir ortamda gerçekleĢtirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitimin olmadığı zamanlarda yapılır.
(DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G) "Bu düzenleme yapılırken; çocukların motor becerilerinin ve biliĢsel geliĢimlerinin desteklenmesi, gezip oynamalarına imkân sağlanması, çevre sevgisinin kazandırılması, trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları ve bahçenin ağaçlandırılması için yeterli toprak alanın bulundurulmasına özen gösterilir."
“Kazanım Değerlendirme Dosyası
MADDE 55 – (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) Okul öncesi eğitim kurumlarında, Okul Öncesi Eğitim Programına göre çocukların geliĢim ve eğitim durumlarıyla ilgili olarak her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası tutulur.”
“Öğrenci Dosyası, GeliĢim Raporu ve Katılım Belgesi
MADDE 56 – (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G) E-okul sisteminde her çocuk için öğrenci dosyası tutulur.
Bu Yönetmeliğin 55 inci maddesindeki kazanım değerlendirme dosyası bilgileri doğrultusunda hazırlanan GeliĢim Raporu (EK-10), her dönem sonunda e-okul sistemine iĢlenerek bir örneği veliye verilir.
Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya okul öncesi eğitim kurumlarına en az bir eğitim yılı devam eden çocuklara, e-okul sisteminde düzenlenen Katılım Belgesi (EK-11) verilir. Çocukları baĢarılı veya baĢarısız gösteren; karne, diploma ve benzeri adlar altında hiçbir belge verilemez.
25
Öğrenci dosyası ile geliĢim raporuna, pedagojik değeri olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler iĢlenmez.
Öğretmenler ile okul yönetimi bu bilgilerin sisteme zamanında iĢlenmesinden sorumludur.”
Binanın Kullanılması
Madde 57- Anaokulu binaları amacı dıĢında kullanılamaz. Hangi nedenle olursa olsun, projede belirtilen kullanım alanlarında izinsiz değiĢiklik yapılamaz.
Çocuk Kulüpleri (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G)
“EK MADDE 1- (DeğiĢik: 27/10/2007-26683 s.R.G) Personel ve fizikî imkânları yeterli olan okul öncesi eğitim kurumlarında, velilerin istemeleri hâlinde çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim saatleri dıĢındaki zamanlarda faaliyet göstermek üzere çocuk kulüpleri kurulabilir. Çocuk kulüplerinin çalıĢma usul ve esasları Yönerge ile belirlenir.”
"Gezici sınıflar (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G)
EK MADDE 2 – Kenar bölge ve kırsal kesimdeki ekonomik durumu yetersiz aile çocuklarının okul öncesi eğitimden yararlandırılması amacıyla gezici otobüs içerisinde ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti veren gezici sınıflar açılabilir. Gezici sınıfların çalıĢma usul ve esasları yönerge ile belirlenir."
"Tatil günleri (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G)
EK MADDE 3 – Okul öncesi eğitim kurumlarının tatil günleri ve dönemleri aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen;
1) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü öğleden sonra baĢlar, 29 Ekim günü akĢamı sona erer),
2) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan günü),
3) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü),
4) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü),
5) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'de baĢlar 3,5 gündür),
6) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'de baĢlar 4,5 gündür),
7) YılbaĢı Tatili (1 Ocak günü),
b) Cumartesi ve Pazar günleri,
c) 24 Nisan, 20 Mayıs ve mahalli kurtuluĢ günleri,
d) BaĢlama ve bitiĢ tarihleri Bakanlıkça belirlenen yarıyıl ve yaz dönemleri.
"Ġçme suyu ve deposu (DeğiĢik:06/09/2008-26989 s.R.G)
EK MADDE 4 – Okullarda sürekli olarak sağlıklı ve yeterli miktarda içme ve kullanma suyunun bulundurulması zorunludur. Su depolarının temizlik ve bakımının yapılmasına özen gösterilir. Depoların temizliği ve ilaçlanması, il sağlık müdürlüğü ve belediyelerle iĢ birliği yapılarak çocukların okulda bulunmadıkları zamanlar ile yarı yıl ve yaz tatili dönemlerinde yapılır."
26
YEDĠNCĠ KISIM
Yürürlük Hükümleri
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 58- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 26/2/2002 tarihli ve 24679 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, ek ve değiĢikliği ile birlikte yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
Madde 59- Maliye Bakanlığı ve SayıĢtay’ın görüĢü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
27
ADAY KAYIT FORMU (DeğiĢik: 31/07/2009-27305 s.R.G)
EK-1
ÇOCUĞUN
ÖZEL EĞĠTĠM GEREKSĠNĠMĠ
T.C Kimlik No
:
………………………
– DavranıĢ bozukluğu
Adı-Soyadı :
:
………………………
– Dil ve konuĢma
Cinsiyeti:
:
………………………
– Görme ve Az gören
(* ) Velisi kim?
:
………………………
– Görme ve Görmeyen
Anne Baba Birlikte mi?
:
………………………
– ĠĢitme özürlü
Kiminle oturuyor?
:
………………………
– Ortopedik-alt beden kullanamıyor
Oturduğu ev kira mı?
:
………………………
– Ortapedik-alt ve üst beden kullanamıyor
Kendi odası var mı?
:
………………………
– Ortapedik-üst Beden kullanamıyor
Ev ne ile ısınıyor?
:
………………………
– Otizm
Okula nasıl geliyor?
:
………………………
– Ruhsal ve duygusal – hiperaktivite
Aile dıĢında kalan var mı?
:
………………………
– Ruhsal ve duygusal – özel öğrenme güçlüğü<br
« Son Düzenleme: Ekim 14, 2009, 08:31:29 ÖÖ Gönderen: günyurdu » Logged
Etiket:
  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
 
Gitmek istediğiniz yer:  Planlar ve Haftalar

Edubilim I Urllist I Etiketler I Rss I Google Etiketleri I Site Map I Reklam Web Stats

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!