Edubilim Forumları - www.edubilim.com
Duyurular:
 
*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. Ekim 23, 2014, 10:55:41 ÖS


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


...::: EDuBiLiM :::...

  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
Gönderen Konu: Kamu Yönetimi 3. sınıf final soru örnekleri  (Okunma Sayısı 4993 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline

« : Eylül 22, 2009, 02:41:46 ÖÖ »


ANAYASA HUKUKU

1-)Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz?
E)Tüm vatandaşların vergi ve askerlik işleri düzenlenecektir.
2-)Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yumuşak ve dengeli bir biçimde ayrıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
B)Parlementer rejim
3-)Anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmelerindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir?
C) Sert anayasa sistemi
4-)“Fren ve denge sistemi” ile aşağıdakilerden hangisi kast edilmektedir?
D) Kuvvetler Ayrılığı
5-)Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri değildir?
B) Zor alım
6-)Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında başbakanlık görevini kim üstlenmiştir?
E) Bülent Ulusu
7-)12 Eylül öncesi siyasi partilerin bazı yönetici ve parlamenterleri hakkındaki siyasi faaliyet yasağı halk oylaması suretiyle hangi yıl kaldırılmıştır?
C) 1987
8-)1982 Anayasası, seçimler ve halk oylamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ilkelerden hangisini öngörmez?
C)İki dereceli seçim
9-)Aşağıdakilerden hangisi, özellikle 1982 Anayasası döneminde, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırılık teşkil etmiştir?
D) Kanun hükmünde kararnameler
10-)1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini hangi koşulda halk oyuna sunmak zorundadır?
B) Mecliste 3/5 veya daha fazla fakat 2/3 ten az çoğunlukla kabul edilirse
11-)Anayasa değişikliklerinin Anayasaya uygunluk denetimi, hangi yönden denetim ile sınırlandırılmıştır?
B) Şekil yönünden
12-)Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden doğan sorumluluğa ne ad verilir?
D) Kollektif sorumluluk
14-)Toplantıya katılan 220 milletvekilinden, 111’inin oyuyla kabul edilen bir kanunun, hangi yönden anayasaya aykırı olduğu söylenebilir?
D) Şekil yönünden
16-)Yurt dışındaki vatandaşlara oy hakkı ilke olarak ne zaman verilmiştir?
B) 1995
18-)Aşağıdakilerden hangisi, parlamentonun hükümet üzerindeki denetimini sağlayan “hukuki araçlardan” biri değilldir?
D) Bütçe görüşmeleri
19-)1982 Anayasasına göre; Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm ve istifa gibi nedenlerle boşalmasından kaç gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır?
D) 10
20-)TBMM’nin kendi Başkanını ve Başkanlık Divanını seçmesi, komisyonların seçimi gibi işlemler, ne tür yasama işlemlerine örnek oluşturur?
E) Parlamento kararları
22-) Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasının 1961 Anayasasına oranla daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemesi görüşünü destekler mahiyettedir?
E) Millet Meclisinin seçim döneminin beş yıla çıkarılması
23-) 1924 Anayasasında hangi hükümet sistemi benimsenmiştir?
C) Meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında karma bir sistem
24-) Anayasa uygunluğun yargısal denetimi ilk defa ne şekilde ortaya çıkmıştır?
A) Anayasa mahkemelerinin kurulmasıyla
25-) Aşağıdaki yetkilerden hangisi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı tarafından birlikte kullanılmaktadır?
B) Hastalık, sakatlık sebebi ile belirli kişilerin cezalarını kaldırmak
26-) Aşağıdakilerden hangisi hakimlik teminatını sağlamaya yöneliktir?
C) Hakimlerin kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamamaları
27-) Üyelerin el kaldırması; tereddüt halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılan oylama şekline ne ad verilir?
B) İşaretle oylama
29-) Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı’nın yasamaya ilişkin yetkileri arasında yer almaz?
D) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
30-) Hükümetin veya bir bakanın TBMM tarafından görevinden uzaklaştırılabilmesine imkan veren denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
D) Gensoru
1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D) Sosyal devlet ilkesi benimsenmiştir.
2-) Türkiye’de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır?
B) 1946
3-) 1982 Anayasasının hazırlanması sürecinde kurulan Danışma Meclisinin kaç üyesi vardır?
A) 160
4-) Milletlerarası andlaşmaları onaylama ve yayımlama yetkisi kime aittir?
A) Cumhurbaşkanı
6-) KHK’lar ne zaman yürürlüğe girerler?
B) Resmi Gazetede yayımlandıkları gün
7-) Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılan 157 ve 158 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi olarak iki kanattan meydana geliyordu.
Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
C) Üyelerin tamamının Milli Birlik Komitesi tarafından seçilmesi
8-) Çağdaş sosyal devlette vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?
C) Maliye Politikasının
10-) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde çoğunluk aşağıdaki grupların hangisinin elindeydi?
A) Müdafaa-i Hukukçular
11-) 2001 değişikliği ile siyasi partilerin kapatılması konusunda aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Odak haline gelme
12-) Anayasa değişikliklerinde zorunlu yada ihtiyari halkoylaması değişikliğin Resmi Gazetede yayımlanmasından ne kadar sonra yapılır?
E) 120 gün sonraki ilk pazar günü
13-) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları ile personel atama işlemlerinin düzenlenmesi konularında, hangi yürütme işlemi çıkarılabilir?
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
15-) Aşağıdaki anayasalardan hangisi döneminde, somut norm denetiminde, Anayasa Mahkemesine “olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı” karar verme yetkisi tanınmıştır?
D) 1961
16-) Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
B) Cumhurbaşkanı görevi dışındaki suçlardan dolayı sorumlu değildir.
17-) Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar, Cumhurbaşkanlığına hangi makam vekillik eder?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
18-) Anayasaya uygunluk denetiminde denetim konusu olan normun, aşağıdakilerden hangisine uygun olması aranmaz?
B) Kurucu iktidarın gerekçesine
19-) Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
C) Kanuni hakim güvencesi
20-) Yasama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
D) Yasama organı, kanunla yeni bir bakanlık kuramaz.
21-) 1982 Anayasası’na göre Meclis Başkanının üçüncü oylamada seçilebilmesi için gerekli olan üye tamsayısı oranı ne kadardır?
E) Salt çoğunluk
22-) Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin 84. maddesinde, 23.07.1995 tarihinde yapılan değişiklikten sonra ortaya çıkan yeni metne göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Partisinden istifa ederek başka bir partiye giren milletvekilinin, milletvekilliği düşer.
23-) Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmadığı halde, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığından yararlanır?
B) Milletvekili olmayan bakanlar
24-) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı ve sert bir anayasanın varlığı
25-) Aşağıdaki anayasalardan hangisi, yürütmeyi hem bir “görev”, hem bir “yetki” olarak tanımlamıştır?
E) 1982 Anayasası
26-) Federal devletlerde iki meclis sistemi, federal yapının vazgeçilmez bir unsurudur. Bu sistemlerde meclislerden biri, nüfus esasına göre halkı temsil eder.
Diğer meclis, aşağıdakilerden hangisini temsil etmek için kurulmuş olabilir?
B) Üye devleti
27-) Sıkıyönetim ilanına yetkili olan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
B) Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
28-) Anayasa Mahkemesine göre, bir düzenleyici işlemin, anayasanın öngördüğü anlamda bir Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekir?
D) Olağanüstü hal süresince yürürlükte kalma
29-) Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi, yargı denetimi dışında tutulmuştur?
D) Cumhurbaşkanılğı Kararnamesi
30-) Yürütme organının işlemleri, ister sübjektif, ister düzenleyici işlemler olsun, daima o alanı önceden düzenlemiş olan bir kanuna dayanmak zorundadır. Oysa, yasama işlemlerinin bu anlamda anyasaya dayanması zorunlu olmayıp, anyasaya aykırı olmaması yeterlidir.
Bu açıklama, yasama yetkisinin hangi özelliğini belirtmektedir?
B) Asliliği
1. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki organlardan hangisinin iptal davası açma yetkisi yoktur?
E) TBMM başkanı
2. Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek anayasaya aykırılık iddiasının reddine dair verdiği bir karar hakkında aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasısıyla kaç yıl Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz?
C) On yıl
3. Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk inceleme-sine tabi olacakları norm yada normlara ne ad verilir?
A) Ölçü Norm
4. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Üye-lerini, Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kim yargılar?
B) Anayasa Mahkemesi
5. Danıştay üyelerinin dörtte birini kim atar?
B) Cumhurbaşkanı
6. Aşağıdakilerden hangisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?
E) Türkiye Barolar Birliği Başkanı
7. Olağanastü hal bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmişse olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki kime aittir?
B) Bölge Valisine
8. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ve ağır ekonomik bunalım hallerinde illan edilen olağanüstü halde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Vatandaşlara birtakım para, mal ve çalışma yükümlülükleri yüklenebilir.
10. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde yeni bakan atanır?
C) 15 gün
11. Ülkemizde sağlık sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı kimdir?
B) Cemal Gürsel
12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerinden birisi değildir?
E) Anayasa mahkemesinde iptal davası açmak
13. Yürütme yetkisinin tümünün kişi yada kurul olarak tek bir organa ait olmasına ne denir?
A) Monist yürütme
14. Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Meclis Soruşturması
15. Meclis araştırma komisyonu aşağıdaki kurumların hangisinin yetkililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip değildir?
D) Devlet sırları ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatından
16. TBMM’de en az karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
D) Üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlası
17. Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeli-ğinin düşmesi nedenlerinden birisi değildir?
B) Azil
18. Çıkaracağı milletvekili sayısı 36 veya daha fazla olan iller kaç seçim çevresine ayrılır?
C) 3
19. Milletvekilliklerini artık bırakmayacak şekilde dağıtan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) D’hnont usulü
20. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine bir örnektir?
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
21. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun yasama organınca istenildiği ölçüde ayrıntılı olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
D) Yasama yetkisinin genelliği
22. Kuvvetler birliği görevler ayrılığı ilkesini kabul eden anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
C) 1924 Anayasası
23. 1982 Anayasasında 2001 yılnda yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin anayasa değişiklikleri hakkında iptal kararı verebilmesi için karar yeter sayısı ne olmuştur?
D) Beşte üç oy çokluğu
24. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oran olmasına ne ad verilir?
C) Ölçülülük ilkesi
25. Aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partiye üye olabilir?
D) Üniversite Öğretim Üyeleri
26. Halk tarafından seçilen yasama organının ve onun içinden çıkan hükümetin, genel oyla seçilmeyen bazı kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılamaması kuramına ne ad verilir?
B) Saf milli irade
27. 1961 Anayasasının yapım sürecinde Milli Birlik Komitesinin yanında aşağıdakilerden hangisi bulunmuştur?
E) Temsilciler Meclisi
28. 1924 Anayasasına göre Anayasa değişikliği teklifi sayısı kaçtır?
C) TBMM üye tamsayısının en az üçte biri
29. Yasama ve Yargı karşısında yürütmenin yürütmenin içinde de özellikle Cumhurbaşkanın güçlendirdiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
D) 1982 Anayasası
30. Belli bir eylem için o eylemin işlen-mesinden sonra özel bir mahkeme kurulması Anayasanın ilkelerinden hangisine aykırılık oluşturur?
C) Hukuk devleti
1) Aşağıdakilerden hangisi yasama meclisinin yürütme organına ilişkin işlemlerinden biri değildir?
C) Kapalı oturum yapılması
2) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlarından biri değildir?
A) Vatan hainliği nedeniyle Cumhurbaşkanının suçlu bulunması
3) Aşağıdakilerden hangisi Kanuna getirilen istisnalardan birisi değildir?
E) Yukarıdakilerin hepsi istisnalar arasındadır
4) Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
C) İç tüzük
5) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?.
B) Bir yetki kanununa ihtiyaç vardır.
6) Bir ülkenin anayasasının o anayasada belirlenen usullere uyulmak suretiyle değiştirilmesine ne ad verilir?
C) Tali kurucu iktidar
7) Aşağıdakilerden hangisi anayasa Mahkemesinin son yıllardaki kararlarında K.H.K’ lerin konu unsuru bakımından getirdiği şartlardan değildir?
D) Kanunun yasama organı gereği gibi düzenlenmeyecek derecede teknik oluşu
Cool Kırk üyeden oluşan bütçe komisyonunda iktidar partisinden en fazla kaç milletvekili bulunur?
C) 25
9) Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetimi dışında tutulmuştur?
C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
10) Cumhurbaşkanı yayımını uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmek üzere kaç gün içinde TBMM’ ye geri gönderir?
C) 15
11) 1876 Anayasası ile kurulan parlâmento aşağıdakilerden hangisidir?
C) Meclis- i Umumi
12) Bakanlar Kurulu’na anayasa değişikliği teklif etme yetkisi hangi anayasa ile verildi?
A) 1876
13) ‘’’Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemelerden başka bir merci önüne çıkarılamaz’’, ilkesine aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
C) Tabi hakim güvencesi

14) Kanun hükmünde kararnamelerin usul ve şekilleri konusunda hangisi yanlıştır?
B) Kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girer
15) Kanun Hükmünde Kararname, hangi durumda yetki kanununa ihtiyaç duyulmadan çıkarılabilir?
C) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal durumlarında
16) Kural olarak Anayasa mahkemesinin denetim yetkisi tüm konuları kapsar. Biri inkılap kanunları olmak üzere iki kanun istisnadır. Diğer istisna hangisidir?
A) Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar
17) Aşağıdakilerden hangisi 1980 Kurucu Meclisinin görevlerinden değildir?
E) Bazı devlet yetkililerini yargılama
18) Meclisin karar yeter sayısı için öngörülen en düşük oran aşağıdakilerden hangisidir?
B) Üye tamsayısının ¼’den 1 fazlası
19) Kanun hükmündeki kararname kavramı Türk hukukuna ne zaman girmiştir?
D) 1971’de yapılan değişiklikle
20) Aşağıdakilerden hangisi seçim sürecinde ve sonrasında seçim konusuyla ilgili şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisine sahiptir?
E) Yüksek Seçim Kurulu
21) Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçim sistemlerinden olan liste usulünün türlerinden değildir?
E) Eşit oy
22) Aşağıdakilerden hangisi seçimleri yenileme kararı Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde seçimlerin yapılacağı gündür?
D) Kararı takip eden 90. Günden sonraki ilk Pazar günü
23) TBMM seçimleri, savaş sebebiyle ne kadar ertelenebilir?
A) 1 yıl
24) Aşağıdakilerden hangisi gümrük kapılarında oy kullanmanın başlangıç süresidir?
C) Seçim gününden 75 gün önce başlar.
25) Milletvekili sorumsuzluğunun söz konusu olabilmesi için sorumsuzlukla ilgili yanlış bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Meclisçe kaldırılması mümkündür..
26) Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D) TBMM tarafından kaldırılamaz.
27) Aşağıdakilerden hangisi üyeliğin düşmesi ile ilgili yanlış ifadedir?
C) Partisinin temelli kapatılmasına eylemiyle sebep olan üyenin milletvekilliği derhal sona erer.
28) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması üzerine ilgili milletvekili iptal için nereye başvurulabilir?
A) Anayasa Mahkemesine
30) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin mali denetimini yapar?
D) Anayasa Mahkemesi
-teşkilatı esasiye kanunu osmanlı imparatorluğu döneminde anayasacılık hareketleri sonucunda imzalanan belgelerden değildir
-osmanlıda ilk anayasal gelişim 1808 senedi ittifak ın imzalanması ile olmuştur
-devlet başkanlığı müessesesinin yaratılmış olması 1921 anayasasının öngördüğü meclis hükümeti sisteminin bir unsuru değildir
-1924 anayasasında meclis hükümeti ve parlamenter rejim arasında karma bir sistemi benimsemiştir
-yasama ve yürütmenin kesin olarak ayrıldığı hükümet sistemi başkanlık sistemidir
-1924 anayasası döneminde ilk çok partili hayata geçiş denemesi terakkiperver cumhuriyet fırkası ile olmuştur
-tbmm nin ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılması 1964 anayasası ile olmuştur
-laiklik ilkesi 1937 yani Atatürk ün ölümünden 1 yıl evvel kabul edilmiştir
-yasama yetkisinin iki ayrı meclis arasında bölüştürülmesi anlamında gelen iki meclis sistemi 1961 anayasasında yer almıştır
-1876 da kurulan parlamento meclis –i umumi dir
-12 eylülden sonra kurulan kurucu meclisin görevleri arasında yargı fonksiyonunu yerine getirmek yoktur
-1961 anayasasında cumhurbaşkanının seçimi halk oylamasına bırakılmamıştır
-1982 anayasasında devlet içinde yasama organı güçlenmemiştir bu anayasa cumhurbaşkanlığını güçlendirmeyi amaçlar
-1982 anayasası otorite kavramının ağırlığını artırmıştır
-danışma meclisi 160 kişiden oluşur 120 kişi illerden seçilir 40 kişi mgk dan atanır
-1982 anayasasında anayasanın kabulü için yapılan halkoylamasıyla aynı zamanda cumhurbaşkanı da seçilmiştir
-parlamenter sisteme işlerlik kazandırma gereksiz tıkanma ve bunalımları önleme amacı güden kurum ve kurullara rasyonelleştirilmiş parlamentarizm denir
-genel ilkeleri ortaya koyup bunların uygulama biçimlerini kanunlara bırakan anayasaya çerçeve anayasa denir
-1982 anayasasında devlet ve otoriter kavramlara daha çok yer verilmiş ve yürütme yasama ve yargı karşısında daha güçlü olmuştur
-halk tarafından seçilmiş meclisin ve onun içinden çıkan hükümetin yetkilerinin genel oydan çıkamayan kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılmamasını saf milli irade ifade eder
-1982 anayasası %91 oyla kabul edilmiştir
-1982 anayasası anayasa mahkemesine yasama organı tarafından üye seçilmesine son vermiştir
-kuvvetler birliği ilkesi 1982 anayasasında yoktur orada kuvvetler ayrılığı vardır
-objektif unsurlara dayalı milliyetçiliği benimsemek Atatürk milliyetçiliğine uymaz Atatürk milliyetçiliği subjektifdir
-1982 anayasası seçimler ve halk oylamasıyla ilgili olarak iki dereceli seçimi i öngörmez
-temelli kapatılan bir parti başka adla kurulamaz
-siyasi partilerin kapatılma kararını anayasa mahkemesi verir
-laiklik ilkesi ilk defa 1924 anayasasında belirtilmiştir
-seçimlerde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini tek dereceli seçim ifade eder
-türkiye de ilk dereceli seçim 1946 da uygulanmıştır
-gizli oy açık sayım ve döküm ilkeleri 1950 de kabul edilmiştir
-siyasi partilerin kapatılmasına anayasa mahkemesinin beşte üç çoğunluğu ile karar verilir
-sosyal devletin mülkiyet hakkı malike mutlak ve sınırsız bir hak vermez
-kişilerin ekonomik bütünlüklerine dokunulmaması temel hak ve hürriyetlerin durdurulması ile alakalı değildir
-devletin görevlerini devleti dışa karşı savunmaktan ibaret gören anlayış jandarma devlet anlayışıdır
-olağan üstü dönemlerde örgütlenme hakkı durdurulabilir
-hiç kimse tabi olduğu hakimden başkasının önüne çıkarılmaz ilkesi kanuni hakim güvencesini açıklar
-2001 değişikliği ile temel hak be özgürlükler konusunda ölçülük ilkesi güvencesi getirilmiştir
-meclis başkanının oy hakkının bulunması hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından değildir
-1982 anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulması tatbikat halinde olur
-kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devlet tasarrufu altına alınmasına devletleştirme denir
-siyasal düşünce tarihinde kuvvetler ayrışığını ileri süren kişi montesguieu dur
-1791 anayasasına göre millet iktidarını delegasyon a göre kullanmalıdır
-ilk defa kuvvetler ayrılığı 1961 anayasasında kabul edilmiştir
-devletin hukuki fonksiyonlarının tasnifi bu fonksiyonların ifasında başvurulan işlemlerin hukuki mahiyetine dayandıran kritere maddi kriter denir
-yürütmeyi görev değil aynı zamanda yetki olarak nitelendirilen anayasa 1982 anayasasıdır
-pozitif hukuk verilerince kuvvetler ayrılığından kast edilen fonksiyonlar ayrımıdır
-devlet fonksiyonlarının maddi bakımdan tasnifini en güçlü savunucusu carre de malberg dir
-devletin hukuki fonksiyonlarının maddi bakımdan tasnifinin en güçlü savunucusu duguit tir
-idarenin düzenleyici işlemlerini yasama işlemlerinden ayırt etmeye yarayan unsur yürütme organı tarafından yapılmasıdır
-kuvvetler ayrılığı ilkesi bir pozitif hukuk belgesi olarak dünyada ilk kez 1789 amerikan anayasasında düzenlenmiştir
-devlet erklerinin dağıtımı devlet fonksiyonlarının paylaşımını ifade eder
-bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk olarak 1961 anayasasında verilmiştir
-anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her kanunun kanunla düzenlenebileceği ifadesi yasama yetkisinin genelliği kavramını açıklar
-kanunla düzenleme alanı sınırlandırılmamıştır
-kanun hükmünde kararnameler yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesine terstir
-yürütme organına bırakılmış mahfuz bir düzenleme yetkisi olması yasama yetkisinin genelliği ilkesine uygun değildir
-bütçe kanunu özel nitelikli kanunlar arasında yer alır
-bütçe tasarıları 40 üyeden oluşan bütçe komisyonunda görüşülür
-bütçe komisyonu bütçe kanun tasarısını 55 gün içinde görüşüp karara bağlamak zorundadır
-bütçe tasarısını cumhurbaşkanı veto edip meclise geri yollayamaz kabul etmesi mecburdur
-kesin hesap kanun tasarılarında genel uygunluk bildirimini Sayıştay yapar
-bütçe tasarısı be raporları bakanlar kurulu tarafından hazırlanır
-meclisler yöntemsel bağımsızlık ilkesine dayanarak kendi iç tüzüklerini hazırlarlar
-parlamento kararı yürütmenin düzenleyici işlemlerinden değildir
-zorunlu oy uygulaması ilk kez 1982 anayasasında kabul edilmiştir
-1921 anayasası yargı fonksiyonundan hiç söz etmemiştir
-khk tbmm ye khk gazetede yayınlandığı gün sunulmak zorundadır
-bakanlar kuruluna anayasa değişikliği teklif etme yetkisi 1876 da verilmiştir
-temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması ilk kez 1961 anayasasında düzenlenmiştir
-teksirli suç nedeniyle hapis cezasına hüküm giymek milletvekili olmak için engel teşkil etmez
-meclis toplantısı sırasında bir üyeyi dövme gibi bir durumda yasama sorumsuzluğu söz konusu olamaz
-milletvekili olmayan bakanlar milletvekili olmasalar bile onların haklarından yararlanır
-milletvekillerinin artık bırakmayacak şekilde dağıtılmasına imkan sağlayan seçim sistemi d’hondt sistemidir
-diğer meclis soyluları temsil etmek için kurulmuştur
-seçim sistemleri olayların değerlendiriliş bakımından nisbi temsil ve çoğunluk sitemi esasına dayanır
-milletvekillerinin yasama karşısında tam bir bağımsızlığa sahip olabilmelerini sağlamaya yönelik müessese yasama uyumsuzluğudur
-nisbi temsil sisteminin çeşitlerinden biri olan en büyük artık usulünde milletvekilleri artık oyların büyüklük sırasına göre dağıtılır
-her seçim bölgesinden sadece bir milletvekili seçilmesini ön gören sistem dar bölge sistemidir
-ikili meclis yapısı 1961 anayasasında benimsenmiştir
-cumhuriyet senatosunun 150 üyesi genel oyla seçilmektedir
-mutlak iki turlu seçim sistemi günümüzde Fransa da uygulanmaktadır
-normal hallerde seçim süresinin başlangıç tarihinin toplantı yılının 3 temmuz günüdür
-milletvekili seçim kanununa göre normal hallerde oy verme günü ekim ayının ikinci Pazar günüdür
-tbmm üyelerinin ödenek ve yollukları kanun ile düzenlenir
-yasama sorumsuzluğunun görevi milletvekillerinin meclisteki söz hürriyetlerini korumaktır
-bakanlar kurulu veya bir bakan hakkında gensoru verme yetkisi siyasi parti gurubuna aittir
-kanun tasarısı bakanlar kurulu tarafından verilir
-siyasi parti gurupları yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar veremez
-siyasi parti gurupları tbmm başkanlığı için aday gösteremezler
-başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan denetim meclis soruşturmasıdır
-gensoru sadece cezai işlemler için kullanılmaz
-devlet sırları ve ticari sırlar hakkında meclis araştırması yapılamaz
-tbmm kendi başkanını başkanlık divanını seçmesi gibi işlemler parlamento kararlarıdır
-meclis başkanı bir yasama döneminde iki kez seçilir ilk görev süresi 3 yıldır
-bir yasama döneminde sonuçlandırılmamış kanun teklifleri ve tasarıları kadük olma olarak adlandırılır
-cumhurbaşkanı tbmm tarafından kabul edilen yasaları 15 gün içinde yayımlar
-devlet denetleme kurulunun üyelerini ve başkanını atamak cumhurbaşkanını yürütme ile ilgili görevlerindendir
-cumhurbaşkanının ölüm vs gibi nedenlerden dolayı görevinden çekilmesi halinde 10 gün içinde seçime başlanır
-yürütme yetkisinin bir kurul tarafından yürütüldüğü meclis hükümeti sistemi kollejyal yürütme sistemidir
-yürütme yetkisinin devlet başkanı ve bakanlar arasında bölüşüldüğü yürütme çeşidi düalist yürütmedir
-cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı tbmm üye tamsayısının 2/3 çoğunluğunun teklifi ile suçlanır
-bakanlar kurulu cumhurbaşkanı tarafından atanınca kurulmuş olur
-bakanlar hakkındaki hukuki sorumluluk davaları genel mahkemeler tarafından görülür
-geçici bakanlar kurulu için güven oylaması yapılmaz
-devlet başkanının yasama organına karşı siyasal sorumsuzluğu söz konusu değildir
-genel seçimlerden önce ulaştırma iç işleri ve adalet bakanı görevinden çekilmek zorundadır
-yasama ve yürütme organlarının birbirinden en sert biçimde ayrıldığı sistem başkanlık sistemidir
-bakanlar kurulunun programı kuruluşundan 1 hafta sonra mecliste okunmak zorundadır
-görev başlangıcındaki güven oylaması bakanlar kurulu kurulduktan sonra yapılır
-milletvekillerinin girişimi ile güven oylamasına gensorudan sonra başvurulur
-olağanüstü hal kararının ilanına cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan bakanlar kurulu yetkilidir
-olağanüstü halin konusu temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçünün ötesinde sınırlanması ve durdurulmasıdır
-bakanlar kurulu sıkı yönetim ilan ederken mgk nın görüşünü mutlaka almak zorundadır
-olağanüstü hal rejimini cumhurbaşkanı onaylar
-yargısal işlemler yürütme organı tarafından geri alınmaz
-hakimler ve savcılar yüksek kurulunun kararlarına karşı başka yere başvurulamaz kararlar kesindir
-hakimleri özlük işleri hakkında karar verme yetkisi yüksek hakimler kuruluna aittir
-danıştay üyelerinin seçimini ¾ ünü hsyk ¼ ünü ise cumhurbaşkanı seçer
-hsyk üyeleri 1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı seçer
-1982 anayasasına göre hakim ve savcılar idari görevleri yönünden adalet bakanlığına bağlıdır
-adliye mahkemelerinden verilen karar ve hükümlerin son inceleme makamı olan temyiz mahkemesi yargıtaydır
-milletler arası antlaşmalarda anayasaya aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulamaz
-anayasa mahkemesi ilk kez 1961 anayasasında kabul edilmiştir
-kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi ilk kez abd de gerçekleşmiştir
-yazılı ve sert anayasalar 18 yy sonunda ortaya çıkmıştır
-anayasa yargısı 21 .yy da gerçekleşmiştir
-anayasa mahkemesi uyuşmazlık mahkemesinin başkanını seçer
-anayasa mahkemesi 11 asıl 4 yedek üyeden oluşur
-anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normlarının bütününün oluşturduğu kümeye anayasallık bloku denir
-bir normun kesinleşip yürürlüğe girmesinden sonra yapılan anayasaya uygunluk denetimine düzeltici denetim denir
-kanunlar anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan normlardan değildir
-ülkemizdeki anayasa mahkemesinin statüsü yöntemsel bağımsızlık söz konusudur
-cumhurbaşkanı anayasa mahkemesine avukatlar ve yüksek kademeli yöneticiler arasından 3 asıl bir yedek askeri Yargıtay ayim yök ve sayıtay üyelerinden 1 asıl yargıtaydan 2 asıl 2 yedek danıştaydan 2 asıl bir yedek üye seçer
-anayasa mahkemesinin iptaline karar verdiği kanun ayrıca kararlaştırılmadığı takdirde iptal kararının resmi gazetede yayımlanması ile kalkar
-cumhurbaşkanı kanunların şekil bakımından iptali için anayasa mahkemesine dava açabilir
-anayasa mahkemesi 1993 yılında yürütmeyi durdurma kararı yetkisine sahip olduğu görüşünü benimsemiştir
-somut norm denetiminde dava mahkemesi anayasa mahkemesinin kararını işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay beklemek zorundadır
-1982 anayasasına göre esas yönünden iptal davası açma süresi 60 gündür
-bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının o davada kullanılacak hukuk normunun anayasaya uygun olup olmadığını denetlenmesine somut norm denetimi denir
-yasama yürütme kuvvetlerinin yumuşak bir biçimde ayrıldığı sistem parlamenter rejimdir
-anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin adi kanunların kabul veya değiştirilmelerindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici bir takım kurallara bağlanmasına sert anayasa sistemi denir
-fren ve denge sistemi ile kuvvetler ayrılığı kast edilir
-1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini mecliste 3/5 veya daha fazla fakat 2/3 ten az çoğunlukla kabul edilirse halk oyunma sunmak zorundadır
-bakanlar kuruluna anayasa değişikliği teklif etme hakkı 1876 anayasası ile verilmiştir
-cumhurbaşkanı eğer 45 gün içinde bakanlar kurulu kurulamaz yada güven oyu alamazsa tekrar seçime gider
-türkiyede tek dereceli seçim ilk kez 1946 da uygulanmıştır
-1982 anayasasının hazırlayan danışma meclisinin üye sayısı 160 tır
-1982 anayasasına göre yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanacağını kanunlar belirler


SOSYAL POLİTİKA

-Sosyal politika sanayi devriminin kendine özgü koşulları altında gelişmiş bir sosyal bilim dalıdır
-devletlerin ilk kez sosyal nitelikli politikalar izlemeye başladığı dönemde bu politikaların kapsamına işçiler giriyordu
-sanayi devrimi 18,yy sonlarında ingilterede başlamıştır
-çalışanın işin yapılması yürütüm biçimi ve koşulları yönünden çalıştırana tabi olmasına teknik bağlılık denir
-sosyal politikaların bir sosyal bilim dalı olarak akademik temelleri almanyada atılmıştır
-sosyal politikaların gelişmişlik düzeyi sosyal hukuk devleti ilkesine biçim veren bir etkendir
-sosyal politika sosyal sınıfların hareketleri tezatları ve mücadeleleri karşısında devleti ve hukuk nizamını ayakta tutmaya ve idame etmeye mauf bir siyasettir diye kessler der
-sosyal politikaları ilke olarak devlet yürütmektedir
-sosyal nitelikli politikaları konu alan bilim dalına sosyal politika denir
-yerel yönetimler tarafından yürütülen politikalar kamusal sosyal politikaları destekler
-bir holding tarafından izlenen sosyal içeriği bulunan politikalar işletme sosyal politikaları adı altında politikaların dolaylı konusu olabilir
-özel sigortaların fonları ulusal sosyal politikaların finansman kaynakları arasında yer almaz
-sosyal planlama sosyal politikaların araçlarındandır
-insan davranışlarının salt ekonomik yönü ekonomi bilim dalına konu olur
-ekonomi politikası ve sosyal politika aynı araçlardan faydalanmaz
-çalışma yaşamının aktörleri örgütlü işçi işveren ve devlettir
-işletme sosyal politikaları insan kaynakları yönetimleri tarafından taşınır
-sosyal politikaları devletin yasama yürütme yargı sistemleri taşır
-sosyal politikaların finansman kaynaklarının en başında devlet bütçeleri yer alır
-spesifik olarak işgücünü bir üretim faktörü olarak ele alan inceleyen bilim dalına çalışma ekonomisi denir
-örgütlü işveren ve işveren ile devlet arasındaki ilişkileri bir sistem bütünlüğü içinde inceleyen disipline endüstri ilişkileri denir
-bir işletmede çalışanların işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda en etkili ve verimli biçimde nasıl değerlendirileceğini ele alan disipline insan kaynakları yönetimi denir
-sanayi devrimi önce İngiltere de yaşanmıştır
-sanayi devrimi buhar gücünün üretim sürecine uyarlaması ile başlamıştır
-1802 yılında İngiltere de yapılan bir düzenlemeyle çocuk işçilerin günlük çalışma saatleri 12 saat ile sınırlandırılmıştır
-sanayi devriminin yaşandığı dönemde iş ilişkilerinde ve yaşamda sendikaların kurulması noktasında olumsuzluk gözlenmiştir
-sanayi devrimi önce dokuma sektöründe başlamıştır
-sanayileşme ile birlikte üretim birim maliyeti artmamış aksine düşmüştür
-sanayi devriminin yaşandığı dönemde klasik liberal görüş hakimdir
-sanayi devriminin yaşanıldığı dönemde hukuki eşitlik ve sözleşme serbestisi ilkelerine dayalı bir hukuk düzeni vardır
-ilk sosyal nitelikli politikaların konusu çocuk işçilerdir
-sosyal tarihçilere göre 10,yy la kadar aile ekonomisi ve kölelik sistemine dayalı bir dönem yaşanmıştır
-aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin birbirlerine yakın bir ortamda toplanarak kurdukları düzene korporasyon denir
-ilk işçi sendikaları İngiltere de kurulmuştur
-osmanlı da ilk sanayileşme hareketi tanzimat döneminde başlamıştır
-osmanlı da ilk sanayileşme alanları( yol cam savaş donatımı ve dokuma )alanlarıdır
-loncalardaki meslek hiyerarşisi (yamak-çırak-kalfa-usta-üstad-pir) dir
-ta’til-i eşgal kanunu ile çoğalan ve sertleşen işçi eylemleri yasaklanmıştır
-ülkemizde bilinen ve belgelendirilen ilk işçi meslek kuruluşu ameleperver cemiyetidir
-türkiye de çocuk ve kadın işgücünün korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler ilk kez umumi hıfzısıha kanununda düzenlenmiştir
-türkiyede 1960 lı yıllardan sosyal politikalarda gözlenen gelişmelerin temelinde 1961 anayasasında yer alan hükümler bulunur
-3008 sayılı iş kanunu 1937 de yürürlüğe girmiştir
-lonca yapısı içinde bulunan yardımlaşma sandıklarına teavün denir
Osmanlıda maden işletmelerinde işçi olarak çalışanların iş ilişkileri ve yaşamlarının korunmasını hedef alan ilk yazılı hukuku kuralları dilaver paşa nizamnamesi dir
-türkiye de sendika kurma hakkı ilk kez işçi ve işveren sendikaları ve birlikleri hakkındaki kanun ile tanınmıştır
-türkiye cumhuriyetini nitelikleri arasında sosyal hukuk devleti ilkesine ilk kez 1961 anayasasında yer verilmiştir
-1980 yılında işsizlik sorununun daha da büyümesine özelleştirme politikaları yol açmıştır
-lonca düzeninde kalfalıktan ustalığa çıkmak için 3 yıl çalışmak gerekirdi
-ülkemizin ilk medeni kanunu mecelle kanunu dur
-ülkemizde bireysel iş ilişkileri ilk kez borçlar kanunu hükümleri ile düzenlenmiştir
-uluslararası sosyal politika alanında ilk bireysel girişim Robert owen tarafından başlatılmıştır
-uluslararası sosyal politika alanında ilk ülkesel girişim İsviçre tarafından yapılmıştır
-uluslararası çalışma örgütü 1919 yılında kurulmuştur
-uluslararası çalışma örgütüne üye devletler bu örgütte 4 kişilik bir delegasyon ile temsil edilir
-uluslararası çalışma örgütü nün yönetim kurulunda 28 hükümet temsilcisi delege bulundurur
-uluslararası çalışma örgütü nün konferansında bir sözleşme kararının alınabilmesi için gerekli yeter sayısı 2/3 tür
-uluslararası çalışma örgütüne üye devletler kendilerine iletilen sözleşmeleri çok özel durumlarda en geç 18 ay içinde yasama organına göndermek zorundadır
-konferans komitesi uluslararası çalışma örgütünün genel denetim yetkisi çerçevesinde oluşturduğu kurullardan biridir
-uzmanlar komitesi 20 bağımsız uzmandan oluşur
-sosyal politikaların uluslar arası düzeyde benimsenen ilkeleri ve kurallarına uluslar arası sosyal politika denir
-sosyal politikaların uluslar arası bir boyut kazanmasına ardı ardına yaşanan savaşlar neden olmuştur
-sendikal hareket uluslar arası düzeyde örgütlemeye İngiltere de başlamıştır
-uluslararası çalışma örgütünün en üst karar organı uluslararası çalışma konferansıdır
-uluslararası çalışma örgütünün yürütme organı uluslararası çalışma örgütünün yönetim kuruludur
-uluslararası çalışma örgütü versay barış antlaşması çerçevesinden çıkartılarak milletler cemiyetine 1934 yılında bağlanmıştır
-gelir düzeyindeki farklılıklar iş organlarının iş gücü gereksinimi duyanların bir araya gelebilmelerini güçleştirmez
-iş piyasasında aracılık dönemi sanayi devrimi ardından verilmeye başlandı
-çalışma yaşamında esnekleşme çalışma süresi ile başlamıştır
-sosyal sigortalar sosyal güvenlik sisteminin primli aracıdır
-işsizlik sigortaları tarım alanında uygulanabilmesi güçtür
-işsizliğe karşı koruma sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir
-işsizlik sigortaları işsizliği sosyo ekonmik bir risk olarak kabul eder
-türkiye 142sayılı insan kaynaklarının değerlendirilmesinde mesleki eğitim ve yönlendirmenin yeri hakkındaki sözleşmeyi 1992de kabul etmiştir
-tarım politikaları özellikle mevsimsel işsizlik türünde kullanılan bir araçtır
-işsizlikle savaşım politikaları arasında işsizlere belli bir ekonomik güvence sağlayarak korumaya yönelik politikalara pasif istihdam politikaları denir
-türkiye de işsizlik sigortasının veriliş süresi 180-300 gün arasıdır
-iş ilişkileri ve yaşamın çeşitli alanlarında esnekleştirildiği çalışma türüne A tipik istihdam biçimleri denir
-bir iş yerinde sürdürülen faaliyet kesintisiz olarak günde en çok 24 saat olabilir
-işçi statüsünde çalışanların normal çalışma süresinin haftalık azami uzunluğu yasama organı tarafından belirlenmelidir
-işverenin işçisini belli ve geçici bir süre için başkasının yanına vermesine ödünç çalışma denir
-sosyal politikalarca günümüzde uygun iş süresi uzunluğu günde 8 haftada 40 saattir
-vardiyalı çalışma esnek çalışma biçimlerinden değildir
-bir iş yerinde art arda yada ayrı zamanlarda iş sürelerinin başlama ve bitiş zamanları birbirinden farklı iş gören gruplara posta denir
-çalışma sürelerinde günlük iş sürelerinin birbirine eşit uzunlukta olması yeksenaklık demektir
-gerektiğinden kısa iş süreleri işsizlik oranını arttırmaz
-işverenin iş görenin işgücünden yararlanma süresine iş süresi denir
-uluslararası normlar çerçevesinde iş başında geçirilen süreler için ara dinlenmesi söz konusu değildir
-yeksenak çalışma esnek iş sürelerinden biri değildir
-haftalık normal toplam çalışma süresinin daha az sayıda iş gücüne toplanabilmesine olanak tanıyan çalışma biçimi yoğunlaştırılmış çalışma dır
-yıllı izin hakkı ilk önce Almanya da tanınmıştır
-lonca düzeninde iş ilişkileri ve düzeni teamüllere göre düzenlenir
-insanın bedensel veya düşünsel iş gücüne ödenen bedele ücret denir
-bir ülkede ücretler sendikaların kademelenmesi ile doğrudan alakalı değildir
-ücret sistemi ücretin hesaplanma biçimi demektir
-devlet memurlarının ücretleri statü hukukunun kurallarına göre belirlenir
-paris şart ında ücretin korunmasına dair hükümler bulunmaz
sosyal politikalar ücretin en üst düzeyinin belirlenmesi alanında korunmasını öngörmez
-kök ücret + ek ücret giydirilmiş ücreti ifade eder
-işçi sendikalarının toplu pazarlık asmasında kabul edebileceği en düşük ücret düzeyine işçi sendikası durak noktası denir
-normal iş süreleri içinde fiilen çalışma karşılığında iş görenin hak ettiği ücrete kök ücret denir
-iş görenin eline zorunlu her türlü kesinti yapıldıktan sonra kalan ücret net ücrettir
-ücretin zaman verimlilik işin tamamlanması gibi bir ölçüte bağlanılarak hesaplanmasını ön gören yöntemlere ücret sistemleri denir
-iş sendikaları ile işveren tarafının durak noktaları arasında oluşan alana pazarlık alanı denir
-ücret gelirinin eğitim düzeyi ile doğrudan bağlantısı yoktur
-sendikalar yürürlükte bulunan ulusal mevzuat çerçevesinde ücret saptayamaz
-ülkemizde ilk ve son kez toplumsal anlaşma 1979 yılında imzalanmıştır
-iş değerlendirmesi ücretin satın alma gücünü korumak amacıyla yararlanılan araçlardan biri değildir
-toplumsal antlaşmaların tarafları işçi işveren sendikaları ve hükümettir
-toplumsal antlaşmalar öğretide sosyal kontrat olarak ta adlandırılır
-eşel mobil yönetim uygulaması toplu pazarlık sisteminin seçeneği değildir
-asgari ücretler bağlayıcıdır
-asgari ücret düzenlemeleri sendikal kademelenme konusunda doğrudan bir etki oluşturmaz
-ücret ödemelerini belgeleme konusunda işveren yükümlüdür
-ücretin reel değerinin korunması sendika baskılarıyla korunmaz
-toplumsal antlaşmalar ücret değerinin korunmasında devlet müdahalesini en aza indirger
-fiyat ve ücretlerin dondurulması ücret koruma yolarından otoriter bir devlet anlayışının ürünüdür
-ücretlerin gerçek satın alma gücünün hukuk kuralları ile seçilen ekonomik bir göstergeye bağlanılarak sabit tutulması şeklinde tanımlanan ücret korunma yöntemi otomatik endekslemedir
-aylar itibariyle fiyat endekslerinin aritmetik ortalamasına dilim denir
-asgari ücret salt işçi statüsü altında çalışanları kapsamaz
-ücret zamanı geldiğinde her yerde ödenemez
-who tarafından sakatlar nüfusun yüzde 10 nu kapsadığı ileri sürülür
-sakatlar askeri dikimevlerinde çalışabilirler
-sosyal rehabilitasyon eski hükümlülerin iş girmeden önce korunmaları kapsamında yer alan hizmetlerdendir
-uluslar arası çalışma örgütü sakatlara ilişkin sözleşme kararını 1983 yılında kabul etmiştir
-bir iş yerinin yalnızca bir bölümünün sakatların yada eski hükümlülerin istihdamı için ayrılması korumalı işyerleri kapsamında yer alan bir uygulama biçimidir
-korumalı iş yerleri eski hükümlüler yönünden daha dar bir uygulamadır
-sakatların iş ilişkilerinde ve yaşamlarının normal iş süreleri alanında korunmaları gerekmez
-ülkemizde sakatların ve eski hükümlülerin istihdam edilmesi yönünden daha çok kota yöntemi uygulanmaktadır
-fiziksel veya düşünsel yeteneklerinde bir bozukluk bulunan kişilere sakat denir
-bm insan hakları evrensel bildirgesi 1948 de ilan edilmiştir
-kişilerin sakat olan ve olmayan yeteneklerinin göz önüne alınarak çalışma yaşamında değerlendirilmesi için gerekli mesleki bilgi ve becerilere sahip kılınmasına mesleki rehabilitasyon denir
-sosyal rehabilitasyon sakatların ve eski hükümlülerin işe yerleştirilmede korunma yöntemlerinden değildir
-kota yöntemi eski hükümlü ve sakatların iş yerleştirildikten sonra ki korunma yöntemlerinden değildir
-kadınların iş ilişkilerinde ve yaşamında korunmalarını öngören ilk hukuki düzenlemeler İngiltere de yürürlüğe konmuştur
-sosyal politikalarda kadınların ilk önce iş süreleri alanında korunmaları sağlanmıştır
-kadınlardan yana olumlu ayrımcı uygulamalar örtülü ayrımcılık türü ile savaşımda yararlanılan bir sosyal politika türüdür
-sosyal politikalar kadınların iş ilişkileri ve yaşamının izin ve tatil dönemlerinde özel olarak korunmalarını ön görmez
-1982 anayasasının 50. maddesi kadınların korunmasını öngören ulusal sosyal politikalara yön ve biçim vermektedir
-kreş ve emzirme odası açma yükümlülüğü çalışan kadınların sayılarına göre açılmalıdır
-4857 sayılı iş kanununa göre kadınlara verilen emzirme izni bebek bir yaşına kadar devam eder
-analık sigortası ilk kez Almanya da uygulanmaya başlanmıştır
-doğrudan ve somut biçimde algılanıp doğrulabilen cinsiyete dayalı ayrımcılık türü açık ayrımcılıktır
-kadınlar işçi olarak sanayi devriminden sonra çalışmaya başlamışlardır
-ülkemizde kadınlar 19 yy ortalarında çalışma yaşamında yer almıştır
-ülkemizde gebe kadınlar doğumdan önce ve sonra 16 hafta çalışmazlar
-çalışma yaşamında kadınlar tarım sektöründe çalıştırılmada koruma altına alınmaz
-çocuklar ve gençler sanayi devriminden önce daha çok tarım alanında çalışıyorlardı
-sosyal politikalar açısından çocuk ve genç işgücü kavramlarını yaş belirler
-çocuk hakları sözleşmesi bm tarafından1989 yılında kabul edilmiştir
-uçö sözleşmeleri gençlerin izin sürelerinin en az 12 gün olmasını kabul eder
-çocuklara yönelik zorunlu eğitim uygulamaları İngiltere de başlamıştır
-tc anayasasının 50. maddesi küçüklerin çalışma yaşamında korunmasını öngörür
-Avrupa sosyal şartı 18 in altında bulunan gençler için yıl içinde en az 3 hafta ücretli izin hakkı tanır
-türkiye çocuk hakları sözleşmesini 1995 yılında yürürlüğe koymuştur
-çalışma yaşamında esnekleşme yaşlılara yönelik sosyal politikalara duyulan gereksinimlerden değildir
-gelişmiş ülkelerdeki sosyal koruma nitelikli harcamaların % 40 ı yaşlılara yöneliktir
-yaşlılık sigortasından yararlanma koşullarının ağırlaştırılması sosyal güvenlik harcamalarını çoğaltmaz
-50 yaşında olan kişiler huzur evlerine alınmazlar
-65 yaşını doldurmuş muhtaç ve yaşlılara aylık bağlanması öngörülür
-sosyal örgütlenme yaşlılara yönelik sosyal politikaların hedefleri arasında yer almaz
-ülkemizde en çok huzurevi gerçek kişiler tarafından işletilmektedir
-insanların yaşlı olarak nitelendirilmesinde en yaygın ölçüt kronolojik yaştır
-sosyal güvenlik sistemi içinde en yaygın ve gelişmiş uygulama alanına sahip teknik sosyal sigortadır
-doğanın dengesi insanlığın geleceğini de tehlikeye atacak şekilde ilk kez sanayi devriminde bozulmuştur
-çevre sorunlarının çözümüne yönelik uluslar arası işbirliğinin ilk adımları sanayileşmiş ülkelerin baskılarıyla olmuştur
-kirlenmenin ol açtığı her türlü zararın kirletenin ödemesine kirleten öder ilkesi denir
-birleşmiş milletlerin çevre ile doğrudan ilgili uzmanlık kurumu birleşmiş milletler çevre programıdır UNEP
-birlemiş milletlerin düzenlediği ilk çevre konferansı 1972 stackholm de düzenlenmiştir
-ülkemizde çevre kanunu 1983 yılında yürürlüğe girmiştir
-çevre politikasının öncelikli amacı insan sağlığının korunmasıdır
-eşitlik ilkesi çevre politikalarının temel ilkelerinden değildir
-çevre ortamları ve koşullarından kaynaklanabilecek tüm olumsuzluklara çevre sorunları denir
-türkiyede çevre bakanlığı 1991 yılında kurulmuştur.
« Son Düzenleme: Eylül 22, 2009, 02:45:49 ÖÖ Gönderen: tivo » Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #1 : Eylül 22, 2009, 02:46:40 ÖÖ »

DEVLET BÜTÇESİ

1-)Aşağıdakilerden hangisi bütçenin iktisadî işlevi ile ilgili değildir?
A) Yürütme organının toplumla yaptığı bir sözleşme olması
2-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin denetim işlevinin amaçlarından biri değildir?
B) Gelir dağılımını iyileştirmek
3-) Bütçe hakkının tarihsel gelişimi, demokratik parlamenter rejimlerde bütçe hakkının hangi organ tarafından kullanılması sonucunu getirmiştir?
B) Yasama
4-) Bütçe gelir ve giderlerinin gerçeğe en yakın tahmin edilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
B) Samimiyet ilkesi
5-) Gelirler toplanırken, kamu kuruluşlarının giderlerini gelirlerinden düşerek, bütçeye net miktarı yazamayacaklarını ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
C) Gayrisafi yöntem
6-) Aşağıdaki bütçelerden hangisi arttırımcılık ya da eşit dağıtım özelliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir?
A) Sıfır esaslı bütçeleme sistemi
7-) Bütçenin faaliyetlere ve iş yüklerine göre sınıflandığı bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Performans bütçe
8-) Belirli bir kamu hizmetinin veya kamu yatırım projesinin sosyal faydaları ile sosyal maliyetlerinin karşılaştırılması ile sonuca ulaşılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
B) Fayda maliyet analizi
9-) Devlet muhasebesinde kayıtların nakit esasına göre tutulmasında işlem ne zaman muhasebeleştirilir?
D) Gider ödendiğinde
10-) Bütçe ile ilgili rakamları, gelir ve giderlerin tahakkukunu, tahsilatını bütçe tertibine göre veren devlet muhasebe sistemine ne ad verilir?
A) Kameral
11-) Türk mali tarihinde, herkesten iktidarına göre vergi alınmasını öngören ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
D) Tanzimat Fermanı
12-) Osmanlı Dönemi'nde savaş gibi olağanüstü harcamaları karşılamak ya da idari ve yerel ihtiyaçları gidermek üzere konulan vergilere ne ad verilir?
E) Örfi vergiler
13-) Türkiye’de döner sermayeli işletmeler hangi düzenleme ile yasal olarak mali sistem içinde düzenlenmiştir?
B) 1927’de çıkarılan 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu
14-) Aşağıdakilerden hangisi katma bütçeli kuruluş değildir?
C) Dışişleri Bakanlığı
15-) Sermayesinin tamamı devlete ait olan, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren kuruluşlara ne ad verilir?
D) İktisadi devlet teşekkülü
16-) Aşağıdakilerden hangisi bütçe yasası eklerinden biri olan Yıllık Ekonomik Rapor kapsamında değildir?
E) İktisadî devlet teşebbüsleri
17-) (C) Cetvelinde aşağıdakilerden hangisi gösterilir?
E) Devlet gelirlerinin yasal dayanağı
18-) 1982 Anayasasına göre bütçe yasa tasarısı Meclis Genel Kurulunda en çok kaç gün içinde görüşülür?
D) 20
19-) Vergi borcu miktarının, yasalarda belirtilmiş matrah ve vergi oranlarına göre saptanmasına ne ad verilir?
C) Tarh
20-) Saymanlar aşağıdaki kuruluşlardan hangisine bağlı olarak hizmet görürler?
D) Muhasebat Genel Müdürlüğü
21-) Aşağıdakilerden hangisi hazinenin kaynaklarından biri değildir?
E) İhtiyari ödemeler
22-) İta emirlerinin denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
E) Sayıştay
23-) Saymanlar, yönetim dönemi hesaplarını mahsup işlemi yoksa mali yılın bitiminden ne kadar süre sonra Sayıştay’a sunmalıdır?
A) 1. ayın sonuna kadar
24-) Tamamlayıcı ödenek aşağıdaki hesaplardan hangisine eklenir?
A) Hazine genel hesabı
25-) Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay kararlarının temyiz nedenlerinden biridir?
A) Yetkiyi aşmak
26-) Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay denetçilerinin sayman hesapları üzerindeki ön incelemesi sırasında araştıracağı konulardan biri değildir?
D) Giderin muhtıra defterine uygun olup olmadığı
27-) Genel uygunluk bildiriminin TBMM'ne sunulmasının amacı aşağıdaki hangisidir?
D) Yasama denetimini kolaylaştırmak
28-) İlişkin olduğu yıl bütçesinin hesap dönemi içinde tahsil edilen gelirlerle, yapılan ödemelerin gerçekleşmiş tutarlarını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
D) Kesin Hesap Kanunu
29-) AB bütçesinin, üye devletlerin para birimlerinden farklı olarak Euro cinsinden ifade edilmesini gerektiren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
E) Bütçenin ortak para birimi cinsinden ifade edilmesi ilkesi
30-) Avrupa Birliği'nin tüm hesaplarını ödünç işlemlerini, bütçe dışı faaliyetlerini denetleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?
B) Avrupa Sayıştayı
1-) Bütçenin malların ve ihtiyaçların nisbi değerleri konusunda sağladığı uzlaşmaya ne ad verilir?
A) Sosyal fikirbirliği
2-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin hukukî işlevini ifade eder?
D) Bütçenin kamu yönetim birimlerini bağlayıcı bir tasarruf olması
3-) ABD'de bağımsızlık hareketinin mali temeli, aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?
B) Temsilsiz vergi olmaz
4-) Bütçenin her türlü geliri bütünüyle kapsaması, bütçe dışında hiçbir devlet gelir ve giderinin bırakılmaması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
A) Genellik ilkesi
5-) Program ödenek miktarlarının yasama organı tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de ancak yasama organı tarafından yapılmasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Bölüm onayı ilkesi
6-) Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçe sisteminin özelliklerinden biridir?
A) Kamu harcamalarının denetlenmesi ve israfın önlenmesi
7-) Devletin mal varlığının miktarında değişiklik yaratmayan, sadece malvarlığının yapısını değiştiren harcamalara ne ad verilir?
D) Yatırım harcamaları
8-) En az maliyetle en fazla sosyal yararı sağlamayan çalışan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
B) Etkinlik
9-) Kamu muhasebe düzeninin bütünleştirilebilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımasına gerek yoktur?
A) Aynı kuruluş içinde olması
10-) Bütçe hazırlandıktan sonra veya uygulama sırasında ortaya çıkan bir gereksinimle hükümet tarafından yerine getirilmesi zorunlu, olağanüstü hizmetler için ödenek sağlanmasına ne ad verilir?
D) Düşünülmeyen giderler ödeneği
11-) 1961 Anayasasına göre Bütçe yasa tasarısının TBMM genel kurulunda görüşülmesi sırasında meclis üyelerine getirilen kısıtlama aşağıdakilerden hangisidir?
B) Milletvekillerinin gider arttırıcı ve gelir azaltıcı öneri verememesi
12-) Bir tıp fakültesinde tıp eğitimi ve öğretimi yapılırken sağlık hizmetleri personelinin bu eğitim ve öğretimin yan ürünü olarak poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerini bir bedel karşılığı hastalara satabilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara ne ad verilir?
D) Döner sermayeli işletme
13-) Sermayenin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak için kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla, ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu kuruluşlarına ne ad verilir?
B) Kamu İktisadi Kuruluşu
14-) Türkiye’de yıllık programların hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
D) Bakanlar Kurulu Kararı
15-) Her kuruluşun ödeneklerini program, alt - program, faaliyet ve proje düzeyinde ve ödenek türüne göre gösteren tablolara ne ad verilir?
A) A cetveli
16-) Devlet namına taahhüt ve tahakkuk etmiş bir borcun alacaklısına ödenmesi için, ita amiri tarafından saymana yazılı emir verilmesi, gider aşamalarından hangisinde söz konusudur?
C) İta emrine bağlanma
17-) Tahakkuk ve ita emri işlemlerinin tamamlanmasına tahammül olmayan ivedili giderler için belirtilecek mutemetlere para ödenmesine ne ad verilir?
B) Avans
18-) Gider taahhüt belgelerinin denetimini aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir?
D) Bütçe Dairesi Başkanları, Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü ve Sayıştay
19-) Saymanlar idare hesaplarını her mali yılın sonunda aşağıdakilerden hangisine sunarlar?
B) Sayıştaya
20-) Sayıştayın sayman hesaplarının incelenmesinde birinci sırada görevli olanlar aşağıdakilerden hangisidir?
D) Denetçiler
22-) Sayıştay kararlarına karşı temyiz süresi ne kadardır?
A) 90 gün
23-) Bütçenin yargı denetimi ile ilgili asıl organ aşağıdakilerden hangisidir?
B) Sayıştay
24-) Sayıştay’da sayman hesabı ile ilgili işlemlerden dolayı saymanın, tahakkuk memurunun ve ikinci derece ita amirinin bir ilişiği görülmemişse aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?
C) Beraat
25-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme yollarından biri değildir?
D) Muhakemenin iadesi
26-) 1982 Anayasası’na göre Türkiye’de bütçenin siyasi bakımdan denetimini yapacak asıl organ aşağıdakilerden hangisidir?
C) Meclis Genel Kurulu
27-) TBMM Genel Kurulu, kesin hesap kanun tasarısını ne zaman görüşür?
C) Yeni yıl bütçe kanun tasarısıyla birlikte
28-) Avrupa Toplulukları hangi tarihten itibaren tek bütçeye başvurmuştur?
E) 1968
29-) Avrupa Birliği Bütçesinde zorunlu olmayan harcamalar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip olan organ aşağıdakilerden hangisidir?
B) Avrupa Parlamentosu
30-) AB bütçesinde, zorunlu ve zorunlu olmayan harcamalar arasındaki aktarmalara ne ad verilir?
A) Karışık aktarmalar
1) Bütçeyi “ gelecek dönem için önerilen harcamalar ve beklenen gelirler ile birlikte, içinde bulunulan devre ile geçmiş dönemlerde gerçekleşen harcamalar ve gelirler hakkındaki verileri açıklayan belge” şeklinde tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
E) J. Due
2) İngiltere’de vergilerin, krallık genel meclisinin onayı olmaksızın alınmamasını öngören ilk anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük Özgürlük Fermanı
3) Belirli bir gelir kaynağının belirli bir gideri finanse etmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin istisnasını oluşturur?
C) Genellik
4) Kaynak kullanma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girdilerin satın alınması
5) Aşağıdakilerden hangisi nicel yöntemlerin kullanım nedenlerinden biridir?
B) Yeterli ve güvenilir veri toplanabilmesi
6) Yıl içinde bazı ödeneklerin yetersiz kalması halinde öncelikle aşağıdaki bütçe işlemlerinden hangisine başvurulur?
E) Aktarma
7) Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku esasına dayandırılan vergilere verilen addır?
C) Şer-i vergiler
Cool Anayasamıza göre yerel kamu hizmetlerini görmekle yükümlü kamu tüzel kişileri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahalli İdareler
9) Genel bütçeli kuruluşların finansmanları aşağıdakilerden hangisinden sağlanır?
D) Genel vergilerden
10) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde genel bütçeli idareler içerisinde yer almaktadır?
B) TBMM
11) Ülkemizde mali yılbaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 Ocak
12) Ülkemizde bütçe çağrısı aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından hazırlanmaktadır?
A) Maliye Bakanlığı
13) Aşağıdakilerden hangisi program bütçe sınıflandırılmasına göre, hizmet alımına yönelen harcamalar kapsamına girmektedir?
C) Personel giderleri
14) Aşağıdakilerden hangisi analitik bütçe sınıflandırmasını oluşturan bölümlerden bir tanesi değildir?
E) Destek hizmetleri sınıflandırması
15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bütçe uygulamasının değerlendirilmesine dahil edilemez?
A) Devletin tüm hesaplarının tek bir bütçe sistemi içinde görülmesi anlayışının yeni düzenlemelerle kuvvetlendirilmesi
16) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı’nın amacı ve görevlerine dahil edilemez?
B) Devlet bütçesinin hazırlanması sonrasında oluşan hukuki sorunları gidermek için bir mali mahkeme görevini yapmak
17) Kamu gelirlerinin toplandığı yerler ile giderlerinin yapıldığı yerler arasındaki farklardan doğan dengesizliğin giderilmesine ne ad verilir?
D) Kamu gider ve gelirlerinin yer bakımından denkleştirilmesi
18) Kesin hesap kanunlarının mecliste görüşülüp onaylanması aşağıdaki hangi denetim gereğidir?
A) Yasama denetimi
19) Bütçe kanunun içinde yer alan, yetki devri maddeleriyle bütçenin yürütme erki tarafından uygulanması sırasında yapılan denetim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari denetim
20) Bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğünün yaptığı denetim aşağıdakilerden hangisidir?
E) Taahhüt denetlenmesi
21) Aşağıdakilerden hangisi giderlerin taahhüdünün denetimi içerisinde yer alan kurumlardan değildir?
E) Danıştay
22) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ve giderlerin yargısal denetimini?
tanımlamaktadır
A) Sayıştay denetimi
23) Giderin taahhüt aşamasından başlayıp ita emrine bağlanma ve ödeme aşamalarında, idari bir davayı gerektiren bir anlaşmazlık çıkması halinde, aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
C) Danıştay
24) Aşağıdakilerden hangisi, vergi gibi devlet gelirleri ile ilgili idari işlemlerinin yasal kurallara uygunluğunun, yargıçlar tarafından araştırılması şeklinde yapılan denetimdir?
D) Bütçe gelirlerinin yargısal denetimi
25) Aşağıdakilerden hangisi Bütçenin ve giderlerin yasama denetimini tanımlamaktadır?
A) Bütçe tasarısının TBMM’ne sunulması
26) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Plan ve Bütçe Komisyonu aracılığıyla yaptığı denetlemenin amaçları için yanlış bir ifadedir?
E) Bu inceleme ve araştırmalar, niteliği bakımından TBMM’den gelen raporlar üzerinde yapılan denetimlerden pek farklı değildir.
27) Aşağıdakilerden hangisi Genel Uygunluk Bildirimi, ilişkin olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak TBMM’ne sunulma süresidir?
E) 75 gün
28) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yatırım Bankasıyla ilgili olarak söylenemez?
A) Ticari amaçla kurulmuştur.
29) Avrupa Birliğinde yeni iş olanakları yaratılması, mesleki eğitim programların düzenlenmesi için finansman sağlamak amacıyla oluşturulmuş fon aşağıdakilerden hangisidir?
D) Avrupa Sosyal Fonu
30) Aşağıdakilerden hangisi AB bütçeleme sürecinde rol alan kurumlardan biri değildir?
B) Avrupa Kalkınma Fonu

-bütçenin dayandığı ön izni yasama organı verir
-bütçenin ,malların ve ihtiyaçların nisbi değerleri konusunda sağladığı ulaşmaya sosyal fikir birliği denir
-ülkemizde bütçe kavramı19.yy da kullanılmaya başlanmıştır
-bütçenin temel özellikleri içerisinde süresizdir yer almaz çünkü bütçe sürelidir
-harcamalar ve gelirler arasında bir mali denge ve mali ilişki oluşturmayı amaçlayan bütçe işlevi mali işlevdir
-bütçenin baskı ve çıkar gruplarının taleplerini yansıtmada önemli bir araç olması bütçenin siyasal işlevidir
-bütçenin en basit tanımı kamu ekonomisi mal ve hizmetlerin finansmanı olmasıdır
-bütçenin iktisadi kalkınmada bir araç olarak kullanılmasına imkan veren belge kalkınma planı belgesidir
-konjonktürel dalgalanma gereklerine uygun biçimde bütçe hazırlandığını içeren bütçe işlevi ekonomik istikrar dır
-giderler gelirler ve borçların ortaya çıkış biçimi ve uygulanışını düzenleyen hukuk dalı mali hukuktur
-bütçenin işlevleri arasında denklik yer almaz
-amaç hizmet ilişkisini daha iyi tanımlamaya yarayan bütçe işlevi denetim dir
-kaynakların tahsisi işlevi klasik bütçenin işlevlerinden değildir
-bütçenin bir sözleşme niteliğinde olması bütçenin hukuksal olmasını ifade eder
-bütçe hakkının doğduğu ve geliştiği ilk ülke İngiltere dir
-fransa da çağdaş anlamıyla yıllı bütçelerin yapılmasına 1816 yılında başlanmıştır
-para basma hakkı bütçe hakkının içinde yer almaz
-abd deki bağımsızlık hareketlerinin başlangıcı olarak çay vergisinin konması olmuştur
-ingiltere de vergilerin krallık genel meclisine danışılarak alınmasını ön gören anayasal belge büyük özgürlük fermanıdır
-temsilsiz vergi olmaz ilkesinin savunulduğu ilk ülke abd dir
-bütçe hakkı demokratikleşme ile paralellik göstermiştir
-fransada bütçe ödeneklerinin bölümler itibariyle oylama ilkesi 1831 de kabul edilmiştir
-ingilterede 1969 da parlamento dağıldıktan sonra konan ve kralın idamıyla sonuçlanan vergi donanma vergisidir
-ingiltere de parlamento tarafından onaylanmadıkça vergi alınamayacağını ifade eden belge insan ve vatandaş hakları bildirgesidir
-fransada çağdaş anlamda kamu bütçelerini yapılmasına restorasyon döneminde başlanılmıştır
-abd de bağımsızlık beyannamesi 1776 kabul edilmiştir
-gelir ve gider tahminlerinde doğruluk derecesini artırmak bütçe denetimini daha kolay ve verimli yapmak amacından kaynaklanan bütçe ilkesi yıllık olma ilkesidir
-hiçbir vergi geliri herhangi bir hizmete tahsis edilemez buna genellilik ilkesi denir
-bütçede yer alan gelir ve gider tahminlerinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara uygun olması doğruluk bütçe ilkesidir
-adem i tahsis ve gayri safi hasılat yöntemleri genellilik ilkesidir
-belirli bir döneme ait harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin yasama organınca o mali yıl başlamadan önce bir bütçe yasası ile yürütme organına verilmesini öngören bütçe sistemi önceden izin alma ilkesidir
-türkiye de katma bütçeler döner sermayeler ve fonlar teklik bütçe ilkesinden sapmaya yani aykırı olmaya örnektir
-bütçede hiçbir kamu gelirinin hiçbir hizmete tahsis edilememesine adem i tahsis yöntemi denir
-bütçede gelir ve giderlerin eksiksiz olarak yazılmasına gayri safi yöntem denir
-bütçe tasarısının hazırlanmasından başlayarak kesin hesap kanununa kadar geçen sürede ortaya çıkan bütün belgelerin gerçek durumunu yansıtacak biçimde kamuoyuna sunulmasını gerektiren bütçe sistemi alenilik ilkesidir
-bütçenin her türlü geliri bütünüyle kapsaması bütçe dışında hiçbir devlet geliri ve giderlerin bırakılmaması genellilik ilkesidir
-bütçe gelir ve giderlerine ilişkin izin ve yetkilerin bir yıl içinde verilmesini ön gören bütçe ilkesi yıllık olma ilkesidir
-bütçede en az maliyetle en fazla iş görülmesi gerektiğini savunan ilke tasarruf ilkesidir
-maliye bakanlığınca bütçe tahminlerinin doğruyu ve gerçeği yansıtacak biçimde hazırlanması samimiyet ilkesiyle alakalıdır
-devletin büyün gelir ve giderleri tek bir bütçe içinde toplanması gerektiğini ifade eden bütçe ilkesi birlik ilkesidir
-torba sistemi kamu hizmetlerinin toplum refahı üzerindeki etkileri ile ilgilenmez
-klasik bütçe sistemin diğer bir adı da örgüt bütçesidir
-performans bütçe sistemin en belirleyici özelliği verimlilik tir
-girdi kalemlere ppbs nin özellilerinden değildir
-program bütçeden daha kapsamlı olan program bütçeyi sistematik hale getiren bütçeleme sistemi ppbs dir
-kamu kurumlarının her yıl en azından bir önceki yol kadar ödeneğe hak kazandığı varsayımı sıfır esaslı bütçe sistemidir
-sıfır esaslı bütçe sisteminde karar birimleri bütçe tekliflerini karar paketlerinde toplarlar
-yatırım bütçenin ilk uygulama örnekleri İskandinav ülkelerinde özellikle İsveç te görülür
-yeni performans bütçe sisteminde ölçüler sonuçlara odaklıdır
-devletin mal varlığında değişiklik yapmayan sadece bileşimini değiştiren harcamalara yatırım harcamaları denir
-yatırım bütçe siteminde cari ve transfer harcamaları vergiler ile finanse edilir
-yatırım bütçe sisteminde yatırım harcamalarının finansmanı ise borçlanma ile yapılır
-kurs alan öğrenci sayısı kamu meslek edindirme kurslarında bir performans ölçüsüdür
-klasik bütçeleme sistemi devlet organizasyonuna odaklıdır
-sıfır esaslı bütçeleme sisteminin temel amacı artırımcılığı önlemektir
-kamu yöneticilerine kendilerine sağlanan ödeneği kullanma konusunda en çok inisiyatif sağlayan bütçe torba bütçedir
-kalsik bütçe sistemini en önemli sakıncası kaynak kullanma etkinliği sağlayamaması dır
-toplumsal refahın arttırılmasına yönelik tüm kamusal amaçları koordine etmeyi amaçlayan bütçeleme sistemi program bütçedir
-klasik bütçe sisteminde ödenekler kamu giderlerine göre hesaplanır
-nitel yöntemler subjektif esaslıdır
-kamu hizmetlerinin fayda ve maliyetlerinin ölçülmesi güç ise yargıya dayalı tahmin yöntemi uygulanır
-zaman serisinde kullanılan tahmin araçları şunlardır:hareketli ortamlar- arma-box jenkins-exponential smooting teknikleridir
-bağımlı değişken ile onu etkilediği düşünülen bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi araştıran analiz tekniği regresyon analizidir
-olası bir olayda çıkabilecek tüm sonuçlara göre senaryolar yazılması ve karar alıcıların bu senaryolara göre istemedikleri durumların ortaya çıkma ihtimalini en aza indiren kararları alması stratejik analizdir
-bir kamu kurumunun hedeflediği amaca ulaşıp ulaşmadığı etkenlik ölçülerine bakarak yanıtlanabilir
-stratejik analiz nitel bir analiz programıdır
-en az maliyetle en fazla sosyal yararı sağlamaya çalışan ölçü etkinliktir
-zaman serisi tek bir değişkenin geçmiş yıllar verilerinden yararlanarak tahmin yapmaya çalışmasıdır
-yön eylem araştırmasının kullanıldığı teknikler:monte karlo-kuyruk-oyun-doğrusal programlama teknikleridir
-belirli bir kamu hizmetinin veya projenin maliyetini parasal olarak ifade eden ancak sonuçları veya projenin çıktılarını parasal olarak ölçmeyen politika analizi maliyet etkenlik analizidir
-kamu yatırım projelerinin maliyet ve faydalarının para birimi cinsinden ifade edilmesini gerektiren program analiz tekniği fayda maliyet analizi
-bir programda kullanılan girdi çıktı ilişkisine verimlilik denir
-birden çok bütçe uzmanının görüşlerini almayı amaçlayan yöntem delphi yöntemidir
-kamu kesiminde en fazla kullanılan yöntem yargıya dayalı tahmin yöntemidir+
-mal varlığı ile işletme hesaplarını bir arada gösteren ve getirdiği yeni kavramlarla dikkati çeken devlet muhasebesi sistemi logismografi dir
-gerektiğinde kullanılmak üzere maliye bakanlığına tahsis edilen ödeneğe ek ödenek denir
-devlet muhasebesinde kayıtlar nakit ve tahakkuk esasına dayanır
-devlet muhasebesinde kamu hizmetlerinin maliyetlerini bir bütün olarak görülmesine maliyet fayda analizleri ile önceliklere göre seçenek programlarının değerlendirilmesine olanak hazırlayan kayıt esası tahakkuk esasıdır
-yıl içinde toplanan gelirlerle giderlerin ahenkleştirilebilmesi için yapılan işlemlere hazine işlemleri denir
-devlet muhasebesinde kasaya nakit giriş ve çıkış işlemi muhasebe kayıtlarına nakit esası olarak geçer
-kamu gelir ve giderleri arasında meydana gelen kısa dönemli uyumsuzluklar kısa vadeli borçlanma ile giderilir
-bütçe hesaplarıyla birlikte mal varlığı hesaplarını gelir gider tahakkuklarını gösteren devlet muhasebe sistemi constante dir
-logismografi muhasebe sistemi italyada uygulanmıştır
-türkiyede özel sektörde ve devlete ait ticari işletmelerde işlemler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir
-devlet muhasebesi ile işletme muhasebesi arasında kayıt tutma işlemlerinin ilkeleri aynıdır
-bütçede ödenek aktarımları yürütme organı yetkisi ile olur
-monarşinin egemen olduğu dönemlerde denetim vergilerin tam toplanmasını amaçlamıştır
-ilk anayasacılık hareketinin başlaması mali belirsizliklerin ortadan kalkması ve demokratik rejimlerin temellerinin atılması manga carta ile olmuştur
-denetimin gerçekleşmesi belli denetim standartlarına uyuyor olmasına bağlıdır
-hiyararşik denetim sürekli denetim türüne örnektir
-idari yargısal ve parlamento denetimi temel nitelikleri yönünden bir denetim sınıflandırılmasıdır
-kararlardan ve uygulamalardan sonra düzeltici nitelikte yapılan denetime uygulamadan sonra denetim denir
-denetlenen kurumun dışında ve ondan bağımsız denetim elemanlarınca yapılan denetim türü dış denetimdir
-sayıştay ın parlamento adına yaptığı denetim türü yüksek denetimdir
-bütçenin denetiminin geliştirilmesi adına ilk uluslar arası kongre düşüncesi uluslararası idari birimler kongresinde olmuştur
-kamu ve özel sektörler 16yy kadar nakit muhasebe sistemini kullanmıştır
-kamu harcamaları 2, dünya savaşında önem kazanmaya başlamıştır
-bir işi yapan birey örgüt yada gurubun o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye vardığının veya neyi sağlayabildiğinin miktar ve kalite olarak tanımına performans denir
-ppbs bütçeleme sisteminde denetim hedefleri program çıktılarına ve mali planlamaya doğru yönelmiştir
-performans denetim öğeleri verimlilik etkinlik ve tutumluluktur
-uluslar arası Sayıştay birliğinin adı ıntosaı dir
-belirili amaçlarla en az maliyete varmak performans tır
-devlet gelir ve giderleri arasında denge kurmaya çalışan mali bir plan olması bütçenin mali işlevi ile ilgilidir
-tarihte vergilerin yasallığını sağlayan ilk belge manga carta dır
-ingilterede 1688 sonrası parlamento ilk önce savunma harcamalarını onaylamıştır
-türkiyede yüksek denetim kurullar türü olarak yapılanmış ve yargı yetkisiyle donatılmıştır
-klasik bütçe sisteminin temel çıkış noktası kamu harcamalarını denetlemektir
-arma tekniği zaman serisinin bir örneğidir
-bütçeye ödenek eklenmesi yasama organı ile olur
-eski defterdarlık teşkilatı 1938 yılında yerini maliye nezaretine devretmiştir
-özel mülkiyette bulunan taşınır taşınmaz malların kamulaştırılması süreci 1982 anayasası ile detaylı hale gelmiştir
-cumhurbaşkanının bütçe kanunlarını meclise geri göndermesini yasaklayan ilk anayasa 1924 anayasasıdır
-genel be katma bütçe tasarılarının mali yılbaşından 75 gün önce tbmm ye sunulması ilk kez 1982 anayasasında olmuştur
-ülkemizde gerçek anlamda onaylanan düzenlenen ve uygulanan ilk bütçe 1909 yılına aittir
-ülkemizde verginin mali güce göre alınması esasını ilk kez 1961 anayasası tespit etmiştir
-1982 anayasasının 1961 anayasasına kıyasla kabul ettiği asıl önemli değişiklik kesin hesap kanunu ile ilgilidir
-bakanlar kurulunca her mali yılbaşından 3 ay önce tbmm ye sunulacak bütçe tasarısına bir de milli bütçe tahminleri ekleme zorunluluğu getiren anayasa 1961 anayasasıdır
-türkiye de kesin hesap kanunu tasarısının tbmm de sunulması süresini o yılın sonundan başlayarak en geç ikinci yılın kasım ayı başına kadar olarak belirleyen anayasa 1924 anayasasıdır
-vergilendirmede net gelir yönteminin uygulandığı dönem1. Orhan dönemidir
-osmanlı da ürünün onda birini vergi olarak alan ödenmesine öşür vergisi denirdi
-türk mali tarihinde herkesten iktidarına göre vergi alınmasını öngören ilk belge Tanzimat fermanıdır
-1982 anayasasına göre bütçe komisyonu 40 üyeden oluşur
-1961 anayasasına göre tbmm ne sunulan bütçe tasarısı bütçe karma komisyonu tarafından kabul edildikten sonra önce cumhuriyet senatosuna sunulur
-kesin hesap kanun tasarısı 1982 anayasasına göre mali yıl bittikten sonra en çok 7 ay içerisinde tbmm ne sunulur
-ülkemizde bütçe hakkının yaşama geçirilmesi 2, meşrutiyet ile olmuştur
-osmanlıda israfa yol açmamak için bakı kulları adlı memurları 4, selim çıkartmıştır
-bütçe kanununun bir yıllık geçerliliğe sahip olduğunu belirten ilk anayasa 1876 anayasasıdır
-türkiyede döner sermayeli işletmeler 1927 de çıkartılan 1050 sayılı genel muhasebe kanunu ile yasal olarak mali sistem içinde düzenlenmiştir
-genel ve özel bütçeli idarelere bağlı olarak çalışan ve sınai nitelikte faaliyette bulunan fon işletmelerine döner sermayeli işletmeler denir
-ülkemizde kit ler yatırım ve işletme faaliyetlerini kalkınma planı yıllık program bütçe ye dayalı olarak yürütür
-il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden %1,12 pay verilir
-belediye bütçe tasarısı belediye meclisine 1 kasımda sunulur
-büyük şehir belediyesi genel bütçe vergi geliri tahsilatının % 5 ini alır
-döner sermayeli işletmelere değişken giderlerini karşılamak üzere döner sermaye fonu tahsil edilir
-sermayesi tamamı devlete ait olan iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren kamu kuruluşuna iktisadi devlet teşekkülü denir
-genel bütçeden özel bütçelere yapılan hazine yardımı maliye bakanlığının transfer harcamaları içinde yer alır
-il özel idareleri belediyelerin tahsil ettiği emlak vergisinden %15 pay almaktadır
-il özel idare bütçesi iç işleri bakanlığının onayı ile kesinleşir
-il özel idareleri 1985 yılından itibaren belediyelerin tahsil ettiği emlak vergisinin %15 ini alır
-özel bütçeli kuruluşların gelir fazlaları genel bütçede vergi dışı gelirler içinde yer alır
-belediye bütçesinde en büyük gelir kaynağı genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paydır
-harcamacı kuruluşların gider bütçesi hazırlığında hazine müsteşarlığında görev alamazlar
-yıllık ekonomik raporu hazırlamak dpt görevi değildir
-bütçe yasa tasarısı meclis genel kurulunda bölüm itibariyle onaylanır
-kalkınma planı stratejik planlar genel ekonomik koşullar doğrultusunda makro ekonomik politikaları hedefleri gösterge niteliğinde hazırlanan belgeye orta vadeli program denir
-kamu kuruluşları yatırım programı hazırlama sürecini yönlendirmek üzere yatırım genelgesi ve eski yatırım programı hazırlama rehberi devlet planlama teşkilatınca hazırlanır
-bütçe hazırlama rehberi bütçe tekniğine göre o yıl bütçesinin özelliklerini ayrıntılı olarak açıklar
-çok genel esaslar çerçevesinde bütçe hazırlığına yer veren bütçe hazırlık çalışmalarının başlayabilmesi için gerekli felsefeyi açıklayan belgeye bütçe çağrısı denir
-yıllık programın hukuki niteliği bakanlar kurulu kararıdır
-bütçe yasa tasarısı resmi gazetede yayımlanınca yürürlüğe girer
-türkiye de mali yıl başı en son 1981yılında yürürlüğe giren kanunla 1 ocak olmuştur
-kuruluşlar hazırlamış oldukları bütçe çalışmalarının maliye bakanlığına göndeririler
-1982 anayasasına göre bütçe tasarısının bütçe komisyonunda görüşülme süresi 55 gündür
-1982 anayasasına göre bütçe yasa tasarısının meclis genel kurulunda 20 gün içinde görüşülmesi gerekir
-bazı ödenekleri kullanımına ve harcamalara ilişkin esasları içeren cetvel E cetvelidir
-bütçede yer alacak yatırım harcamalarına ilişkin proje taleplerini inceleyen kuruluş devlet planlama teşkilatıdır
-kira yakıt elektrik giderleri türk bütçe sisteminde mal ve hizmet alımına yönelen bir harcamadır
-C cetvelinde devlet gelirlerinin yasal dayanağı gösterilir
-bütçe yasa tasarısının tbmm tarafından reddedilmesi geçici bütçe hazırlanmasına yol açar
-bütçede bölümler arası ödenek aktarılması yapabilmek için kanun gerekmektedir
-harcama yetkisi mahalli idarelerde iç işleri bakanlığının görüşü üzere yapılır
-merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tertibindeki ödeneğin %5 i kendi bütçeleri içinde aktarma yapabilirler
-vergi borcu matrahının yasalarda belirtilmiş matrah ve vergi oranlarına göre saptanmasına tarh denir
-maliye bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde hazır bulundurulan yedek ödenekten aktarma yapmaya maliye bakanı sorumludur
-tahakkukun gerçekleşmesi gider yapma aşamalarından değildir
-tahakkuk ve ita emri işlemlerinin tamamlanmasına tahammül olmayan ivedili giderler için belirtilecek mutemetlere para ödenmesine avans denir
-vergi toplanmasının ilk aşaması tarh dır
-bölüm içi aktarma yapabilmek için maliye bakanının izni gerekir
-olağanüstü hallerde ve savaş durumunda yurt savunmasına tahsis edilecek mallar için çıkarılan bonoya olağanüstü hallerde çıkarılacak bonolar denir
-devletin bütün gelir ve giderlerinin arasındaki dengesizliklerin giderilmesine hazine işlemleri denir
-devlet hesaplarını tutmak finansman genel müdürlüğünün görevlerinden değildir
-türkiye demokrasisinin ana organı parlamentodur
-iç denetim iç denetim koordinasyon kurulu nun uygun görüşü üzerine kurulabilir
-sayıştay ilk defa 1862 yılında divan ı muhasebat adıyla kurulmuştur
-sayıştay yargı denetimini tbmm adına yapar
-sayıştay ilamlarına karşı temyiz başvurusu Sayıştay temyiz kuruluna yapılır
-temyiz başvurusu ilam tarihinden itibaren90 gün içinde yapılabilir
-genel uygunluk bildirimi tbmm ye 75 gün içinde sunulur
-kesin hesap kanunu yasama denetimini sağlayan belgelerden biridir
-mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve iç işleri bakanlığına gönderilir
-kamu kuruluşlarının kendi bünyesinde bulunan mali kontrol yetkilileri aracılığıyla gerçekleştirdikleri harcama öncesi kontrol ve iç denetçileri aracılığıyla yaptırdığı harcama sonrası denetim idari denetimdir
-bütçe ödeneklerinin bir kalemden diğerine aktarılması kesin hesabın hazırlanması ön mali kontrol kapsamına girer
-iç denetimi iç denetçiler gerçekleştirir
-muhasebat genel müdürlüğü Sayıştay a bağlı bir organ değildir
-kesin hesap kanunu tbmm nde yeni yıl bütçesi ile beraber görüşülür
-faaliyet raporları kesin hesap kanunu tasarısında yer almaz genel uygunluk bildirimini Sayıştay hazırlar
-avrupa birliğin temeli Paris antlaşması ile atılmıştır
-ab birliği bütçesinin oluşumunda topluluğun mali özerkliğinin sağlandığı dönem derinleşme dönemidir
-avrupa birliği 1968 ten itibaren tek bütçeye sahip olmuştur
-ab bütçesinde harcamaların özellikle belirtilmiş ücret kültür gibi niteliklerinin göz önüne alınarak yapılmasını öngören ilke özellik ilkesidir
-sosyal harcamalar ab bütçesinde yer alan harcamalardan değildir
-gecikme faizleri ab öz kaynaklarından değildir
-ab bütçesi Avrupa parlamentosu tarafından onaylanarak kanunlaşır
-ab bütçesinde zorunlu ve zorunlu olmayan harcamalar arasında aktarma yapılmasına karışık aktarmalar denir
-ab bütçesinde harcamaya neden olacak her türlü duruma ve ödeneğin kullanılmasına ilişkin ön izin giderlerle ilgili taahhüt aşamasını ifade eder
-ab bütçesinde denetçilerin harcamaların taahhüdünden ödenmesi aşamalarına kadar gelirlerin saptanmasından tahsilatı aşamalarına kadar tüm işlemleri denetlemesine iç denetim denir
-ab tüm gelir ve giderlerinin tek bütçede gösterilmesi gerektiğini ifade eden bütçe ilkesi birlik ilkesidir
-ab danışma meclisi bütçeleme süresinde yer alan kurumlardan değildir
-ab bütçesinin uygulamasından sorumlu olan birlik organı Avrupa komisyonudur
-dünyada ulusçuluk akımı 19 yy da ortaya çıkmıştır
-ab bütçesinin Avrupa parlamentosunda ilk görüşme süresi 45 gündür
-ab de öz kaynakların belirlenmesinde sorumlu olan organ öz kaynak teknik komitesidir
-avrupa parlamentosunun gerekli durumlarda bütçe ödemesi durdurma yetkisi roma antlaşmasıyla düzenlenmiştir
-avrupa parlamentosu ab bütçesi üzerindeki ilk incelemesini 25 ekime kadar bitirmek zorundadır
-2004 yılı itibariyle ab üye devlet sayısı 24 tür.
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #2 : Eylül 22, 2009, 02:47:18 ÖÖ »

TÜRK SİYASAL HAYATI

1-) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de 1923 -1946 arası iktidarda olan CHP’nin tek parti rejiminin özelliklerden biri değildir?
A) Totaliter bir rejimdi
2-) Türk parti sisteminin son zamanlarda karşılaştığı ciddi problemlerden biri, aşağıdakilerden hangisi değildir?
D) Oydaşmacılık
3-) Aşağıdakilerden hangisi 24 Ekim 1961’de parti liderleri ile komutanların bastırması ile imzalanan protokol maddelerinden biri değildir?
C) Serbest pazar ekonomisine geçilmesi
4-) Aşağıdakilerden hangisi, 1946 1950 yılları arasında DP’nin muhalefeti boyunca vurguladığı sloganlardan biri değildir?
A) Bürokrasinin güçlendirilmesi
5-) Türkiye’de 1924 Anayasası’nın demokratik pekişme sağlayamamasındaki en önemli eksikliği aşağıdakilerden hangisidir?
E) Seçilmiş çoğunluğun gücünü kontrol edecek kontrol ve dengeleme sisteminin olmaması
6-)Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biridir?
B) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargı denetimine sunulması
7-) Bir siyasal partide, partinin belirlenmiş resmi politikasına karşı olan, eleştri getiren örgütlü parti üyelerinden oluşan grup, aşağıdakilerden hangisidir?
C) Fraksiyon
8-) Türkiye’deki parti sistemindeki oynaklık, parçalanmışlık ve ideolojik kutuplaşmanın en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
D) Askeri müdahalelerin yıkıcı etkisi
9-) Türk parti sisteminde, endişe verici değişim aşağıdakilerden hangisidir?
E) Merkez sağ ve merkez solun zayıflaması
10-) Türkiye’de demokrasiye ilişkin, 1970‘lere göre tek dikkat çekici olumlu değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrasiye daha güçlü elit ve halk bağlılığı
11-) Aşağıdakilerden hangisi kitle partilerinin özelliklerinden biri değildir?
B) Parti üyeliğini taraftar olarak algılaması
12-) Türk siyaseti konusunda bir çok uzman, Türkiye’deki parti sisteminin başlangıcının merkez - çevre mücadelesinde yattığı konusunda hemfikirdir. Aşağıdakilerden hangisi Çevre’nin özelliklerinden biri değildir?
C) Laik devlet eliti olması
13-) Siyasal gücün birkaç kişi ya da küçük bir grubun elinde bulunduğu siyasi sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
E) Oligarşi
14-) Askeri rejimlerin ya da otoriter rejimlerin ilk serbest seçimler öncesi anayasaya koyduğu çıkış güvencelerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
D) Askeri rejim eylemlerinin yargılanması
15-) Ordunun serbest seçimlerle işbaşına gelen hükümet ve onun siyasi kararları üzerinde, devletin temel ve kalıcı çıkarlarını temsil etme iddiasıyla, geniş kapsamlı gözetimine ne ad verilir?
A) Vesayet yetkisi
16-) 12 Mart 1971 muhtırasından sonra ilk kez oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
C) Devlet Güvenlik Mahkemeleri
17-) 1982 Anayasası’ndaki seçim manipülasyonu siyasi faaliyetleri yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi siyasi faaliyet yasaklıları kapsamında değildir?
E) Eski siyasi parti üyeleri
18-) Aşağıdakilerden hangisi “Pekişmiş bir demokrasi inşa etmek, hemen her zaman, otoriter yöneticilere ve onları destekleyen güçlere güvenceler sağlayarak birinci geçiş sürecini kolaylaştıran, fakat ikinci durumun gerçekleştirilmesinde engel teşkil eden düzenlemeler, sözleşmeler ve kurumların tasfiyesini ya da değiştirilmesini gerektirir.” demiştir?
D) B. Valenzuela
19-) Uzun vadede çıkış güvencelerinin akıbetini belirleyen önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yeni bir askeri darbe ya da başkaldırı ihtimali
20-) Körfez Savaşı sırasında Cumhurbaşkanı Özal’ın kişisel politikaları aşağıdaki hangi Genel Kurmay Başkanı’nın istifasına neden oldu?
C) Necip Torumtay
21-) 1982 Anayasası’nın, anayasa değişiklikleri konusunda cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanıyan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçici 9. Madde
22-) Osmanlı - Türk devletinin niteliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
D) Siyasal gücün maddi zenginliği sağlaması
23-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda, “vergi ödeyen ama hükümette yer almayan bütün Müslim ve gayri-Müslim tebaa”dır?
B) Reaya
24-) Türkiye’de dernek kurmadaki en büyük patlama, sekiz kat artış ile aşağıdaki hangi yıllar arasında olmuştur?
C) 1950 - 1960
25-) Hiyerarşik olmayan şekilde düzenlenmiş, içinde kurucu birimlerin belirli olmayan sayıda çeşitli, gönüllü, yarışmacı, kendi iradesinin ürünü olan, özel olarak izin verilmemiş, tanınmamış, para yardımı yapılmamış, yaratılmamış ya da başka türlü liderlik seçimi ya da menfaatin açıklanması devlet tarafından kontrol edilmemiş ve kendi kategorilerinde temsil faaliyeti tekelini icra etmeyen kategorilerde örgütlendikleri menfaat temsil sistemine ne ad verilir?
A) Çoğulculuk
26-) 1979 Ecevit hükümetine karşı giriştiği kampanyayla “hükümetler düşüren dernek” ünvanını kazanan dernek aşağıdakilerden hangisidir?
E) TÜSİAD
27-) Türkiye’de kamusal meslek örgütlerinin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
D) Yürütme organlarının devlet otoritesi tarafından atanması
28-) Aşağıdakilerden hangisi MÜSİAD’ın özelliklerinden biri değildir?
B) Şirketlerin çoğunluğunun 1980’den önce kurulmuş olması
29-) Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında pazar ekonomisine geçişe yönelik yapılan reformlardan biri değildir?
C) Devletin ekonomiye doğrudan katılımının arttırılması
30-) Aşağıdaki hangi dönem, Türkiye’de yaşanan ilk delegasyoncu demokrasi denemesidir?
A) Adnan Menderes (1950 - 1960)
1-) Aşağıdakilerden hangisi demokratik pekişmeyi basit bir biçimde düzenli yarışmacı seçimlerle bir tutma eğilimidir?
D) Seçimcilik
2-) “Önceki demokrasi deneyimi, deneyimi olmayanlara göre, üçüncü dalga demokrasilerin istikrarı yakalamasına daha elverişlidir.” diyen bilimadamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) S. Huntington
3-) Aşağıdakilerden hangisi, minimalist demokratik pekişme yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?
E) Siyasal iktidardan her zaman hesap sorulabilmes
4-) Osmanlı İmparatorluğu’nda kısmen seçilmiş yasama meclisi ile hazırlanan 1876 Anayasası aşağıdaki tarihlerden hangisinde askıya alınmıştır?
B) 1878
5-) 27 Mayıs 1961 askeri darbesinden sonra, muhalefetteki partilerle işbirliği yaparak, parlamento seçimleriyle demokrasiye yeniden geçişin şartlarını denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
C) Milli Birlik Komitesi
6-) Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 Askeri Darbesi’nin uygulamalarından biri değildir?
B) Parlamentoyu feshetti
7-) Türk örnek olayı reform yoluyla demokrasiye geçişle ilgili aşağıdaki hangi hipotezi desteklemektedir?
A) Hükümet, muhalefetten güçlü olduğunda
8-) Atatürk’ün yakın arkadaşı, Kemalist elitin parçası, Atatürk’ün uzun süreli ekonomi bakanı ve son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Celal Bayar
9-) Türkiye’de CHP’nin tek parti rejimi aşağıdaki düşüncelerden hangisine sahiptir?
D) Pozitivist - Rasyonalist
10-) Aşağıdaki hangi ülke, kutuplaşma yerine, oldukça farklı ideolojilere sahip partilerin uyuşum yoluyla, oydaşmacı koalisyon kurdukları, oydaşmacı siyasetin modeli olarak gösterilir?
E) İspanya
11-) Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 Askeri darbesinin gerçekleşme biçimiyle ilgili olarak doğrudur?
D) Radikal bir darbenin önüne geçmek için, en üst seviye komutanlarının son dakika harekatıydı.
12-) 6 Eylül 1987’de yapılan halk oylaması, eski siyasal parti liderlerinin siyasal faaliyetleri üzerindeki yasağı, yüzde kaç oy oranıyla kaldırmıştır?
B) % 50.1
13-) 1994 yılında, 133. Madde değiştirildi. Anayasanın bu maddesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Radyo ve televizyon yayınları üzerindeki devlet tekelinin kaldırılması
14-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de partiler ve parti sisteminin 1970’lerden beri yaşadığı kurumsal çöküşün nedenlerinden biri değildir?
C) Parti tabanının görüşlerinin üst kurulları etkilemesi
15-) Aşağıdakilerden hangisi parlamentoda temsil edilen parti sayısındaki artışı tanımlar?
E) Parçalanmışlık
16-) Radikal Solun Türkiye’deki en büyük destekçileri aşağıdakilerden hangisidir?
D) İşçi sınıfı - öğretmen - öğrenci
17-) Aşağıdakilerden hangisi, askeri ya da otoriter siyasi rejim olasılığını düşüren nedenlerden biri değildir?
E) Ordunun, en güvenilir kurumlar arasında ilk sırayı alması
18-) Aşağıdakilerden hangisi, Türk parti sistemindeki merkez - çevre çatışmasında yer alan merkez’in özelliklerinden biri değildir?
A) Dini temalara yer vermesi
19-) Siyasal parti içinde parti bütünlüğünü bozacak şekilde yeni bir grup oluşturmak, aşağıdakilerden hangisidir?
B) Hizip
20-) Aşağıdakilerden hangisi, seçmenlere “niçin RP’ye oy verdikleri” sorulduğunda alınan yanıtlardan biri değildir?
E) Ekonomide kapitalizmi benimsediğini söyledikleri için
21-) Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
C) Merkez Bankası Başkanı
22-) Aşağıdakilerden hangisi Askerin demokratik rejime geçerken iktidarını sürdürebilmek için seçim sürecini manipüle etmesinin en basit yoludur?
D) Askeri rejim liderini cumhurbaşkanı seçtirmesi
23-) Türk silahlı kuvvetleri geleneğinde aşağıdakilerden hangisi Genel Kurmay Başkanlığı’na atanır?
B) Kara Kuvvetleri Komutanı
24-) Aşağıdaki hangi tarihte Ordu ve birçok sivil, laik yapının tehdit altında olduğuna inanmış ve askeri darbe ihtimali gündeme gelmiştir?
D) 1997
25-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı - Türk devletinin özelliklerinden biri değildir?
E) Güçlü bir tüccar sınıfının olması
26-) Aşağıdakilerden hangisi TÜSİAD’ın desteklediği raporlardan biri değildir?
C) Siyasi partilerin etkisinde olma
27-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda güçlü bir dini renge sahip olan esnaf örgütleridir?
A) Ahi Loncaları
28-) Türkiye’de geleneksel olarak kendilerini devletin hamisi olarak görenler aşağıdakilerden hangisidir?
E) Ordu - Sivil Bürokrasi
29-) Türk Hukukuna göre meslek kuruluşları aşağıdakilerden hangi modele yaklaşır?
B) Korporatist
30-) Türkiye’nin örgütsel dünyasında uzun süredir iki ana legal örgüt tipi vardır. Bu iki tip dışında kendine özgü üçüncü tip örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?
D) Sendikalar


-türkiye 1940 lı yılların sonunda demokrasiye geçtiği için ikinci dalga demokrasisisdir
-türk demokrasisi askeri darbelerle 3 kez kesintiye uğramıştır
-islam dünyasında demokratik ve gerçek anlamda laik tek ülke türkiyedir
-güney avrupadaki 3 yeni demokrasi ispanya Portekiz ve Yunanistan dır
-uzun bir sosyalizasyon süreci ile vatandaşların çoğunluğu arasında demokratik değerlerin yerleşmesini vurgulayan tanım maximalist tanım dır
-yarı-demokrasi mocraduras kavramını tanımlar
-demokratikleşme sürecini iki geçiş kavramıyla açıklayan kişi g.o’dönnell dir
-partilerin oylarında bir seçimden diğerine gözlemlenen değişimlerin tümüne oynaklık denir
-türk tarihinde hukukun üstünlüğü geleneğinin başlangıcı 1839 tanzimat fermanına kadar gider
-seçimlerde oyların çok sayıda parti arasında aşırı derecede dağılmasına parçalanmışlık denir
-devletin girdi yapıları arasında siyasi partiler bulunmaz
-padişahın yaşamını tebasını şerefini ve malını garanti altına alan ve dine bakmadan bütün tebanın hukuk önünde eşitliğini tanıyan 1839 tanzimat fermanıdır
-kısmen seçilmiş yasama meclisi ile birlikte bir anayasa ilan etmiş ilk Müslüman devlet Osmanlı imparatorluğudur
-demokratik pekişmeyi haklı olarak bir durum olarak tanımlayan bilim adamı adam przeworkski dir
-1973 ile 1980 yılları arasında Ecevit ve Demirel arasında iktidar 3 kez el değişmiştir
-1945 yılında mecliste hakiki ve uzun süreli bir ihtilaf çıkmasına neden olan yasanın konusu toprak reformu dur
-1949 yılında demokrasiye geçiş sürecindeki son engeller başbakan şemseddin günaltay zamanında kaldırılmıştır
-amerikanın siyasal değişim lehindeki baskısı İnönü ün çok partili hayata geçmeşinde etkili değildir
-türkiye de tek parti rejiminin demokratikleşmeye yakın olmasının sebebi chp nin pozitivist rasyonalist düşünceye sahip olmasındandır
-12 mart 1971 askeri darbesinin amacı demokrasiyi yeniden dengelemektir
-7 ocak 1946 chp den ihraç edilen 3 kişi celal Bayar liderliğinde dp kurmuşlarıdır
-1960 darbesine neden olan olaylar arasında dp iktidarının seçimleri askıya alması yoktur
-siyasal iktidar yetkilerinin tek elde toplandığı siyasal rejim otoriterizm dir
-1945 yılında yoğun tartışmalara neden olan toprak yasası ismet İnönü nün kişisel girişimi ile kurtarılmıştır
-türk tarihindeki ilk gerçek anlamda yarışmacı seçimler 21 temmuz 1946 da yapılmıştır
-1946 ve 1950 arasındaki geçişi eğer tutucular iktidarda olsaydı demokratikleşme olmazdı diye adlandıran siyaset bilimci s.valenzuela dır
-türkiye deki tek partili sistem hiçbir zaman tek parti doktrinine dayanmamıştır diyen kişi m.duverger dir
-2, dünya savaşı sonrası geniş biçimde temsil karakterine sahip kurucu meclislerin ve oydaşmacı tarz anayasa yapımına İtalya anayasası gösterilebilir
-çatışmacı anayasa yapımına Portekiz anayasası örnek gösterilebilir
-1876 osmanlı 1924-1961 ve 1982 anayasalarının ortak özelliği hepsinin siyasal meşruluğu zayıftır
-türkiyde fiili olarak tek parti sistemi 1925 yılında anayasayı kolayca otoriter bir hükümetin aracı yapmıştır
1960 darbesi bir grup orta rütbeli subay tarafından gerçekleştirilip yetkileri ele alınca cemal gürsel başkanlığında milli birlik komitesi olarak örgütlendi
-1961 anayasası yapılırken dp destekçileri kurucu meclis içinde yer almıyordu
-12 mart 1971 askeri rejimi partiler üstü yada teknokratik bir hükümet kurulmasını Nihat erim başkanlığında kurulmasını teşvik etmiştir
-1924 anayasasının en büyük eksikliği seçilmiş çoğunluğun gücünü kontrol edecek kontrol ve dengeleme sisteminin olmamasıdır
-1982 anayasasının idari özerkliğin kaldırılması yasası üniversitelerin yapısını doğrudan etkilemiştir
-hakimler ve savcılar hakkında bütün personel ve disiplin kararlarını veren kurum hakimler ve savcılar yüksek kuruludur
-demokratik kurumların meşruluğuna ve özellikle de serbest ve rekabetçi seçimlerin hakimiyetine yönelebilecek önemli tehditlerin olmamasını vurgulayan demokratik pekişme tanımı minimalist tanımdır
-1946 yapılan ilk seçimlerde dp 62 milletvekili çıkarmıştır
-Türkiye diğer birçok yeni demokrasilerden en çok siyasal partilerin nispeten yüksek kurumsallaşması ile ayrılır
-Türkiye de partiler parti sınıflandırmalarından genellikle kitle (kütle)partileri grubuna uymaz
-Türkiye de 1946 ve 1960 yılları arasında iki parti sistemi özelliği görülür
-% 10 seçim barajı yasası 1983 yılında çıkarılan seçim yasası kanunu ile olmuştur
-1995 seçimleri sonrası rp nin İslamcı partilerin oyları düşmüştür
-Türkiye deki parti sisteminin başlangıcının merkez çevre çatışma ilişkisi oluşturmaktadır
-bir nesne bir marka yada bir örgüt ile alakalı bilgi düşünce ve duyguların bütününün yapılandırılmasına imaj inşası denir
-uzun ömürlü ve uyumlu hükümet dönemleri 1970 lerde türk parti sistemindeki parçalanmışlığın sonuçlarından biri değildir
-1970 ten sonra türkiyede siyasal partilerin ve parti sisteminde yaşanan kurumsal çöküşün nedenleri arasında sosyal hakların azaltılmaı yer almaz
-otoriter iktidar sahiplerinin yönetimden çekilmelerinin şartları ve bu şartları takip eden demokratik siyasal düzende korunması için yasalara konan düzenlemelerin tümüne çıkış güvenceleri denir
-ilk serbest seçimlerden önce çıkarılan çıkış günevceleri arasında seçim sürecinin serbest bırakılması yoktur
-1980 darbesinden sonra yapılan ilk serbest seçimlerde 3 siyasal partinin meclise girmesine izin verilmiştir
-1960 dan beri askeri liderlerin siyasete müdahalelerini meşrulaştırmak için başvurdukları madde silahlı kuvvetler iç hizmet kanununun 35.maddesidir
-mahfuz alanlar hükümet otoritesinin belirli alanlarını ve önemli siyasetlerin belirlenmesini seçilmiş görevlilerin alanından çıkarır
-milli güvenlik kurulu 1961 anayasası ile kurulmuştur
-1961 anayasasından önce genel kurmay başkanlığı milli savunma bakanlığına bağlı idi
-1961 anayasasına göre cumhurbaşkanı nın cumhuriyet senatosuna 15 adet üye atama hakkına sahiptir
-cemal gürsel askeri darbe sonucu cumhurbaşkanı seçilmiştir
-1960 tan sonra ilk sivil cumhurbaşkanı 1989 ta seçilmiştir
-1980 den sonra koyulan siyaset yapma yasağı 6 eylül 1987 de yapılan referandum ile kalkmıştır
-1982 anayasasının geçici 15. maddesi 1980 askeri darbesinde görev alan askeri konsey hükümet üyeleri ve bunların emrinde çalışan memurları cezai ve hukuki kavuşturmalardan korumuştur
-1982 seçimlerinde yeni anayasanın halk oyuna sunulması ve cumhurbaşkanının seçimi halk oyuna beraber bırakılmıştır
-güçlü bir devlet geleneği bir toplumda sivil toplumun gelişmesini engeller
-osmanlı imparatorluğundaki temel sosyal bölünme tam manasıyla siyasal kriterlere dayalıdır
-sendikalara serbest sendikalaşma grev yapma ve toplu sözleşme görüşmeleri hakkı veren anayasa 1961 anayasasıdır
-tüsiad Türkiye de demokratikleşme perspektifleri adlı raporu 1997 yılında yayımladı
-sivil toplumun ön bileşenlerinin ideolojik Pazar değeri bilgi ve fikirlerin akışı olduğunu savunan düşünür larry diamond tur
-bir çok ülkede dördüncü kuvvet olarak algılanan olay medya dır
-1982 anayasasının menfaat guruplarının siyasal faaliyetlerle uğraşmasını yasaklayan hükümleri 1995 de yapılan anayasa değişiklikleri ile kaldırılmıştır
-her alandaki çoklukları birliğe indirgeyen öğretiye monizm denir
-1980 darbesinin Kürtçe dilinin konuşulmasına karşın koyduğu yasak 1991 yılında kaldırılmıştır
-Türkiye deki parti sistemi kurumsal bir çöküş yaşamaya 1980 lerin ortalarından itibaren başlamıştır
-1961 ve 1982 anayasaları hazırlanırken dışlayıcı yöntem uygulanmıştır
- m.kemal tarafından Türkiye cumhuriyetinin iki ana sütunu olarak tasarlanan ilkeler laiklik ve milliyetçiliktir
- Türkiye deki duruma en iyi uyan ve o donnell in geliştirdiği demokrasi kavramı delegasyoncu demokrasidir
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #3 : Eylül 22, 2009, 02:48:18 ÖÖ »

İDARE HUKUKU

1-) İdarenin en başta gelen genel yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcrai işlemler yapma
2-) Aşağıdakilerden hangisi, olağanüstü halin sebepleri arasında sayılmamıştır?
E) Savaş
3-) Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetimin sonuçlarından birisi değildir?
D) Sıkıyönetim komutanlarının Bakanlar Kurulu emrinde çalışmaları
4-) Köyde olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplerin ve şiddet olaylarının yaygınlaşması ya da köylünün canına ve malına tecavüzlerin artması durumunda görevlendirilen kolluk aşağıdakilerden hangisidir?
B) Geçici köy Korucuları
5-) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak gibi davranışlar hangi disiplin cezası verilmesini gerektirir?
D) Devlet memurluğundan çıkarma
6-) İdarenin bireylerin bazı faaliyetlerini önceden denetleyebilmek ve gerektiğinde engellemek amacıyla uyguladığı kolluk usulü hangisidir?
C) İzin usulü
7-) Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özelliklerinden değildir?
D) Kişisel hakkı ihlal edilenler tarafından açılır.
8-) Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren sebeplerden birisi değildir?
E) Memurluğun iptali
9-) Bir kamu kuruluşu bir başka kamu kuruluşunun taşınmazına ihtiyaç duyarsa taşınmazı nasıl elde edebilir?
C) Diğer kamu kuruluşuna başvurur taşınmazı alamazsa Danıştay’a gider.
10-) İdari işlemler kural olarak yargısal denetime tabidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın bir istisnası değildir?
D) Memurlara verilen disiplin cezaları
11-) Faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, yönetilenlere hukuki güvenceler sağlayan devlet hangisidir?
A) Hukuk Devleti
12-) Kamu düzeni bozulmadan önce faaliyet gösteren kolluk görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
B) İdari kolluk
13-) İdarenin en nesnel ve tarafsız bir biçimde denetlenebildiği denetim türü hangisidir?
A) Yargısal Denetim
14-) Bir gösteri sırasında başından yaralanan polis memurunun uğradığı zarar idarece tazmin edilir.
Bu durum idarenin kusursuz sorumluluğunun hangi ilkesi gereğidir?
C) Mesleki Risk
15-) İdari işlem ve eylemlerden dolayı hakları ihlal edilenler tarafından açılan davalara ne denir?
E) Tam Yargı Davası
16-) Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespitine ve taşınmaz malın idare adına tesciline karar verecek olan görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
E) Asliye Hukuk Mahkemesi
17-) Aşağıdakilerden hangisi, disiplin cezası türlerinden değildir?
E) Emeklilik hükümlerinin uygulanması
18-) Kamulaştırma işleminin iptalini isteyen malik hangi süre içinde dava açmalıdır?
A) Tebligat ya da ilandan itibaren 30 gün içinde
19-) Emekli Sandığı Kanunu gereğince, idarenin belli bir yaş haddine gelmiş memuru emekliye sevketmek zorunda olması idarenin hangi yetkisinin sonucudur?
C) Bağlı Yetki
20-) Aşağıdakilerden hangisi bir idari kararın sadece yanlış hükümlerinin kaldırılarak yerine doğrularının konulması halidir?
A) Düzeltme
21-) Aşağıdakilerden hangisi, bir idari kararın konusunun veya ilgilisinin ortadan kalkması halinde idari kararın sona ermesi durumudur?
A) Fiili nedenler
22-) Bir idari kararın hem geleceğe yönelik ortadan kaldırılmasına ve hem de onun yerine yeni bir karar alınmasına ne ad verilir?
E) Değiştirme
23-) Aşağıdakilerden hangisi yasama yetkisinin devredilmediği ilkesine getirilmiş bir istisnadır?
D) Kanun hükmünde kararname çıkarma
24-) İdarenin kamulaştırmadan vazgeçmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D) Malik veya mirasçılar bedeli 6 ay içinde geri vererek taşınmazı geri alabilir.
25-) Ülkemizde, Anayasa uygunluğun denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi anayasal denetime tabi değildir?
A) İnkılap kanunları
26-) Dış denetim olarak adlandırılan denetim hangisidir?
B) İdari vesayet
27-) İdarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin idari kuruluşlarca denetlenmesi ne tür bir denetimdir?
E) İdari Denetim
28-) Hukukumuzda özel kişiler lehine kamulaştırma uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
E) Kamulaştırılan mal idare malları arasına katılır, özel kişinin mülkiyetine geçmez.
29-) Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü halin sonuçlarından değildir?
C) Kişilere ek çalışma yükümlülükleri getirilemez.
30-) Aşağıdaki denetim yollarından hangisi idari denetim kapsamı içinde yer almaz?
E) İdari Mahkemelerin Denetimi
1-) Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin tahvil, bono gibi adlarla halktan borç para almak suretiyle yaptığı sözleşmelere ne ad verilir?
B) Kamu istikraz sözleşmeleri
2-) Aşağıdakilerden hangisi, kanuna eşit hukuk kaynaklarından biridir?
C) Kanun hükmünde kararname
3-) İlçelerin kurulması, kaldırılması, vb. nasıl olur?
A) Kanunla
4-) Bir memurun olumlu sicil alabilmesi için 100 üzerinden en az kaç alması gerekir?
B) 60
5-) Aşağıdakilerden hangisi, il daimi encümeniyle ilgili yanlış bir bilgidir?
E) İl özel idaresi içinde bir yargı organıdır.
6-) İlgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının iradelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan işleme ne denir?
A) Müşterek Kararname
7-) Aşağıdakilerden hangisi il genel meclisiyle ilgili yanlış bir bilgidir?
D)Olağan toplantı süresi 20 gündür.
8-) Düzenleyici bir işlem hakkında yargı organlarınca verilen iptal kararları kimleri etkiler?
D) Herkesi
10-) Aşağıdakilerden hangisi idarenin genel görevli olmadığı, bir başka devlet organı içine giren konularda işlem tesis etmesi dolayısıyla ortaya çıkan yetki sakatlığı halidir?
D) Fonksiyon (görev) gasbı
11-) Hangi tür düzende idari kolluk kişilerin iç yaşantılarında ve kendi ahlak anlayışlarında oluşturdukları düzene ya da onların kendi ahlak anlayışlarının ifadesi olan eylem ve davranışlara da müdahale edebilir?
A) Totaliter rejim
12-) Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren organdır?
B) TBMM
13-) Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir?
C) Bakanlar Kurulu
14-) Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatı içinde yer almaz?
B) Valilik
15-) Aşağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görevlerinden değildir?
B) İl özel idaresinin kamulaştırmalarını kamu yararı yönünden incelemek
16-) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununa göre kamu görevlileri arasında yer almaz?
D) Geçici İşçiler
17-) Alacaklının bir hakkından tamamen veya kısmen vazgeçmesine ne denir?
D) İbra
18-) Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanlığından düşme sebeplerinden biri değildir?
E) Kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmezse
19-) TBMM’nin idareyi denetlemesinin kapsamı temel olarak aşağıdakilerden hangisidir?
D) Bakanlar Kurulu ve bakanlıkları denetler.
20-) Bir idari kararın yürürlüğünün geleceğe yönelik olarak kararı alan makam tarafından kaldırılmasına ne ad verilir?
E) Kaldırma
21-) Fonksiyon gasbı aşağıdakilerden hangisi ile sakattır?
E) Yokluk
22-) Kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.
Bu durum memurlara tanınan hangi hak ve ayrıcalığın sonucudur?
C) Güvenlik ve Hizmet Hakkı
23-) Olağan ve olağanüstü toplantı yeri ve zamanı dışında toplanan il genel meclisini kim dağıtmaya yetkilidir?
D) Danıştay
24-) Memurların yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun bir şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanına sahip oldukları sisteme ne ad verilir?
A) Kariyer Sistemi
25-) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları Kanunda sayılan memur sınıfları arasında yer almaz?
A) Özel idare hizmetleri sınıfı
26-) Aşağıdakilerden hangisi üst yerine astın karar alması halinde yetkisizlik durumudur?
B) Konu yönünden yetkisizlik
27-) İl genel meclisinin toplantı yeri ve zamanı dışında alınan kararların müeyyidesi nedir?
B) Yokluk
28-) Yargı organları, idarenin taktir yetkisini kullanarak yapmış olduğu işlemleri hangi yönden denetleyemez?
C) Yerindelik
29-) İptal, tam yargı davalarıyla, genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümleyen ilk derece mahkemeleri hangisidir?
A) Danıştay
30-) Mazeret izni zorunlu hallerde kaç gün daha uzatılabilir?
A) 10 gün
1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eder?
D) Cumhurbaşkanı
2) Aşağıdakilerden hangisi taşra teşkilatı idaresidir?
A) İlçe İdaresi
3) .İl Daimi Encümeni’ne aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
A) Belediye Başkanı
4) Belediye ve İl Genel Meclislerinin fesih yetkisi kime aittir?
C) Danıştay
5) İdari işlemler üzerindeki hiyerarşik yetki için yanlış bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üst, işlem yapıldıktan sonra denetim yapamaz.
7) Mahalli idarelerinin genel karar organları hangi yolla belirlenir?
B) Valinin atamasıyla
Cool Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel özelliklerinden değildir?
A) Kanunla kurulmaları
9) Aşağıdakilerden hangisi idari dava türlerinden tam yargı davası olarak kabul edilmez?
C) İflas
10) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı iptal davalarında ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Anayasa Mahkemesi
11) Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özelliklerinden birisidir?
B) Dava konusu idari işlemdir.
12) İptal kararlarının en geç kaç gün içinde yerine getirilmesi gerekir?
B) 60
13) Bir kamu kuruluşunun başka bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesine ne ad verilir?
B) Dış denetim
14) Aşağıdakilerden hangisi için iptal davası açılabilir?
E) Tazminat
15) Tüzük ne tür bir işlemdir?
B) Şart işlem
16) Aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde idarenin kusursuz sorumluluğu söz konusu değildir?
C) Hizmetin kötü işlenmesinden doğan zarar
17) Aşağıdakilerden hangisi idari yargının dışında tutulmuştur?
D) Sıkı yönetim işlemleri
18) Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ile ilgili yanlış bilgidir?
C) Bakanlar Kurulu 6 ayı geçmemek üzere uzatabilir.
19) Aşağıdakilerden hangisi hizmet kusuru sayılmayan hallerden birisidir?
B) Mücbir sebep
20) Aşağıdakilerden hangisi memurun yatay ilerlemesi anlamına gelir?
C) Kademe ilerlemesi
21) Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi dışında tutulan disiplin cezasıdır?
C) Uyarma cezası
22) Aşağıdakilerden hangisi memura uyarma cezası verebilir?
D) Disiplin amiri
23) Aşağıdakilerden hangisi memurlar için konulan yasaklardan birisi değildir?
C) İdari işlemlere karşı yargıya başvurma yasağı
24) Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona ermesi hallerinden birsi değildir?
A) Kıdem doldurma
25) İdare, belirli şartların gerçekleşmesi halinde mutlaka bir idari işlemi yapmak zorunda ise nasıl bir yetkiden bahsedilir?
D) Bağlı
26) İdari işlemin hangi öğesinde taktir yetkisi vardır?
B) Sebep
27) Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özeliklerinden biri değildir?
B) İdari işlemin yerine yeni bir idari işlem tahsisi için açılır.
28) Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ ın yargısal örgütü içinde yer almaz?
A) Başbakan
29) Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili karara itiraz süresi ne kadardır?
B) 7 gün
30) Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar arasında yer almaz?
E) Dernekler
1. Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının türlerinden değildir?
E) İstihkak davaları
2. Asker kişileri ilgilendiren işlem ve eylemlerin yargısal denetimini yapmaktla görevli yargı organı hangisidir?
C) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
3. Aşağıdakilerden hangisi idarenin denetim türlerinden birisi değildir?
D) Askeri denetim
4. Aşağıdakilerden hangisi memurları görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?
E) Disiplin amirleri
5. Olağanüstü hallerde yerine atanan kimsenin gelmesini beklemeden görevini bırakan memur kaç yıl sonra memurluğa dönebilir?
E) Hiçbir surette devlet memurluğuna alınmaz
6. İzinsiz ve özürsüz olarak üç gün ile dokuz gün göreve gelmeyen devlet memuruna disiplin cezalarından hangisi verilir?
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
7. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ortak özelliklerinden birisi değildir?
B) İsteğe bağlı üyelik esasına dayanma
8. Köy kanununa göre hangisi ortak malı sayılmaz?
E) Bağ, bahçe
9. Valinin hukuka aykırı bularak iade ettiği il genel meclisi kararını, il genel meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuyla tekrar aynen kabul (ısrar) ederse vali kaç günde nereye başvurabilir?
D) On günde İdari Yargıya
10. Gaziantep İli, Araban İlçesi Merkez Bucağına bağlı Gümüşburun köyü muhtarı iken, köyü basan yasadışı örgüt elemanlarınca evinden çağrılarak öldürülen muhtarın eşi ve çocuklarının idare aleyhine açabileceği tam yargı davasında idarenin sorumluluğunun sebebi hangisi olabilir?
D) Sosyal risk
11. İdarenin iradesi dışında oluşan, öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan ancak idari davranışın içinde oluşan duruma ne ad verilir?
B) Beklenmeyen durum
12. Aşağıdakilerden hangisi hizmet içindeki kişisel kusur hallerinden birisi değildir?
D) Kamu hizmetinin hiç işlememesi
13. Hukuk sistemimizde imtiyaz alabilecekler kimlerdir?
A) Türk Anonim Şirketleri
14. Aşağıdakilerden hangisi bir Sosyal Kamu Hizmeti değildir?
E) Eğitim hizmetleri
15. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkelerden değildir?
D) Karlılık

16. Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilanının sonuçlarından birisi değildir?
E) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında Milletlerarası yükümlülükler ihlal edilebilir
17. Aşağıdakilerden hangisi bir olağanüstü hal ilanı sebebi değildir?
A) Savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi
18. Nüfusu 2800 olan bir köyde kaç tane köy korucusu bulunur?
B) 4
19. Yaşamın normal seyrini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü düzensizlik ve karışıklığın yokluğuna ne ad verilir?
D) Dirlik ve Esenlik
20. İlgili bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının iradelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan işleme ne denir?
A) Müşterek Kararname
21. Devlet lehine kamulaştırmalarda kamu yararı kararı vermeye yetkili mercii hangisidir?
D) İl idare kurulu
22. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu alacağı değildir?
D) Su aboneliği sözleşmesinden doğan alacaklar
23. Hangisi kamu ihalelerinin yapılmasında egemen olan temel ilkelerden birisi değildir?
E) Mali yeterliliğin aranmaması ilkesi
24. Bir idari kararın kaldırılarak yerine yeni bir idari karar alınmasına ne ad verilir?
A) Değiştirme
25. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarmaya yetkili değildir?
B) Siyasi Partiler
26. Aşağıdakilerden hangisi kanuna eşit bir hukuk kaynağıdır?
A) Milletlerarası antlaşmalar
27. Merkezi idare teşkilatında hiyerarşik düzenin en üstünde kim yer alır?
D) Bakan
28. Merkezden yönetimin taşrada etkin bir şekilde işleyişini sağlamak için yalnızca il idaresinde valiye tanınmış karar alabilme ve uygulama yetkisine ne ad verilir?
C) Tevsii Mezuniyet ilkesi
29. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresinin görevlerinden birisi değildir?
D) Gelir dağılımını bozmak
30. Aşağıdaki işlemlerden hangisini idare yapamaz?
A) Kanun çıkarma

-kanun çıkarmak idare tarafından yapılmaz
-bir organlar topluluğu olan yargı 5 farklı yargı düzeni organ oluşmaktadır
-başbakan diğer bakanların hiyerarşik amiri değildir
-idari fonksiyonun bir görevi de kamu gücünü kullanarak yerine getiri
-danıştay-bölge idare mahkemeleri-idari mahkemesi-vergi mahkemeleri-Sayıştay-askeri yüksek idare mahkemesi-idari yargı alanı içerisinde kalan mahkemelerdir
-idarenin iç düzen yada özyönetim faaliyetleri doğrudan kamuya yönelik faaliyetler değildir
-anayasa mahkemesi yüce divan sıfatına sahiptir
-kamu hizmeti milli güvenlik kolluk teşvik iç düzen planlama faaliyetleri idari fonksiyon kapsamına girer
-idare ve vergi mahkemelerinin temyiz yeri Danıştay dır
-idari fonksiyonun amacı kamu yararını sağlamaktır
-dernek idaresi idare hukukunun uğraş alanı dışında kalır
-idarenin görevlerini sadece toplumun iç ve dış güvenliğini sağlamakla sınırlı tutan devlet liberal devlettir
-milli güvenliğin sağlanmasına silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasına bakanlar kurulu sorumludur
-bürokrasi ve kırtasiyeciliğin artması merkezden yönetimin sakıncalarındandır
-merkezi teşkilatın başkent dışındaki teşkilatlarına taşra teşkilatı denir
-merkezi yönetimin sakıncalarını ortadan kaldırmak ve hizmetlerin taşrada gecikmeden yürümesini sağlamak için yetki genişliği ilkesi bulunmuştur
-siyasal açıdan yerinden yönetime federalizm denir
-merkezi idare teşkilatlarında en üst amir bakandır
-idari hizmetlerin merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesine yerinden yönetim denir
-merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine vesayet denetimi denir
-vesayet makamı idari işlemi değiştirme yetkisine sahip değildir
-yetki genişliği merkezden yönetimin sakıncalarını önlemek amaçlıdır
-mali denetimdeki güçlükler merkezden yönetimin güçlüklerindendir
-köyler yerel yerinden yönetim kuruluşudur
-milletler arası antlaşmaları cumhurbaşkanı onaylar
-kanun hükmünde kararnameyi bakanlar kurulu hazırlar
-bakanlar kurulu düşse bile belli bir süre için verilen k hükmünde kararname düşmez
-yönetmelik başbakan bakanlar ve kamu tüzel kişilerince çıkarılır
-yönetmelikler resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girer
-kanun tasarı ve tekliflerinin tbmm de görüşülme usul ve esasları tbmm iç tüzüğünde düzenlenmiştir
-kanun idarenin değil yasaların düzenleyici işlemidir
-inkılap kanunları ve uluslar arası antlaşmalar anayasal denetime tabi değildir
-kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anayasa mahkemesinin görevidir
-tüzükleri Danıştay inceler
-idari işlem ve eylemler idare hukukunun işlemleri arasında yer almaz
-idarenin kişilerden farklı bir rejime tabi tutularak yaptığı işlemlere hakimiyet tasarrufu denir
-idare hukukunun düzenlenme alanı olarak kamu gücü ölçüt olarak alınır
-yürürlük tarihi belirtilmemiş tüzükler resmi gazetede yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer
-idari sözleşmelerin yapılmasından sonra doğan anlaşmazlıkların çözüm yeri adli yargıdır
-idari kararların hukuka uygun olması varsayımına hukuka uygunluk karinesi denir
-idarenin bir başka devlet organının görev alanına giren bir konuda işlem yapmasına görev gaspı denir
-1982 anayasası yürürlüğe girmesinden sonra orman işletme sözleşmeleri imkansız olmuştur yani ormanlar devlete kalmıştır
-bir idari kararın hem ortadan kalkması hem de onun yerine yeni bir karar alınmasına değiştirme denir
-valinin görev alanına giren bir konu yerine kaymakamın karar alması konu yönünden yetkisizlik olur
-belli kişi ve durumlara ilişkin olmayıp genel ve soyut hukuk kuralları koyan idari işlemlere düzenleyici idari işlem denir
-devlet memuruna verilen uyarma cezaları yargı denetimi dışında tutulmuştur
-bir hak veya bir malın başka bir hak ve malla değişmesine trampa denir
-asliye hukuk mahkemelerinin kararları kesindir değişmesi için hiçbir yere baş vurulmaz
-malikin geri alma hakkı kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinde itibaren 5 yıl doğması ile doğar
-idarenin en başta gelen genel yetkisi icra i işlemler yapmasıdır
-il ve ilçeler kanun ile kurulur
-istimval idarenin sadece olağanüstü işlemlerde kullanabileceği bir işlemdir,
-kamulaştırma ile ilgili bedel uyuşmazlıları asliye hukuk mahkemesince çözülür
-ödeme emri tebliğ edilen borçlu yedi 7 gün içinde borcunu ödemeli yada mal beyanında bulunmalıdır
-tüzükler kanunlara aykırı olamazlar
-yasal bir dayanak olmadan özel bir mülkiyete devletin el atması hukuka aykırı kamulaştırmasız el atma dır
-danıştay idari yargı içerisinde yer alan mahkemelerdendir
-kanun hükmünde kararname çıkarmak tbmm nin değil bakanlar kurulunun görevidir
-bakanlar kurulu khk çıkarırken yerine koyacakları kanunun hangi tarihte kalkacağını göstermesi zorunlu değildir
-yargıtay idari yargı düzeni içinde yer almaz
-idare yürütme organı içinde yer alır
-aynı kuruluşun organlarının birbirinin yerine karar almaları konu açısından yetkisizliktir
-kişisel amaç güdülerek alına kararlar maksat açısından yetkisizliktir
-türkiye de sözleşmenin yapılmasından sonra doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri adli yargıdır
-idarenin kamulaştırma yetkisi idarenin mal edinebilme yetkisinin bir sonucudur
-genel ve katma bütçeli kuruluşların hesap ve işlemlerini hükme bağlamakla görevli kurum Sayıştay dır
-vatandaşların ekonomilerini yükseltmek amaçlı sosyal hayata müdahale eden devlet sosyal devlettir
-tüzüklerin asli şekil şartı Danıştay tarafından incelenmesidir
-belli bir kişi yada nesneyi hukuk kurallarınca önceden düzenlenmiş bulunan nesnel ve kişilik dışı bir hukuki duruma sokan veya bu durumdan çıkaran işlemlere bireysel işlemler denir
-yapılmış olan bir idari işlemi aksine bir hüküm olmadıkça değiştirme kaldırma veya geri alma yetkisine yetki paralelliği ilkesi denir
-yönetmelikler tüzüklere aykırı olamazlar
-idare adli alacaklarını alamadığı takdirde adli icra yoluna başvurabilir
-kamulaştırılan taşınmazın karşılığı peşin olarak ödenir
-idari kararların mahkemeden alınacak bir kararla gerçekleşmesinin önlenmesine yürütmenin durdurulması denir
-idarenin düzenleme yetkisi temelinde idarenin takdir yetkisi yatar
-iki kamu kuruluşu arasındaki kamu hizmeti ile ilgili sözleşmeler idari sözleşmeler sayılır
-olağanüstü hal ve sıkıyönetim kararlarının amaç unsurunu bozulan kamu düzenin yeniden tesis edilmesi teşkil eder
-geçici köy korucuları valinin teklifi ve iç işleri bakanının onayı ile görevlendirilir
-olağanüstü halin koşullarından biride kişilere ek çalışma yükümlülükleri getirmesidir
-idarenin bireylerin bazı faaliyetlerini önceden denetleyebilmek ve gerektiğinde engellemek amacıyla uyguladığı kolluk usulü izin usulüdür
-kamu düzeni bozulmadan önce faaliyet gösteren kolluk görevlileri idari kolluktur
-anayasaya göre bireylerin temel hak ve özgürlükleri kanun ile sınırlanabilir
-orman genel müdürlüğü bir hizmet kolluğu makamıdır
-idarenin kamu düzenini sağlamaya yönelik faaliyetlerine kolluk denir
-idarenin bireylerin belli faaliyetlerinden önceden haberdar olması ve gerekli önlemleri alabilmesi amacıyla başvurduğu usul bildirim usulüdür
-kaymakam genel idari kolluk makamıdır
-khk çıkarma yetkisinin genişlemesi olağanüstü hal ilanının sonuçlarındandır
-türk hukukuna göre imtiyaz alabilecek kişi türk anonim şirkettir
-idarenin takdir yetkisi kamu hizmetinin değişkenlik ve uyarlama ilkesinin sonucudur
-hizmetten alınacak ücreti belirleme imtiyazcının hak veya yükümlülüklerinden değildir
-bir kamu hizmetinin masrafları hasar ve zararı idareye ait olmak üzere gelir üzerinden belli bir pay veya götürü ücret karşılığı özel kişiye gördürülmesine müşterek emanet usulü denir
-idarenin özel kişiyle yaptığı sözleşme uyarınca belli bir kamu hizmetin masrafları kar ve zararı özel kişiye ait olmak üzere özel kişice kurulması veya işletilmesi usulüne imtiyaz usulü denir
-eğitim hizmeti idari bir kamu hizmetidir
-emanet usulü kamu hizmetinde kamu hizmeti doğrudan doğruya devlet veya kamu tüzel kişilerince görülür
-bir kamu hizmetinin özel kişilere tamamen yasaklanması durumunda tekelli kamu hizmeti söz konusudur
-yargılama yetkisi idarenin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde kullanabileceği üstün bir yetki değildir
-belediye idaresinde kamu hizmeti imtiyaz verme yetkisi belediye meclisine aittir
-sağlık hizmeti idari kamu hizmeti türüdür
-imtiyazcı kusurlu olmasa bile kamu yararı gereğince sözleşmenin idarece satın alınması olayına rachat denir
-kamu personeli için konan grev yasağı kamu hizmetlerinin süreklilik ve düzenlilik ilkesinin bir uzantısıdır
-devlet adına imtiyaz verme yetkisi bakanlar kurluna aittir
-idare lehine tekel konusu yapılmamış bir kamu hizmetinin idarenin vereceği bir izin ile özle kişilere de gördürülmesi usulüne ruhsat usulü denir
-eşitsizlik ilkesi kamu hizmetine egemen olan temel ilkelerden değildir
-kamu hizmetlerinin kurulmasında asli yetkili organ yasama organıdır
-devletin gaz elektrik telefon gibi hizmetleri iktisadi kamu hizmetlerindendir
-kamu görevlisinin hukuka aykırı işlem yapması hizmet içi kişisel kusur hallerinden değildir
-hizmetin hiç işlememesi idarenin kusursuz sorumluluk halleri arasında yer almaz
-kişilerin kamu görevlilerinin verdiği zararların tazmini konusunda kamu görevlilerine değil doğrudan idareye dava açmalarına teminat sistemi adı verilir
-beklenmeyen durumlar idarenin kusursuz sorumluluğunu kaldırmaz
-idarenin zararı kabullenmesi idarenin mali olarak sorumlu olmasının şartlarından biri değildir
-hizmetin tehlikeli yürütülmesi hizmet kusuru sayılan hallerden değildir
-idari yargı kararlarını kasten uygulamayan kamu görevlisine karşı açılacak tazminat davasında adli yargı görevlidir
-teminat sisteminin hukukumuzdaki istisnası kamu görevlisinin yargı kararına uymaması durumunda uygulanır
-idari yargı kararlarını 30 gün içinde kasten uygulamayan kamu görevlisi aleyhine dava açılabilir
-zarar görenin kusurlu olması idarenin sorumluluğunun doğması için gerekli bir koşul değildir
-idarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında düzenlenmesinde yada işleyişindeki bozukluk ve aksaklıklar idare hukukunda hizmet kusuru olarak adlandırılır
-yargı kararına uymayan kamu görevlisinin kusuru kişisel kusur olarak adlandırılır
-hizmet kusuru idarenin sorumluluğunun tamamen kalkması veya azalmasına yol açmaz
-terör olayları sırasında zarar görenlerin zararlarını gidermek amacıyla sosyal risk ilkesi uygulanmaktadır
-köy muhtarı ve köy ihtiyar meclisini seçen köy idaresi organı köy derneğidir
-çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bölgesel bazda örgütlenmiştir
-belediye meclisinin dönem başı toplantısı ekim ayı toplantısıdır
-vali hukuka aykırı gördüğü kararları 7 gün içerisinde yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade eder
-devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan konulara göre uzmanlaşmış devlet tüzel kişiliğini temsil eden bölümlere bakanlık denir
-bütçe görüşmesine rastlayan büyük şehir belediye meclisi görüşmesi en çok 20 gündür
-belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü kararları 5 gün içerisinde yeniden görüşülmek üzere meclise iade eder
-defterdarlar ilçe idare kurulunda yer almazlar
-bir ilçenin bir ilden ayrılıp başka bir ile bağlanması kanun ile olur
-belediye meclisinin feshine Danıştay karar verir
-il genel meclisinin dönem başı toplantısı kasımdır
-vali il genel meclisinin ısrarı üzerine kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde dava açabilir
-memurluğa girmek sınıflar içinde ilerlemek liyakat ilkesinde yetenek esasına dayanır
-göreve sarhoş gelen yada görev yerinde içki içen bir memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir
-memurlar kendilerine verilen uyarma cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz ederler
-memurların sınıflandırılmasında memurun değil görevin esas alındığı sistem kadro sistemidir
-kınama cezası bir disiplin cezası türüdür
-devlet memurları kanununa göre daimi personel diye bir kavram yoktur
-özle idare hizmetleri sınıfı devlet memurları kanununda sayılan memur sınıfları arasında yer almaz
-devlet memurlarından adaylık süresi içinde veya sonunda görevlerine son verilmiş bulunanlar 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmazlar
-memurlar olumsuz sicile karşı tebliğinden itibaren 1 ay içinde atamaya yetkili amire itiraz edebilir
-uyarma ve kınama cezası alan bir memur 7 gün içinde üst disiplin kuruluna itiraz edebilir
-hiyerarşik üste itaat yükümü memurların menfi ödevlerinden değildir
-aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresindeki idare mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki uyuşmazlıklarını bölge idare mahkemesi çözer
-bir idare mahkemesini kurul olarak aldığı nihai kararına karşı temyize Danıştay a gidilir
-tam yargı davalarının en çok rastlanan türü tazminat davasıdır
-sayıştay dairelerince verilen kararlar kararın yazılı olarak bildirilmesinde itibaren 90 gün içinde temyiz edilir
-sayıştay da ön inceleme denetçiler tarafından yapılır
-askeri yüksek idare mahkemesinde içtihadı birleştirme kararı genel kurula aittir
-yargılama Sayıştay ın Sayıştay dairelerinde yapılır
-dilekçe komisyonunun dilekçenin esası hakkında almış olduğu kararlara karşı milletvekilleri 30 gün içinde itiraz edebilir
-askeri yüksek idare mahkemesi 1971 yılında kurulmuştur
-emekli sandığı kanunu gereğince idarenin belli bir yaş haddine gelmiş memuru emekliye sevk etme zorunda olması idarenin bağlı yetki kuralıdır
-idarenin denetlenmesinin genel mahkemeler tarafından yapıldığı sistem yargı birliği sistemidir
-haklı bir neden olmaksızın idarenin mal varlığına geçen bir mal yada paranın geri alınması için açılan davaya istirdat davası denir
-idarenin işlem ve eylemlerinin idari kuruluşlar tarafından denetlenmesi usulüne idari denetim denir
-yargı kısıntısının diğer adı hükümet tasarrufudur
-danıştay (şurayı devlet )1868 de kurulmuştur
-temyiz kurulu kararların karşı yazılı bildirimden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunabilir
-danıştayın 12 dava dairesi vardır
-danıştayın içtihadı birleştirme kurulu görüşme ve toplanma yeter sayısı 31 dir
-tüzüklerin yargısal denetimini Sayıştay yapar
-belediyeler mutlaka kanun ile kurulmak zorunda değildir
-mit başbakanlığa bağlı bir kurumdur
-büyük şehir belediyesi kurmak için belediye sınırları içinde en az 3 tane ilçe olmalıdır
-milli güvenliğin sağlanmasından tbmm ye karşı bakanlar kurulu sorumludur
-bir idari işlemi yapmaya hangi makam yetkiliyse o işlemi değiştirmeye ve kaldırmaya da yetkili olması yetkide paralellik ilkesi denir
-hukuk bilginlerinin görüşüne doktrin denir
-devlet lehine kamulaştırmada kamu yararı kararını il idare kurulu verir
-Türkiye iş adamları ve sanayicileri derneği özel hukuk tüzel kişisidir
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #4 : Eylül 22, 2009, 02:48:53 ÖÖ »

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

1-) Adi komandit şirketin komandite ortağı hangi şirketin ortağına benzer?
A) Kollektif şirket ortağına
2-) Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılır?
E) Türkiye’de yerleşmiş sayılanlar
3-) Dar mükellef Türkiye’de deniz ulaştırma işi ile uğraşarak 2006 yılı içinde 200.000 hasılat elde etmiştir. Mükellefin safi ticari kazancı kaç liradır?
C) 30.000
4-) Aşağıdaki gelir türlerinden hangisine esnaf muaflığı uygulanır?
D) Ticari kazanç
5-) Zirai faaliyetle uğraşan çiftçi ürünlerini satmak amacıyla mağaza veya dükkan açarsa, bu faaliyeti dolayısıyla hangi kazancı elde eder?
B) Ticari kazanç
6-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
B) Arızi yapılan faaliyetlerdir
7-) Aşağıdaki ödemelerden hangisi ücret sayılmaz?
A) Tahkim işleri nedeniyle hakemlere yapılan ödemeler
8-) Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya vererek 10.000 TL gelir elde eden ve götürü gider usulünü seçen mükellefin gider olarak yazacağı tutar kaç TL’dir?
E) 2.500
9-) Aşağıdaki gayrimenkullerden hangisine götürü gider usulü uygulanmaz?
B) Haklar
10-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi sadece sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen bir gelirdir?
C) Faiz geliri
11-) Faaliyetine devam eden bir işletme kısmen veya tamamen satılırsa, bu işlemlerden elde edilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamına girer?
A) Ticari kazanç
12-) Telif haklarının sahipleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiraya verilmesinde stopaj oranı yüzde kaçtır?
E) 17
14-) Aşağıdaki mükelleflerden hangisi, gelirini beyan etmek zorundadır?
C) İstisna tutarları üzerinde gelir elde edenler
15-) Aşağıdakilerden hangisi vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla getirilen önlemlerden biri değildir?
D) Asgari zirai vergi
16-) Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki hangi kazanç hükümlerine göre tespit edilir?
E) Ticari kazancın bilanço usulü hükümleri
17-) Geçici (Peşin) Kurumlar Vergisi oranı yüzde kaçtır?
B) 20
18-) Aşağıdaki istisnalardan hangisinden Kurumlar Vergisi mükellefleri yararlanamaz?
B) Teşvik primi istisnası
19-) Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez?
C) Örtülü kazançlar
20-) Kurum kazancı 400.000 olan X Anonim Şirketi’nin 50.000 iştirak kazancı vardır. İndirilecek giderler toplamı 40.000 olduğuna göre şirketin vergiye tabi kazancı kaç TL'dir?
C) 310.000
21-) Kurumlarda tasfiye iflasla meydana gelmişse aşağıdakilerden hangisi tasfiyenin başlangıcı olarak kabul edilir?
D) Ticaret mahkemesinin iflas kararı aldığı tarih
22-) Emlak Vergisinde geçici muafiyetten yararlanma süresi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
D) Fuar, panayırlarda muafiyet süresi 10 yıldır.
23-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerlerden biri değildir?
C) İl özel idare sicili
24-) Aşağıdakilerden hangisi servet ve servet transferi üzerinden alınan vergilerden biridir?
B) Veraset ve İntikal Vergisi
25-) Bir işletmenin Nisan ayında ödediği KDV 100.000 TL'dir; tahsil ettiği KDV ise 70.000 TL'dir. Bu mükellefin Nisan ayında ödeyeceği KDV kaç TL'dir?
E) Nisan ayında KDV ödemez.
26-) Aşağıdakilerden hangisi tasfiye durumundaki bir kurumda vergi matrahını oluşturur?
A) Tasfiye karı
27-) Aşağıdakilerden hangisi KDV’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamadan kalkan vergilerden biri değildir?
E) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
28-) Ölen kişinin terekesi henüz mirasçılara geçmeden terekenin tamamı üzerinden genellikle artan oranlı olarak alınan servet vergisine ne ad verilir?
B) Tereke Vergisi
29-) Aşağıdaki motorlu araçlardan hangisi motorlu taşıtlar vergisinin konusuna girmez?
D) Traktör
30-)2000 yılında inşaatı tamamlanarak emlak vergisi beyannamesi ilgili vergi dairesine verilen konutun emlak vergisi geçici muafiyeti hangi yılın sonunda biter?
D) 2005
1-) Aşağıda belirtilen gelir unsurlarından hangisinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlı değildir?
C) Ticari kazanç
2-) Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın şartlarından biri değildir?
E) Kanunen belirtilen vergi oranını aşmaması
3-) Yatırım indirimi hangi yıl itibarıyla kaldırılmıştır ?
B) 2006
5-) Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyetin konusu içinde yer almaz?
D) Başka çiftçilerin ürünlerini kendi işletmesinde değerlendirmesi
6-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarında telif kazancı istisnasının konusuna girmez?
C) Tercüme
7-) Aşağıdakilerden hangisinin ücreti, diğer ücretler kapsamında asgari ücrete bağlı olarak tespit edilemez?
E) Birinci sınıfların yanında çalışanların ücreti
8-) Aşağıdakilerden hangisi GVK’ya göre gayrimenkul olarak kabul edilmez?
D) Hisse senedi
9-) Adi komandit şirketin komanditer ortağının şirketten elde ettiği kar payı hangi kazanç türüne göre gelir sayılır?
D) Menkul sermaye iradı
10-) 2006 yılında 24.000 TL kar payı elde eden mükellef A’ nın vergiye tabi menkul sermaye iradı kaç TL’dir?
A) 12.000
11-)2006 yılında değer artış kazançlarına uygulanan istisna tutarı kaç TL'dir?
E) 6.000
12-) Aşağıdakilerden hangisi 2005 yılı ve sonrasında vergilendirilecek diğer kazanç ve irattır?
A) İvazlı gerçekleşen intikaller
13-) Aşağıdakilerden hangisi gelirlerin toplamından yapılacak mahsup veya indirimlerden biri değildir?
D) Geçici vergi
14-) Aşağıdakilerden hangisi kaynakta vergi kesintisine tabi bir gelirdir?
B) İşyeri kirası
15-) Mahsup edilecek vergi kesintisi, yıllık beyannamede hesaplanan vergiden fazla ise mükellefe tebliğinden itibaren ne kadar sürede iade edilir?
C) 1 yıl
16-) Mükellefler vergi beyannamelerini kanuni süresi geçtiği halde vermemişse vergi nasıl tarh edilir?
D) Re’sen
17-) Aşağıdakilerden hangisi hesaplanan gelir vergisinden yapılacak mahsup veya indirimlerden biri değildir?
A) Bağış ve yardımlar
18-) Aşağıdakilerden hangisi vergi denetim önlemlerinden biri değildir?
C) Vergilerin ödenmesi
19-) Kurumların, tam mükellef diğer kurumlara yatırdıkları sermaye karşılığında elde edilen gelirin vergi dışı bırakılması hangi istisnanın sonucudur?
C) İştirak kazançları istisnası
20-) Dar mükellef kurumların hangi kazançları üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılmaz?
A) Ticari kazanç
21-) Dar mükellef kurumların kurum kazançlarının tespitinde, aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi için ticari kazancın tespitine ilişkin hükümler uygulanır?
A) Zirai kazanç
22-)Kurumlarda, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda tasfiye hükümlerinin uygulanması zorunludur?
B) Birleşme
23-) Yeni inşa edilen ve mesken olarak kullanılan binanın vergi değeri 40.000 TL olduğuna göre binanın 5 yıl süre ile her yıl yararlanacağı geçici muafiyet tutarı kaç TL’dir?
C) 10.000
24-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?
E) Bisiklet
25-) Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mirasçıları yurtdışında bulunuyorsa veraset ve intikal vergisi beyannamesi en fazla kaç ay içerinde verilmelidir?
D) 6
26-) KDV oranı % 18 olarak kabul edildiğinde mükellefin Ekim ayı içinde mal alışları tutarı 20.000 TL, mal satışları tutarı 30.000 TL olduğuna göre bu ay için ödenecek KDV tutarı kaç TL’dir?
E) 1.800
27-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemidir?
D) Bir ay
28-) Karşılıksız olarak bir kişinin malvarlığından diğer bir kişinin malvarlığına intikal eden gayrimenkul ve menkul mallar hangi verginin konusuna girer?
B) Veraset ve intikal vergisi
29-) Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir?
B) Ocak - Temmuz
30-) Aşağıdaki durumlardan hangisi için, emlak vergisi ara beyanında bulunulmaz?
D) Kira bedelinin artması
1-) Sürekli olarak yapılan faaliyetler sonucu elde edilen gelirler hangi teoriye göre gelir sayılır?
B) Kaynak teorisi
2-) İkametgâhı Türkiye’de olmayan veya bir takvim yılında Türkiye’de altı aydan az kalan yabancı uyrukluların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
C) Dar mükellef
3-) Vergi alacağının doğması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
D) Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
4-) Aşağıdakilerden hangisinin geliri ticari kazanç sayılmaz?
E) Gümrük komisyoncuları
5-) Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirketin ortaklarının geliri aşağıdakilerden hangisine göre kazanç sayılır?
B) Ticari kazanç
6-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç sayılmaz?
B) Yarıcılık
7-) Gayrimenkul sermaye iradında hangi tür kira gelirlerine götürü gider esası uygulanmaz?
D) Hakların kira gelirine
8-) Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen huzur hakkı aşağıdakilerden hangisine göre gelir sayılır?
C) Ücret
9-) Muhtasar beyanname ne zaman verilir?
A) Ertesi ayın 20’si akşamına kadar.
10-) Verginin, kanunda gösterilen matrah ve oranları üzerinden miktarının hesaplanması için yapılan idari işleme ne denir?
C) Tarh
11-) Aşağıdakilerden hangisinin geliri kurumlar vergisine tabi değildir?
C) Adi komandit şirket
12-) Kurum kazancının tespitinde GVK’da belirtilen hangi kazanca ilişkin hükümler uygulanır?
A) Ticari kazanç
13-) Limited şirketler en az ve en çok kaç ortak tarafından kurulur?
D) 2 – 50
14-) Risturn istisnasından aşağıdakilerden hangisi yararlanır?
A) Kooperatifler
15-) Aşağıdakilerden hangisi, kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilir?
D) Sözleşme gereğince ödenen tazminatlar
16-) Aşağıdakilerden hangisi ilk tesis ve örgütlenme gideri olarak kurum kazancından indirilir?
E) Piyasa araştırma gideri
17-) Tasfiye durumunda aşağıdakilerden hangisi servet değeri kavramına dönüşür?
C) Öz sermaye
18-) İflasta tasfiyenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
E) Ticaret mahkemesinin iflas kararı aldığı tarih
19-) Dar mükellef kurumların hangi gelirlerinde kaynakta vergi kesintisi yapılmaz?
A) Ticari kazanç
20-) Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar beyannamelerini ne zaman verirler?
C) Ertesi yılın Nisan ayında
21-) Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
E) Servet vergisi
22-) Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil edilmez?
D) İskonto
23-) Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mirasçıları yurt dışında ise veraset ve intikal vergisi beyannamesi kaç ay içinde verilmelidir?
B) 6
24-) Ölüm dolayısı ile mirasçılara intikal eden miras paylarının vergilendirildiği subjektif nitelikteki servet vergisine ne ad verilir?
C) Miras Payı Vergisi
25-) Veraset ve intikal vergisinde, veraset yoluyla intikallerde vergi hangi vergi dairesince tarh olunur?
B) Ölen kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesi
26-) Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin mükellefleri, satın aldıkları taşıtları nereye kayıt ve tescil ettiremezler?
E) İl özel idare siciline
27-) Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin iki eşit taksitte ödendiği aylar hangisidir?
B) Ocak – Temmuz
28-) Devlet ormanları dışında kendi arazisini orman haline getiren kişiler kaç yıl süre ile geçici muafiyetten yararlanırlar?
E) 50
29-) Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan arsanın emlak vergi oranı binde kaçtır?
C) 6
30-) Bir araziye paylı mülkiyet halinde sahip olanlar arazi vergisinden ne şekilde sorumludurlar?
A) Hisseleri oranında
1) Gelirin üretim faktörlerinden biri veya kaçının etkisi sonucu ortaya çıkmasını açıklayan teoriye ne ad verilir?
B) Kaynak teorisi
2) Ziraî faaliyetle uğraşan kollektif şirket ortaklarının kazançları aşağıdaki gelir türlerinden hangisine göre vergilendirilir?
B) Ticarî kazanç
3) Aşağıdaki gelirlerden hangisinde tahakkuk esası geçerlidir?
A) Menkul sermaye iradı
4) Aşağıdakilerden hangisi vergi bilançosu hazırlanırken dikkate alınacak öğelerden biri değildir?
A) Sermaye
5) Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradıdır?
C) Menkul kıymetlerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelir
7) Telif kazançları istisnasından yararlananların vergi karşısındaki durumları aşağıdakilerden hangisidir?
C) Vergileri kaynakta kesilir
Cool Bay A 9.6.2004 tarihinde 9 milyar TL’ye iktisap ettiği hisse senetlerini 15.11.2004 tarihinde 26 milyar TL’ye elden çıkarmıştır. A’nın vergiye tabi değer artışı kazancı kaç milyar liradır?
E) Vergiye tabi kazanç yoktur
9) Vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi idaresi tarafından hesaplanması işlemine ne ad verilir?
E) Tarh
10) Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançta beyan edilen gelirden indirilemez?
D) Sermaye
11) Kanunda öngörülen kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların tutarı 26 milyar TL., beyan edilen kurum kazancı 200 milyar TL ise indirilecek bağış ve yardım tutarı kaç milyar TL’dir?
B) 10 milyar
12) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde uygulanan tarh usullerinden biri değildir?
C) Kesinti yoluyla
13) Aşağıdakilerden hangisi iş ortaklıklarının özelliklerinden biri değildir?
A) Ortaklarının kurumlar vergisi mükellefi olması gerekir
14) Bir kurumun hem kanunî merkezinin hem de iş merkezinin yurt dışında olmasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
E) Dar mükellef sayılır
15) Bir tüketim kooperatifinin kazancı 10 milyar liradır. Ortaklarla iş hacmi 20 milyar lira, genel iş hacmi 80 milyar lira olan kooperatifin risturn istisnası kaç milyar liradır?
E) 2,5
16) Bağış nakden yapılmadığı takdirde bağışın konusunu teşkil eden mal ya da hakların hangi değeri esas alınır?
C) Maliyet bedeli
17) İnfisah, iflastan başka nedenlerden ileri gelmişse tasfiyenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
B) İnfisahın Ticaret Sicili’ne tescil ettirildiği tarih
18) Aşağıdaki işlemlerden hangisinde tasfiye zorunludur?
E) Birleşme
19) Özel hesap dönemi 1 Ağustos 2004 - 31 Temmuz 2005 olarak belirlenen bir kurum, kurumlar vergisi beyannamesini ne zaman verir?
D) 15 Kasım 2005
20) Tertip kâr payı aşağıdakilerden hangisi üzerinden ayrılır?
C) Ödenmiş sermaye
21) Mükellef Temmuz ayı içinde mal alışları sebebiyle 12 milyar TL KDV ödemiş; mal satışları sebebiyle 29 milyar TL KDV tahsil etmiştir. Haziran ayından 7 milyar TL KDV alacağı bulunan mükellefin Temmuz ayına ilişkin olarak ödemesi gereken KDV kaç milyar TL’dir?
A) 10
22) Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil edilmez?
E) Iskontolar
23) Ülkemizde uygulanan veraset ve intikâl vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Miras payı vergisi
24) 15 Mart 2005 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen ölüm dolayısıyla Türkiye’de ikamet eden mirasçıların veraset ve intikal vergisi beyannamesini en geç hangi tarihe kadar vermeleri gerekir.
E) 15.7.2005
25) Sağ kalan eş miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirastan ne oranda pay alır?
C) 1/2
26) (III) Sayılı tarifede yer alan deniz taşıtlarının motorlu taşıtlar vergisine tabi olabilmesi için motor beygir gücünün ne kadar olması gerekir?
A) 10
27) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinde yer alan vergilendirme ölçütlerinden biri değildir?
E) Taşıtın değeri
28) Bay A sahibi olduğu aracını 5 Eylül 2004 tarihinde Bayan B’ye satmıştır. A’nın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti hangi tarihte başlayacaktır?
C) 1.7.2005
29) Emlâk vergisinde beyan yöntemi kaç yılından bu yana kaldırılmıştır? E) 2002
30) Bay (A) sahibi olduğu arsanın üzerine 13.5.2005 tarihinde müstakil bir bina inşa etmiştir.
Mükellefin geçici mesken muaflığı ne zaman sona erecektir? B) 31.12.2010
1. Gelir vergisinde sosyal adaleti sağlamak için aşağıdaki ilkelerden hangisine göre vergileme anlayışı benimsenmiştir?
E) Ödeme gücü ilkesi
2. Ticari faaliyetle uğraşan Anonim Şirket ortağının geliri aşağıdakilerden hangisidir?
C) Menkul sermaye iradı
3. Aşağıdakilerden hangisi ticari bilançodan vergi bilançosuna geçilirken göz önüne alınan hususlardan biri değildir?
B) Zararlar
4. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç sayılmaz?
C) Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirket ortağının kar payı
5. Telif hakkının müellifleri tarafından satışı halinde elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir?
C) Serbest Meslek Kazancı
6. Maden arama ve işletme hakkının kiraya verilmesi suretiyle elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayri menkul sermaye iradı
7. 2005 yılında birinden 20.000 YTL, diğerinden 14.000 YTL mesken kira geliri elde eden ve ücretli İsmail Bayar’ götürü gider yöntemini seçmiştir. Beyan edeceği GMSİ ne kadardır? (GMSİ istisnası:2.000 YTL’dir)
E) 24.000
8. Hakemlere ödenen paralar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D) Ücret sayılır vergiden istisnadır
9. Menkul kıymetlerin iktisap tarihinden itibaren minimum ne kadar süre içinde elden çıkarılması halinde vergiye tabi değildir?
A) 2 yıl
10. Yıllık gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir, vergi hangi aylarda ödenir?
A) Mart 15 – Mart / Temmuz
11. Aşağıdakilerden hangisi mutlaka toplamaya katılan bir gelirdir?
B) Avukatın müşteri ve müvekkillerinden sağladığı gelir
12. Kaynakta kesilen vergilerde tarhiyatın muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Vergi sorumlusu
13. Aşağıdakilerden hangisi re’sen tarhiyatı gerektiren durumlardan biri değildir?
E) İnceleme sırasında eksik beyan edilmiş bir matrah ya da matrah farkının tespit edilmesi
14. Vergilerin açıklanması ve ilanı hükmü hangi tarihte Vergi Usul Kanununa dahil edilmiştir?
B) 1964
15. Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanması için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir koşul değildir?
D) Yalnız yapı kooperatiflerine tanınır
16. İştirak kazançları istisnasının düzenlenmiş olmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çifte vergilendirmeyi önlemek
17. (Q) A.Ş, 2005 yılında ilk tesis ve örgütlenme gideri olarak 5.000 YTL’ yi aktifleştirmiştir. 2005 yılı kurum hasılatından indirilecek olan gider tutarı kaç milyon TL’dir?
C) 1.000 YTL
18. Tasfiye memurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
D) Mahkeme tasfiye memurlarını doğrudan atayabilir
19. Birleşme yoluyla varlığı sona eren kurumun malvarlığı aşağıdakilerden hangisine göre değerlenir?
C) Emsal bedel
20. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, doğan kazanç kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?
A) Devir
21. Kurumlar vergisinde tarhiyatın muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
E) Kurum tüzel kişiliği
22. Hesap dönemi (1 Temmuz 2004 – 30 Haziran 2005) olan kurum kurumlar vergisi beyannamesini hangi tarihte verecektir?
B) 15 Ekim 2005
23. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden vergi alma yöntemlerinden biri değildir?
A) İstihsal vergisi
24. Mal / hizmetlerin vergilendirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kabulü ihracatta katma değer vergisi istisnasının uygulanmasına sebep olmuştur?
C) Varış ülkesi prensibi
25. Veraset ve intikal vergisi Türkiye’de ilk defa hangi yılda uygulamaya girmiştir ve günümüzde hangi yönteme göre vergilendirme yapmaktadır? E) 1926miras payı
26. Veraset ve intikal vergisinde miras kalan gayri menkullerin değerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
B) Vergi değeri
27. Panelvanlara ait vergileme ölçü ve hadleri hangi sayılı listede yer almaktadır?
C) II. sayılı liste
28. Motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinde yazılı olan tutarlar aşağıdakilerden hangisine göre her yıl arttırılır?
B) Yeniden değerleme oranına göre
29. Doğal afetler sebebiyle yıkılan binalara ilişkin muafiyet süresi ne kadardır? A) 10 yıl
30. 20.Nisan.2006 yılında yeni inşaatı biten binaya ilişkin bildirim hangi tarihe kadar yapılmalıdır?
E) 31 12 2006
-türk gelir vergisinde üniter gelir vergileri uygulanır
-devlet için vergi alacağının doğması için vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi gerekir
-gelir vergisinin mükellefleri tam ve dar mükellef gerçek kişilerdir
-dar mükellefin vergilendirilmesinde mülkilik ilkesi geçerlidir
-elde edilen tüm kazançtan indirim bağış ve yardım en az geçim indirimi düşüldükten sonra bulunan verdiye üniter gelir vergisi denir
-gelir vergisi kanununa göre gelir gerçek usule göre hesaplanır
-üniter gelir vergisi subjektif sedüler gelir vergisi objektif karakterlidir
-gelirin kesinleşmesi gelir tahakkuku demektir
-gelir vergisinin az yada çok muhasebe düzeni gerektirmesi gerçek olması ile alakalıdır
-gayrisafi gelirden giderler düşüldükten sonra kalan pozitif değer gelirin safi olması ile alakalıdır
-sadece sermaye iradı ile elde edilen sermaye türleri menkul ve gayri menkul sermaye iratlarıdır
-sermaye + teşebbüsten kazanılan gelir ticari kazançtır
-mal ve hizmetlerin olduğu gibi yada şekli değiştirilerek satılması ticari kazançtır
-yatırım indirimi 2006 da yürürlükten kalkmıştır
-bilanço esasına göre defter tutan ticari bir işletmenin ticari karı yıl sonu öz sermayeden yıl başı öz sermaye çıkartılarak hesaplanır
-dar mükelleflere elde ettikleri kazançlardan ihracat istisnası uygulanır
-adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur
-kollektif şirketler şirketi meydana getiren ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmaları nedeniyle hiçbir vergi mükellefiyeti yoktur
-dar mükelleflerin ulaştırma işlerinde yarı götürü usul uygulanır
-kara ulaştırmalarında %12 deniz ulaştırmalarında %15 deniz ulaştırmalarında %5 yarı götürü usul tespiti uygulanır
-yatırım indiriminden en son 2008 yılına kadar yararlanılacaktır
-adi komandit şirketlerde komanditer ortağın payı menkul sermaye iradı geliri sayılır
-satın alınan bir arsa en geç 5 yıl içinde parsellenip satılırsa gelir ticari kazanç olur
-zirai ürünlerin mağazada satılması zirai kazanç sayılamaz
-herhangi bir faaliyette bulunmadan sadece zirai üründen pay alan arazi sahibinin geliri gayrimenkul sermaye iradı dır
-bilanço usulünü seçen zirai kazanç sahipleri bu usulden vazgeçmeleri için en az 2 yıl geçmesi gerekir
-gerçek usule tabi olma ölçülerini yıl içinde aşanlar müteakip vergilendirme dönemi başından itibaren gerçek usule geçerler
-zirai kazancın gerçek usule tabi olma ölçülerini 5 katına kadar artırmaya bakanlar kurulu yetkilidir
-gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin vergileri kesinti yapmak yani stopaj olarak vergilendirilir
-yarıcılık yani zirai üründen pay alma zirai faaliyet sayılmaz
-avcılık zirai faaliyet sayılır
-işletme büyüklüğü ölçüsünü tarım orman ve maliye bakanlığı tespit etmeye yetkilidir
-kanunda belirtilen zirai işletmenin büyüklüğünü bakanlar kuruluna zirai kazançlar merkez komisyonu önerir
-emlak komisyoncular serbest meslek erbabı değildir
-bir muhasebecinin bürosunda defter tutması serbest meslek kazancı sayılır,
-doktorların serbest meslek kazancını tespit etmek için protokol defteri kullanılır
-serbest meslek erbabı kiraladığı iş yerini aynı zamanda ikametgah olarak ta kullanıyorsa iş yeri ile ilgili kira giderinin tamamını indirebilir
-mansup yani kanuni olmayan mirasçılar telif kazançlarından yararlanamazlar
-noterlik ten elde edilen gelir serbest meslek kazancına girer
-adi şirketlerin zirai faaliyetlerden elde ettiği kazanç zirai kazançtır
-ltd anonim kolektif ve komandit şirketlerin zirai kazançları ticari kazançtır
-bir eseri sahibinden kiralayan bir yabancının eseri tekrar kiraya vermesinden doğan kazanç gayri menkul sermaye iradı dır
-kiraya verilen mal ve hakların ticari bir işletmenin bilançosuna dahil olması ticari kazançtır
-gayri menkul sermaye iradın da götürü usulünün seçimi isteğe bağlıdır
-hisse senetlerinin vadesi gelmemiş kuponlarının satış gelirleri menkul sermaye iradı sayılır
-tahvil ve bonoya yatırılan paralara ödenen faizler mevduat faizi sayılmaz
-tahvil faizi menkul sermaye iradıdır ama tahvil satışı menkul sermaye iradı değildir
-menkul sermaye iratlarında verginin kaynakta kesilmesi ve vergi idaresine bildirilmesi vergi sorumlusunun görevidir
-tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payının yarısını beyan eder
-hisse senetlerinin kar payı payın tahsil edilebilir hale geldiği tarihte elde edilmiş olur
-gayri menkul sermaye iradı kiralama sonucu ortaya çıkan bir gelir türüdür
-doktorlara hastaların muayenehanelerdeki yaptığı ödemeler ücret değil serbest meslek kazancıdır
-ortaklara yapılan ödemeler ücret değil kar payı dağıtımıdır
-noterlerin elde ettiği kazanç serbest meslek geliridir
-diğer ücretlilerin yıllık safi ücretleri yıllık asgari ücretin brüt tutarına göre belirlenir
-telif hakkı ücret değil serbest meslek kazancıdır
-diğer kazanç ve irat unsuruna giren mal ve hakların satış bedellerinden maliyet bedeli çıkarılarak safi kazanç bulunur
-değer artış kazançlarına uygulanan istisna tutar 6000 tl dir
-bilir kişilere yapılan ödemeler ücret kazan ve irat türüne girer
-ücretliler sakatlık indiriminden yararlanabilir
-geliri gayrimenkul sermaye iradından oluşan mükellef yıllık beyannamesini ertesi yılın mart ayında verir
-bir mükellef ödlümü mirasçılar en geç dört ay içinde yıllık beyannameyi vermek zorundadır
-mesken kira gelirlerinde beyanname vermek zorunludur
-bağış ve yardımlar safi kazancın %5 ni aşamaz
-bir yıla ait zarar en son beş yıl sonraya kadar gelirden indirim konusu yapılabilir
-tüccarlar faaliyetlerinden hiçbir gelir elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadır
-gerçek usule tabi tüccar ve çiftçiler sakatlık indiriminden yararlanamaz
-kaynakta vergi kesintisi yapma zorunluluğu gelir vergisi kanununda yapılmıştır
-işyeri kiraları kaynakta vergi kesintisine tabi tutulan bir gelirdir
-muhtasar beyanname ertesi ayın 20 sine kadar verilmesi gerekir
-on kişiden az işçi çalıştıran mükellefler 3 ayda bir muhtasar beyanname verirler
-münferit beyannameyi dar mükellefler kullanır
-dar mükellefler beyannameleri oturdukları yerdeki tam mükellefler ise ikametgahın olduğu vergi dairesine verirler
-muhtasar beyanname ile bildirilen vergiler her yıl mart ayına kadar vergi dairesine ödenir
-dar mükellefler münferit beyanname ile bildirdikleri kazanç ve iratların vergileri beyanname verme süresi içinde ödenir
-geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri yıllık beyanname ile bildirdikleri vergileri şubat haziran ayında öder
-türk gelir vergisi tarifesinde 2006 dan itibaren gelirlere uygulanan son matrah %35 dir
-ticari kazanç ve serbest meslek sahipleri geçici vergi mükellefidir
-gelir vergisi mükelleflerine uygulanan geçici vergiye ilişkin vergilendirme dönemi 3 aydır
-gerçek usulde ticari zirai ve serbest meslek kazancını tespit eden vatandaşlar beyannameyi ertesi yılın mart ayında verir
-verginin kanunda gösterilen matrah ve oranları üzerinden miktarın hesaplanmasına tarh denir
-geliri sadece gayrimenkul sermaye iradı olan mükellefler vergilerini mart temmuz ayında verir
-geliri bazit usulde tabi olan mükellefler gelir vergilerini şubat haziranda verir
-tüzel kişiler gelir vergisinin muhatabı olamaz
-serbest meslek erbabı vergi levhasını mayıs ayının sonuna kadar tasdik ettirmek zorundadır
-kesinti yolu ile vergilendirilen ücretlerde vergilendirme dönemi maksimum 50 gündür
-kurumlar vergisi anonim kazanç üzerinden alınır
-adi şirketler ve kolektif şirketler kurumlar vergisi mükellefi değildir
-menkul kıymet yatırım fonları bankalar tarafından kurulabilmektedir
-portföyünün en az%25 i Türkiye de kurulmuş ortakların hisse senetlerinden oluşan fonlar A tipi yatırım fonudur
-menkul kıymet yatırım fonlarının statüsü kurumlar vergisi kanununa göre sermaye şirketi kapsamında düzenlenmiştir
-kooperatiflerin kurulma amacı ortakların ihtiyaçlarını gidermektir
-iş ortakları tüzel kişiliği olmadığı halde kurumlar vergisi mükellefi sayılır
-ticaret şirketleri kooperatiflerin kuruluşunda yer alamazlar
-arazi ve bina dışında kalan mal ve haklara uygulanan emsal kira bedeli %10 dur ,
-komandite ortağın kar payı ticari kazanç sayılır
-müellif tercüman ressam vb serbest meslek erbaplarına yapılan telif kazancı ödemelerinde %17 vergi indirimi uygulanır
-dar mükellefler ticari kazancı için yıllık beyanname verme zorundadır
-vergilendirme dönemi içinde yurdu terk edenler terk etmeden 15 gün içinde beyannamelerini vermek zorundadır
-zirai kazanç paraya çevrilmesi koşuluyla net artış teorisi kapsamına girer
-zirai kazanç gelir tahakkuk ettiğinde elde edilmiş sayılır
-birinci sınıf tüccarların gerçek aktifleri tespit edilirken yatırım indirim tutarı aktif toplamından düşülmez
-nakdi sermayeye bağlı olarak elde edilen gelir menkul sermaye iradıdır
-münferit beyannameyi dar mükellefler kullanır
-öz sermayenin hesaplanmasında yedek akçeler borç kalemi olarak kabul edilmez
-bilanço esasına göre kazancın tespitinde öz sermaye hesaplanırken gerçek aktife ulaşırken alacaklar düşülmez
-basit usule tabi olanlar asla defter tutmazlar
-kollektif ortağın şirket kazancından aldığı pay ticari kazanç sayılır
-serbest meslek özelliklerinden biri de bağımsız olarak yapılmasıdır
-gelir vergisi uygulaması bakımından tahvil faizi kuponların üzerinde yazılı tarihte elde dilmiş sayılır
-ticari işletme hesabına göre defter tutan mükellef dönem başı mal mevcudunu gider olarak gösterebilir
-adi komandit şirketler işten elde ettiği gelir kazancını serbest meslek olarak vergilendirir
-huzur hakları menkul sermaye iradı değildir
-kollektif şirketin sermaye şirketine dönüşmesinden doğan kazanç vergilendirilmez
-çiftçiler kazanç elde etmemiş iseler bile beyanname vermek zorundadır
-geçmiş yıl zararları hesaplanan vergiden mahsup edilemez
-Aktifleştirilen ilk kuruluş ve örgütlenme giderleri 5 yılda 5 eşit taksitte gider olarak yazılır
-sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kurumlar vergisi komanditer ortakların kazançları üzerinden hesaplanır
-dönem içinde yapılan bağışlar beyan edilecek kazancın %5 kalkınmaya öncelikli yörelerde %10 dur
-Türk ticaret kanununa göre ayrılan yedek akçeler için kurumlar vergisinde kurum kazancından gider olarak indirilmez
-transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtılması safi kurum kazancının tespitinde indirilecek bir gider değildir
-kurum kazancının tespiti sırasında vergi cezası indirim konusu yapılmaz
-vergiye tabi kurum kazancının tespitinde yedek akçeler kazançtan indirilmez
-örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler kur farkı ve benzeri giderler kurum kazancını tespitinde indirilecek giderlerden değildir
-safi kazancın % 5 ini aşmayan bağışlar gider yazılabilir
-karşılaştırılabilir fiyat yöntemi örtülü kazanç dağıtımında emsallere uygun fiyat bulma yöntemlerinden değildir
-öz sermayeye ödenen faizler vergiye tabi kurum kazancının tespitinde kazançtan indirilebilir
-örtülü kazanç dağıtımında emsallere uygun fiyatı hesaplamakta kullanılan ilgili mal ve hizmet fiyatının maliyetlerinin menkul bir brüt kar oranı kadar arttırılması suretiyle hesaplanan yöntem maliyet artı yöntemidir
-sermaye şirketlerinde ve kooperatiflerde olağan genel kurul toplantılarının hesap dönemini takip eden ilk üç ay içerisinde yapılması zorunludur
-bir limitet şirketin kanunda öngörülen bazı koşullar çerçevesinde anonim şirkete dönüşmesi kurumlar vergisi uygulaması yönünden devir hükmünde sayılmıştır
-tasfiyenin kabul edilme tarihi genel kurul onayıdır
-tasfiyenin bitişinden itibaren 30 gün içinde beyanname verilebilir
-tasfiye durumunda öz sermaye servet değeri kavramına dönüşür
-bir kurumun tasfiyesinde verilmiş tasfiye beyannamelerine göre tahsil edilmiş vergiler tasfiye zararla kapanırsa tasfiye memuruna iade edilir
-tam mükellef sermaye şirketinin diğer bir sermaye şirketinin yönetim ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde hisselerini devralmasına hisse değişimi denir
-bir sermaye şirketinin bilançosunda yer alan taşınmazlar iştirak hisselerinin üretim ve hizmet işletmelerinin bir kısmının diğer bir sermaye şirketine devretmesine kısmi bölünme denir
-ana sözleşmede tefsiye memuru belirtilmemiş genel kurul tarafından memur atanmamış ise tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yapar
-tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde tasfiye dönemi geçerli olur
-kurumların tasfiye döneminde her tasfiye dönemi için tasfiye beyannamesi bir sonraki dönemin nisan ayında verilir
-iflasta tasfiyenin başlangıç tarihi ticaret mahkemesinin iflas kararı aldığı tarihtir
-tasfiye karı tasfiye durumundaki bir kurumda vergi matrahı oluşturur
-birleşme olduğu zaman tasfiye zorunludur
-yabancı ulaştırma kurumunun Türkiye deki temsilci şubesi hasılat defteri tutmak zorundadır
-tasfiyenin bittiği tarih tasfiye sonu bilançosunun genel kurulda onaylandığı tarihtir
-yabancı ulaştırma kurumları için tespit edilmiş ortalama emsal oranları Türkiye de elde edilen hasılata uygulanarak kurum kazancına ulaştırılır
-tam mükellef bir kurumun tasfiyesiz infisah (dağılma ) etmek suretiyle mal varlıklarını alacak ve borçlarını yeni kurulacak bir sermaye şirketine aktarılmasına tam bölünme denir
-devri olan kurum devir aldığı kurumun aktif ve pasifini aynen bilançosuna geçirmezse birleşme devir sayılamaz
-tasfiye memuru tasfiyeye başlamadan önce ilk önce tasfiyeye başlama bilançosunu ve envanterini çıkartır
-hesap dönemi takvim yılı olan bir şirket 2006 yılının kurumlar vergisi beyannamesini 2007 nisan da öder
-kurumlar vergisi oranı %20 dir
-kurumlar vergisi tek taksitte ödenir
-özel hesap dönemi maliye bakanlığınca kabul edilen bir kurumun beyanname verme zamanı hesap dönemini izleyen 4. aydır
-dar mükellef kurumların ticari ve zirai kazançlarında diğer kazanç ve iratlarından kurumlar vergisi kesintisi yapılmaz
-ödenen para cezaları ve ödene tazminatlar kurum kazancından indirilmez
-kurumlar vergisi geçici vergi oranı % de 20 dir
-dernek ve vakıflar beyannamelerini sözleşmede belirtilen merkezin bulunduğu yerlere vermek zorundadır
-dar mükelleflerin sergi ve panayırlarına %15 stopaj uygulanır
-özel beyannameyi dar mükellef kurumlar kullanır
-kurumlar vergisi ve gelir vergisi kesintisinin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyanname muhtasar beyannamedir
-1.tertip yedek akçeler safi kar üzerinden ayrılır
-kurumlar vergi beyannamesi posta ile gönderilmesi halinde vergiler 3 gün içerisinde vergi dairesi tarafından tarh edilir
-arızi olarak yapılan satışlar katma değer vergisinin konusuna girmez
-net aktif vergisi harcamalar üzerinden alınan bir vergi değildir
-yedek akçeler katma değer vergisinin matrahına dahil olamaz
-yurt dışına mal satışları kdv ye dahil değildir
-spor toto bayi katma değer vergisi mükellefi değildir
-bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere verilmesine teslim denir
-katma değer vergisinde vergilendirme dönemi aylıktır,
-kdv beyannamesi ertesi ayın 20 si akşamına kadar verilir
-vergiye tabi olan mal ve hizmetler için ödene kdv tahsil edilen kdv den indirilir
-iskonto kdv matrahına dahil edilmez
-kdv istisnasından vazgeçenler 3 yıl geçmedikçe istisna talebinde bulunamazlar
-askeri ihtiyaçlar için mal alımları kdv den muaf tutulmuştur
-kdv de vergilendirme dönemi genelde gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için bir aydır
-ücret gelirleri katma değer vergisinin konusunu oluşturmazlar
-basit usulde vergilendirilen mükellefler için katma değer vergisinde vergilendirme dönemi 1 yıldır
-kiraya verme kontratının yapılması katma değer vergisini doğuran olay değildir
-banka ve sigorta muamelesi vergisi katma değer vergisinin kanununun kabul edilmesiyle uygulamadan kalkmamıştır
-gayrimenkul mal ve haklarda veraset ve intikal vergisi vergi tahakkukundan sonra 3 yıl içinde ödenir
-veraset ve intikal vergisinde hibe yoluyla veya herhangi bir biçimde karşılıksız iktisap vergiyi doğuran olayı oluşturur
-gaiplik durumunda gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihten itibaren 1 ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekir
-veraset ve intikal vergisinde menkul mallar ve gemiler rayiç bedel ölçüsüyle değerlenir
-türkiye de meydana gelen bir ölüm için Türkiye de bulunan veraset ve intikal vergisi mükellefleri vergi beyannamesini ölümü izleyen 4 ay içinde vermelidir
-yabancı bir ülkede meydana gelen bir ölüm için Türkiye de bulunan veraset ve intikal vergisi mükellefleri vergi beyannamesini ölümü izleyen 6 ay içinde vermelidir
-murisin bedelsiz borçları veraset ve intikal vergisinin matrahından indirilebilecek borç ve masraflardan değildir
-veraset ve intikal vergisinin ödendiği aylar mayıs ve kasımdır
-veraset ve intikal vergisi 3 yıl 6 taksit de ödenir
-sınai mülkiyet hakları veraset ve intikal vergisinde ilk tarhiyatta dikkate alınmaz
-veraset yoluyla meydana gelen intikallerde değerleme günü mirasın açıldığı gündür
-veraset ve intikal vergisinde veraset yoluyla intikallerde vergi defterdarlığın belirleyeceği vergi dairesine tarh olur
-veraset ve intikal vergisinde intikal yoluyla sahip olunan değerler için beyanname intikale sahip olanın ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir
-sağ kalan eş miras bırakanın alt soyu ile mirasçı olur ise eş mirastan 1/4 oranında pay alır
-maddi ve manevi tazminatlar veraset ve intikal vergisi kanununa girmez
-ülkemizde veraset vergisinde uygulanan usul miras payı vergisidir
-fahri konsoloslara ait taşıtlar kanundaki koşulları taşımak kaydı ile motorlu taşıtlar vergisinden muaftır
-2. tarifede yer alan panelvan ve motorlu karavanların motorlu taşıtlar vergisi taşıtların yaşı ve motor silindir hacmine göre belirlenir
-motorlu taşıtlar vergisinde ödeme zamanları ocak temmuz aylarıdır
-ilk defa trafiğe çıkan araçların vergileri bir ay içinde ödenir
-limitet şirkete ait taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden muaf değildir
-motorlu taşıtlar vergisi makbuz karşılığında ödenir
-3. tarifede belirtilen deniz taşıtlarında motorlu taşıtlar vergisi yaş ve motor beygir gücüne göre belirlenir
-4.tarifede belirlenen hava taşıtlarında motorlu taşıtlar vergisi yaş ve azami kalkış ağırlığına göre belirlenir
-motorlu taşıtlar vergisi için beyanname verilmesi zorunlu değildir
-motorlu taşıtlar vergisinde geciken her ay için %2,5 zam uygulanır
-motorlu taşıtlar vergisi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yer vergi dairesince her yılın ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmektedir
-motorlu taşıtlar vergisi mükellefi iktisap edendir
-iktisap edilen bir otomobilin motorlu taşıtlar vergisi bir ay içinde ödenmelidir
-motorlu taşıtlar vergisinin 2 nolu tarifesinde yer alan minibüsler yaş ölçüsüne göre vergilendirilir
-motorlu taşıtlar vergisi spesifik bir vergi türüdür
-kiranın yükselmesi emlak vergisinde vergi değerini değiştiren nedenlerden değildir
-büyük şehir belediyesi olmayan yerlerde bina vergisinde iş yerleri için binde /2 vergi alınır
-büyük şehir belediyesi olmayan yerlerde meskenlerde emlak vergisi binde /1 dir
-büyük şehir belediyesi olan yerlerde vergi değeri binde / 6 dır
-inşaatı biten bir dairenin 5 yıl 1/4 ü vergiden muaf tutulur
-bina veya arazilerin bakımı için yapılan giderlerin matrahtan düşülmesi emlak vergisine ilişkin bir özellik değildir
-anonim şirketlere ait binalar bina vergisinde daimi muafiyetten yararlanamazlar
-türkiye sınırları dışındaki emlak ve arsalar emlak vergisi konusuna girmez
-emlak vergisinde emlakların vergi değerlerinin takdiri 4 yılda bir yapılmaktadır
-bataklık çoraklık gibi yerlerin tarıma elverişli olarak sağlanması koşulunda 10 yıl süreyle geçici muafiyetten yaralanır
-doğal afetler nedeniyle inşa edilen binalarda geçici muafiyet 10 yıldır
-emlak vergisinde emlak ın vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak emlak vergisi hesaplanır
-emlak vergisi bildirimi emlak ın bulunduğu yerdeki belediye ye verilir
-bütçe yılının ilk dokuz ayında emlakın durumunda meydana gelen değişiklikler o yılın sonuna kadar vergi dairesine bildirilir
-bütçe yılının son üç ayında emlak durumunda meydana gelen değişiklikler 3 ay içinde vergi dairesine bildirilir
-geri kalmış yerlerde yapılan tesisler 5 yıl vergiden muaf tutulur
-devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan alanlardan 50 yıl vergi alınmaz
-bir yörenin bina ve arazi değerlerinde en az yüzde 25 oranında bir değişme olması halinde bildirimde bulunulur
-sahip olduğu gayrimenkulu ek süre içinde emlak vergisi beyannamesi vermediği idarece tespit edilen mükellefe vergi ziyai cezası verilir
-Ünirversite ye ait binalar kiraya verilseler bile vergiden muaftırlar
-emlak vergisi niteliği bakımından özel bir servet vergisi niteliği taşır.
Logged

Yeni Üye
*
Avatar Yok
Üye No: 61418
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğrenci
Mesaj Sayısı: 1
Nerden: Sakarya
Puan: +0/-0

Offline
« Yanıtla #5 : Mart 15, 2010, 08:33:24 ÖS »

çok teşekkürler çok işime yarayacak
Logged
Yeni Üye
*
Avatar Yok
Üye No: 117436
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğrenci
Mesaj Sayısı: 1
Nerden: Manisa
Puan: +0/-0

Offline
« Yanıtla #6 : Ocak 12, 2011, 02:00:25 ÖS »

teşekkürler sorular içinnnn Cool
Logged
Yeni Üye
*
Avatar Yok
Üye No: 183532
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğrenci
Mesaj Sayısı: 1
Nerden: Kırşehir
Puan: +0/-0

Offline
« Yanıtla #7 : Ekim 09, 2012, 02:24:15 ÖS »

eline sağlık
Logged
Etiket: Kamu Yönetimi 3. sınıf final soru örnekleri 
  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
 
Gitmek istediğiniz yer:  Planlar ve Haftalar

Edubilim I Urllist I Etiketler I Rss I Google Etiketleri I Site Map I Reklam Web Stats

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!